Lélekhangoló

Zakariás éneke

Áldott az úr, Izrael Istene,
eljött és népe váltságát elhozta:
az üdvösség szarvát köztünk felállította
szolgája, Dávid családjából.
Ahogy megmondta
a szent próféták ajkán
kezdettől fogva.
Hogy szabadulást hoz az ellenségtől,
hatalmából mindannak, aki gyűlöl.
Irgalmát megmutatja őseinknek,
és szent szövetségéről nem feledkezik meg,
az esküről, mit esküdött
atyánknak, Ábrahámnak:
hogy félelemtől és az ellenség kezéből
szabadulást ad,
és így szentségben, igazságban
színe előtt szolgálni enged
minden napján az életünknek.
Téged pedig majd, gyermekem,
a Fölséges prófétájának mondanak,
az Úr színe előtt jársz,
neki készítesz utakat,
üdvösségét népének tudtára adod,
a bűnbocsánatot,
irgalmas Istenünk szánakozó szívét,
amely úgy hozta őt közénk,
mint magas égből felkelő Napot.
Hogy azokat, akik az éjben,
a halál árnyékában ülnek, megvilágosítsa
s lábunk a békesség útjára igazítsa.

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA - Ünnep

Ünnepe: augusztus 6.

Máté 17.

Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és egyedül őket vitte föl egy magas hegyre. Ott színében elváltozott előttük. Arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a fény. Egyszerre csak megjelent nekik Mózes és Illés, amint beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz:
"Uram, jó, hogy itt vagyunk! Ha akarod, csinálok itt három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet." Szavai közben fényRaffaello Santi: Jézus színeváltozásaRaffaello Santi: Jézus színeváltozásaes felhő takarta el őket és a felhőből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!" Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak és igen megijedtek. De Jézus hozzájuk lépett és megérintette őket: "Keljetek föl, ne féljetek!" Föltekintve senkit sem láttak, csak Jézust egymagát.

Királynő asszony,

Királynő asszony,
irgalom anyja, köszöntünk,
édesség, élet és reménység, áldunk.
Hozzád kiáltunk
Éva számkivetett népe,
hozzád sírva könnyünk,
sóhajtunk zokogva
e siralom-völgynek mélyén.
Állj te mellénk: Pártfogónk, te védj meg!
Fordítsd reánk irgalmas szemed kegyesen:
hallgass meg minket.
És Jézust, méhed áldott gyümölcsét te
nyújtsd át
nékünk e földi számkivetés végén.
Ó áldott, ó kegyes, ó édes, szép szűz Mária.


Salve, Regína,
mater misericórdiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules fílii Hevae.
Ad te suspirámus
geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes culos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
MáriánakMáriának

Judit dicsőítő éneke

"Dicsőítsétek Istenemet dobokkal!
Énekeljetek az Úrnak cimbalom kíséretében!
Zengjetek neki új éneket és magasztaljátok, hívjátok segítségül a nevét!

Mert hadakat eltipró Isten az Úr, táborát népe között ütötte fel, s kiszabadított ellenségeim kezéből.

Az északi hegyvidékről leereszkedett Asszur, tízezernyi sereggel jött. Annyian voltak, hogy eltorlaszolták a folyókat, lovasaik elárasztották a dombokat.

Arról beszélt, hogy fölégeti földemet, kardélre hányja az ifjakat, a földhöz veri csecsemőimet, zsákmányul ejti gyermekeimet, elrabolja lányaimat.

De az Úr, a Mindenható egy asszony keze által elpusztította.
Hősük nem fiatalok kezétől esett el, nem titánok fiai verték meg, nem büszke hősök terítették le. Merári leánya, Judit fegyverezte le, arcának szépségével.

Letette özvegyi ruháját, segített Izrael porba sújtott fiain. Bekente arcát illatszerrel.
Hajára turbánt kötött, s lenruhát öltött magára, hogy elcsábítsa.
Saruja elbűvölte tekintetét, szépsége foglyul ejtette lelkét... S kard szelte át nyakát.

A perzsák megremegtek merészségétől, a médek megzavarodtak bátorságától.

SZENT MÁRTA - július 29.

Marta (= úrnő; arám)
Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak.Az első találkozás, amikor Jézus Márta házában járt, Szent Lukács szerint így történt: Jézus tanítványai kíséretében úton volt. ,,Útjuk közben betértek egy faluba (Betániába). Egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Mártának volt egy húga, Mária. Ez odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott, és végezte a háziasszonyi teendőket.'' Volt mit tennie, hiszen legalább tizennégy fáradt férfi vacsorájáról és elszállásolásáról kellett gondoskodnia. ,,Egyszercsak megállt, és így méltatlankodott: Uram, nem törődöl vele, hogy a húgom elnézi, hogy egyedül szolgáljak? Szólj neki, hogy segítsen nekem! Az Úr azonban így válaszolt: Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok minden nyugtalanít, de csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszti el soha'' (10,38-42).Jan Vermer Van Delft: Jézus Mártánál és MáriánálJan Vermer Van Delft: Jézus Mártánál és Máriánál
A második alkalom, amikor Mártával találkozunk az evangéliumban, Jézus legnagyobb csodája: Lázár feltámasztása.

Csak tiszta szándékkal forduljunk az Atyához, ne pedig kétszínűen.

"Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! -jut be a mennyek országába. Csak (az jut be a mennyek országába)aki mennyei Atyám akaratát teljesíti" (Mt 7,21)

"Ha tehát ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán jöjj vissza, és ajánld föl ajándékodat."
(Mt 5,23-24)

Jézus megjelenik Tamásnak (Jn 20-21, 24,31)

Tamás, melléknevén Didimusz, egy a tizenkettő közül, nem volt velük mikor eljött Jézus. A tanítványok azonban megmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát és ujjammal a szegek helyét nem érintem, kezemet pedig oldalába nem teszem, nem hiszem."
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, és szavakkal lépett közéjük: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Tedd ide ujjadat és nézd a kezemet. Nyújtsd ki kezedet s tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás fölkiáltott: "Én Uram, én Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Azért hiszel (Tamás), mert látsz engem? Boldog, aki nem lát és mégis hisz."
Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szeme láttára, de azokat nem írtam meg ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Kerestem Istent, elrejtőzött előlelem,
kerestem önmagamat, nem találtam,
kerestem testvéremet, és megtaláltam mind a hármat.

(Boross László / Fernand Lelotte, S.J. : Beszélgetés a Mesterrel című imakönyvből)

Nem csak Nagyhétre érvényes, de a Nagyhét jó alkalom az elhatározásra és cselekvésre


A jövő a hívőké, nem a hitetleneké és kétkedőké!
A jővő a bátraké, akik mernek remélni és cselekedni, nem a kishitűeké és határozatlanoké!
A jövő azoké, akik szeretnek, és nem a gyülölködőké!
XII. Pius Pápa

Thomas Merton szerzetes-költő


Gábriel midőn a világ-partra lépett,
Szemetek csupán idegent látott
Csillag-sarus lábút, ki villámként haladt
Reggel volt és félt az Isten Anyja
Hogy megérkezik hozzá egy égi üzenet.

Schoen Arnold jegyezte be a budai Szent Anna-templom történetébe:

Üdvözlégy kinyílt szűz virág,
Szűzen szülő szép anyaság,
Kegyes királyné asszonyság:
Csillaggal fénylő boldogság.

Sík Sándor egyik - háború után kelt - versében így folytatja:

Világraszült virágodnak,
Ajánlj minket Szent Fiadnak.
Ha nem ajánlsz, hova menjünk?
Nincs egy izrom épség bennünk.
Minden épet, minden szépet
Fölfaltak a cudar évek.

Tóth Bálint himnusza a Gyümölcsoltó Boldogasszonynak


Tűzszárnyakkal jön a hír:
Üdvözlégy Szentasszony,
legméltóbb ág, kin a fény
friss bimbót fakasszon.

Tükröt tart a telihold,
nézd meg magad benne:
nincsen rajtad cseppnyi folt,
min makula lenne.

Foghatatlan s fogható,
anya s a legszűzebb:
ember hordja Istenét,
fakorsó a tűznek.

S mint kristályba karcolás
nélkül száll betöltve
szűz színét a fény, fogant
méhed szép gyümölcse.

Nap tűzarca a vízen,
benned képe égjen!
S csoda: teljes nap ez is,
mint az fent az égen...


Tartalom átvétel