Imák

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egy Fiában, a mi Urunkban; aki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától; kínzaték Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemetteték; szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada; fölméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya jobbja felőé; onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben; egy katolikus, keresztény Anyaszentegyházat; szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát; testnek föltámadását, és az örök életet. Ámen.

Az Úr imája - Miatyánk

Miatyánk, ki vagy a mennykben;

szenteltesék meg a te neved;

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod,

miképp a mennyben,

azonképpen itt a földön is!

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

és bocsásd meg a mi vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.

Morus Szent Tamás a londoni Tower börtönében, imakönyve alsó és felső lapszélére írta, tizennyolc egymást követő oldalon

Add kegyelmed, jóságos Uram:
Hogy e világot jelentéktelennek tartsam;
Hogy értelmem szilárdan reád hangoljam,
És ne csüngjek az emberek ajkának zsivajgásán;
Hogy megelégedett lehessek és magányos;
Hogy ne vágyakozzam világias társaságba;
Hogy apró léptekkel végképp kivonulhassak e világból,
Elmém pedig minden ügyétől megszabadíthassam;
Hogy hallani se akarjak bármiféle világias dologról,
Sőt, az e világi képzelgésekről pusztán hallanom is keserves legyen;
Hogy boldogan elmélkedjem Istenről,
És nyomorúságosan kérleljem segítségét;
Hogy Isten vigasztalására hagyatkozzam,
És Őt szeretni serényen iparkodjam;
Hogy ismerjem önnön hitványságom és alávalóságom;
Hogy megalázkodjam és Isten mérhetetlen keze alá hunyászkodjam;
Hogy zokogjak elkövetett bűneim felett;
Hogy a tőlük való megtisztulásért hosszútűrő lehessek a balsorsban;
Hogy lelkendezve tűrjem e világi tisztítótüzem;
Hogy örvendhessek a szenvedéseknek;
Hogy az élethez vezető keskeny úton járjak;
Hogy Krisztussal hordozhassam a keresztet;
Hogy emlékezetemben tartsam a végső dolgokat;
Hogy halálom, mi bármikor érkezhet, örökösen szemem előtt lebegjen;
Hogy megbarátkozhassam a halál gondolatával;
Hogy előre lássam és elmémbe véssem a pokol ki nem alvó tüzét;
Hogy bocsánatért esedezhessem, mielőtt a Bíró beállít;
Hogy szüntelenül elmémben tartsam, Krisztus miként szenvedett értem;
Hogy jótéteményeiért sose szűnjek meg hálát adni néki;
Hogy kiválthassam mind az időt, mit valaha is eltékozoltam;
Hogy tartózkodjam a hívságos fecsegéstől;
Hogy eltaszítsak magamtól minden léha vígságot és mulatozást;
Hogy megvonjam magamtól mind a szükségtelen pihenést;
Hogy az e világi vagyon, barátok, szabadság, élet
és minden egyéb elvesztését jelentéktelennek tekinthessem Krisztus megnyeréséért;
Hogy legádázabb ellenségem is leghívebb barátomként kezeljem,
Hiszen Józseffel a testvérei szeretetük és támogatásuk árán sosem cselekedhettek

Ima az otthonért (A Misekönyvből)

Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést, szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek. Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, és az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától. Uram, ki azt akartad, hogy a Te neved dicsőítésére éljünk e helyen, küldd el hozzánk segítő malasztodat, hogy oltalmazzon bennünket és védjen, hogy ne valljuk lelkünknek kárát. Urunk Jézus Krisztus, ne tekints bűneinkre, hanem hallgasd meg a Te kegyes és mindenkor Szűz Anyádnak könyörgését, az ő és keresztelő Szent János, Szent Péter, Szent Pál, Szent Júdás, Szent András apostoloknak és minden szenteknek közbenjárása által segíts bennünket, hiszen Te tudod nehézségeinket, világ Üdvözítője ki élsz ész uralkodol az Atyával mindörökkön örökké. Ámen.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Amikor testünket betegség kínozza.
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,
Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.
A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,
Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.

Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,
Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.
Életünk hajója háborgó tengerén,
Ha Ő koronázza békességbe mégyen.

És ha életünk végórája jönne,
Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.
Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,
S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.
Ámen.

I M A

Kereszten vergődő Jézus Krisztusom, megtépett lelkemet ím eléd hozom.
Tekints rám kegyesen, szívem vadul ver, panaszkodó szemem rád nézni nem mer.
Vergődő lelkem, folyvást csak háborog, szívem esdeklőn, fájón felzokog.
Elcsuklik hangom, mikor imádkozom előtted,
Óh Jézus Krisztusom mennyi kínt kiáltál, értem tövises, kínos utat jártál.
Ütöttek, rugdostak, panaszt nem szólt ajkad. Hófehér tested véreddel bevérezni hagytad. Óh jóságos, édes, szenvedő szeretet, és én nem bírom a kicsike keresztet. Engem a kis tövis halálra sebez, engem a kis szenvedés is keresztfára szegez.

Imák Szent Ritához

Közbenjárást kérő ima Szent Ritához

Szent Rita, Isten csodákkal kitüntetetve. Te részesültél abban a ritka kegyelemben, hogy kétségbeejtő helyzetekben különleges szószólónk és segítőnk vagy. Erős bizalommal térdelek előtted, együtt érző szeretetedre hagyatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónja elé, és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Járj közben értem Jézus Szentséges Szívénél. Ígérem, hogy egész életem hirdetni fogja az Úr hozzánk lehajló, minket átölelő szeretetét és a te közbenjáró jóságodat. Szent Rita! Te csodálatosan részesültél Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésében. Közbenjárásod által nyerd meg nekem, hogy az élet szenvedéseit megadással viseljem és pártfogolj minden szükségemben. Amen.


Szent Rita köszöntése

Üdvözlégy, dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese! Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei Paradicsomban élvezel. Esdve kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem és dicsőítsem Istent.

Imák Szent Antalhoz

Szent Antal segítségéért

Bizalommal tekintek rád, erős pártfogóm, Szent Antal! Lásd meg szükségemet és segíts engem, a te tisztelődet, szorongatott helyzetemben. Bízom benned, mert tudom, hogy te mindig meghallgatod a hozzád fordulókat.
De mindenekelőtt kérd Istentől bűneim bocsánatát, mert azok miatt elfordult tőlem az Úr. Ígérem, hogy kérésem teljesítéséig is elkerülök minden bűnt. Légy segítségemre és hallgass meg engem. Ámen.

Szent Antal 3 "Üdvözlégy"-e a tisztaság erényeiért

1. Születésed előtt szűz voltál, könyörögj értünk! Üdvözlégy Mária...

2. Születésedkor szűz maradtál, könyörögj értünk! Üdvözlégy Mária...

3. Születésed után szűz maradtál, könyörögj értünk! Üdvözlégy Mária...

Szent Ferenc imájából

"Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, Üdvözítőnk és Vigasztalónk! Ki vagy a mennyekben: az angyalokban és szentekben.
Te vagy uram a legfőbb jó, az örök jó, akitől minden jó ered, és aki nélkül semmi jó nincsen.
Jöjjön el a te országod, hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel, és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságot boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó.
Mindennapi kenyerünket: a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg nekünk annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett és azokért, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
Bocsásd meg a mi vétkeinket a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes Fiad, a mi urunk Jézus Krisztus kimondhatatlan szenvedéseiért.
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk, hogy ellenségeinket igazán szeressük, senkinek rosszal rosszért ne fizessünk, hanem azon legyünk, hogy mindenkinek hasznára legyünk."

Veni Sancte Spiritus

Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennük.
V. Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.
R. És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk.
Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad, add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset, megismerjük, és az ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorumcorda fidelium et tui amoris in eis ignem accende.

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.

Oremus.
Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere et deeius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

A Szeretet Misszionáriusainak napi imája

Uram, Jézus, segíts, hogy Téged sugározzalak, amerre járok. Had át egész valómat lelkeddel és életeddel. Áraszd el lelkemet, hogy többé már ne én legyek, hanem egész valóm Téged sugározzon. Te ragyogj rajtam keresztül másokra és engedd, hogy egész életem a Te sugárzásod legyen. Érezze ezt meg mindenki, aki a közelembe kerül Érezzék meg jelenlétedet lelkemben.
Többé már ne engem lássanak, hanem egyedül Téged. Uram, Jézus maradj velem, és akkor én is világítani fogok. Hadd legyek fényed mások felé. Jézusom, ez a világosság egyedül a Tied, semmi nem az enyém. Te vagy az aki bennem másokra ráragyogsz. Így dicsérjelek Téged, ne csak szavakkal, hanem példámmal, tetteimmel, tetteim erejével, hogy szívem Feléd áradó szeretetének teljessége tanúsítsa bennem Jelenlétedet. Ámen.

BÉKEIMA

Uram, vezess a halálból az életre,
a hamisságból az igazságra,
Vezess a kétségbeesésből a reményre,
a félelemből a bizalomra,
Vezess a gyűlöletből a szeretetre,
a háborúból a békére!
Add, hogy békesség töltse el szívünket,
világunkat, s az egész világegyetemet!
Béke
Béke
Béke.


Tartalom átvétel