Lélekhangoló

Készítsük fel lelkünket pünkösdre II. Gondolatok Prohászka Ottokár „tollából”:


Az isteni szeretet tűz. Ezt a tüzet éleszteni kell. Hála Istennek, minden tűzzé lehet, szeretetté lehet.
A föld is, a sár is ég, csak nagy tűz kell hozzá. Hogy nem lehet nagy tűz? Lehet! Csak rá kell dobni mindent. Én a tűzre dobok mindent: az én kis dolgaimat, köznapi életemet, gondjaimat, aggodalmaimat. Mindenből szeretet lehet. Ha az ember vétkezett, ha nincs az lsten szeretete ellen, ha utálja, még ez is a szeretetet éleszti, mert a tűzre dobhatja.
Milyen nagy kegyelem ez! Ezt kell először kérni az áldott Jézustól, és ezt a művészetet kell megtanulni.

Hangolom lelkem hegedűjét..... .......NAGYSZOMBATI várakozás a FELTÁMADÁSRA várva


Egész lelkemmel el akarok merülni Isten végtelen mélységébe és mérhetetlen bölcsességébe.
Teljesen egyedül vagyok....
Senki sem zavar....
Gondolataim sem vonhatnak másfelé... A hétköznapok hajszája, sok gondja távol.... Egyébb dolgom nincs, mint itt lenni.
Érzem az Isten-közelség békéjét, amely eltölt, mint lélek a testet.
Közel az Isten...
Benne élek... benne mozgok..., benne vagyok...
Ő ad energiát, godolatokat sugall, erőt belőle meritek.
Uram, Istenem! Add, hogy minden szándékom és tettem tisztán a Te ügyedet és dícsőségedet szolgálja!

(Ferdinánd Lelotte, S:J.:Beszélgetés a Mesterrel, részlet/ fordította Bálint András

NAGYPÉNTEK A GOLGOTÁN ,- MINDANNYIUNKÉRT


Meginog a kereszt vérző vállán
Összeroskad az ártatlan Bárány
Ó boroljunk mi is véle porba
Hiszen a mi bűnünk terhét hordja

Imádunk Téged , Krisztus, és áldunk Téged!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

(Énekszöveget írta :Dr Lancz Kálmán /KERESZTÚT / kiadta: ECCLESIA)

»

Jézus megjelenik övéinek. (Mk. 16, 9-14)

Miután a hét első napjának reggelén föltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő menten hírülvitte ezt a gyászoló és síró tanítványoknak. Mikor azok meghallották, hogy él, s hogy ő látta, nem hitték el neki.

Ezután idegen alakban megjelent kettőnek közülük útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek és közölték a hírt, de nekik sem hittek.

Végül a tizenegynek jelent meg, amikor asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadásr után látták, nem hittek.

Jézus feltámadása és mennybemenetele. (Mk. 16)

Asszonyok a sírnál.

Jézus megjelenik Tamásnak. (Jn 20-21. 24,31.)

Tamás, melléknevén Didimusz, egy a tizenkettő közül, nem volt velük mikor eljött Jézus. A tanítványok azonban megmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő kételkedett: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát és ujjammal a szegek helyét nem érintem, kezemet pedig oldalába nem teszem, nem hiszem."
Nyolc nap mulva ismét együtt voltak a tanítványok, és szavakkal lépett közéjük: "Békesség nektek!" Aztán Tamáshoz fordult: "Tedd ide ujjadat és nézd a kezemet. Nyujtsd ki kezedet s tedd az oldalamba. És ne légy hitetlen, hanem hívő." Tamás fölkiáltott: "Én Uram, én Istenem!" Jézus csak ennyit mondott: "Azért hiszel (Tamás), mert látsz engem? Boldog, aki nem lát és mégis hisz."
Jézus még sok más csodát művelt tanítványai szemeláttára, de azokat nem írtam meg ebben a könyvben. Ezeket viszont azért írtam, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne.

Szenté lenni nehéz...

„ Szenté lenni nehéz. Nehéz, de nem lehetetlen.
A tökéletességhez vezető út olyan hosszú, mint bármelyikünk élete.
Vigasztalás ezen az úton az útszéli pihenő.
De mihelyt megerősödtünk, föl kell kelni, és tovább kell menni”

PIO ATYA

»

Mikor elhagytak,Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten,
(Ady Endre)

Ajánlott KERESZTÚT
http://www.katolikus.hu/

S ha jő az éj,

S ha jő az éj, sén újra visszatérek,
Egynéhány szál gyöngyvirágot letépek,
És felviszem a csillagfényes égbe.
Megkeresem a Jézus Anyját véle.
A Jézus Anyját, kinek képei
Oly búsak lenn és olyan szenvedők:
Hadd lássam egyszer mosolyogni Őt.

/ Gárdonyi Géza /

Lélekhangoló


Uram! Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,
Megértsük és megszépítsük a Te kezed munkáját,
Hogy ez a mi földünk biztos otthona lehessen
Gazdagságnak, Szépségnek, Boldogságnak és Békességnek.

/Szentgyörgyi Albert/

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY


URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
Mária életének legnagyobb titkát ünnepli ezen a napon az Egyház: az asszonyok közt Áldott anya lett és az "Ige testté lett". A Názáretben lakó Máriával, József jegyesével a küldött, Gábor angyal közölte a nem remélt megtiszteltetést, Isten megváltó akaratát, Jézus csodálatos fogantatását. Ezt a titkot hirdeti naponta háromszor templomaink harangja, hívva mindenkit az "Úr Angyalának" imádkozására.
Az ünnepet Rómában már a 7. században bevezették, neve "Annuntiatio Domini" volt, vagyis az Úr hírüladása. Keleten a legrégebbi időktől az egyik legnagyobb ünnep.
Alapgondolat:
Az Ige emberré lett miértünk, sőt Érted, mert végtelenül szeretett!

Lélekhangoló Virágvasárnapra

Krisztus mélyen tudott szenvedni. Krisztusnak az Olajfák hegyén vért izzadott a lelke, és könnye véres volt.
Sírt az egész világ fölött.

A mi lelkünk is ilyen, amikor látjuk mindazt, ami körülöttünk történik. Mi rémülünk, és idegenkedve nézzünk, hogy hát ez ember? Ezt ember csinálja ?

Krisztus lelkével és szemeivel kell nézni, és így Krisztus lelkén keresztül kell a mi háborgós és fájdalmas gondolatainkat és érzéseinket áthevíteni. Akkor az ember tisztultabban, igazabban, éppen azért helytállóbban és világot legyőzőbben állja meg a helyét.
Prohászka Ottokár

Az idézet megtalálható:
Prohászka Ottokár: Legyetek világító emberek/ Barlay Ö. Szabolcs gondozásában Székesfehérvár 2006


Tartalom átvétel