Imák

P. Cirill imája: A prágai Kis Jézus

Oh kisded Jézusom, hozzád folyamodom
És Szűzanyád által, esdve fohászkodom.
Ezen szükségemben segíts meg engemet,
Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.

Minden reményemet Tebeléd helyezem,
Engedd, hogy kegyelmet találjak szíveden.
Szeretlek Tégedet szívemből, lelkemből,
Szabadíts meg kérlek, engem bűneimből.

Fogadom, hogy Téged soha meg nem bántlak,
S teljes életemben Téged hűn szolgállak.
Fölajánlom Neked testemet, lelkemet,
Szent szolgálatodba fogadj be engemet.

Szívesen viselem Érted keresztemet,
Ki mindhalálig szerettél engemet.
Szeretem Éretted felebarátomat,
Amint parancsolád, mint önmagamat.

Óh, Kisded Jézusom, borulva imádlak,
S hatalmas voltodért Téged szívből áldlak.
Szabadíts meg engem ezen szükségemből,
Hogy hálát zenghessek Tenéked lelkemből.
Add, hogy Máriával s Szent Józseffel mennyben,
Láthassalak Téged angyalid körében.
Ámen.

Uram!

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
ahol sérelem van, oda megbocsájtást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétség, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol sötétség, oda világosságot,
ahol szomorúság, oda örömet.

Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak,
hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg,
hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.

Mert amikor adunk, akkor kapunk,
mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot,
mikor meghalunk, születünk meg az örök életre.
Ámen.
Mezítelenséged kínjaira kérünk, öltöztesd fel lelkünket erényeid szépségébe!

Engesztelés a káromkodás bűne miatt

Áldott legyen az Isten!
Áldott legyen szent neve!
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!
Áldott legyen Jézus neve,
áldott legyen szentséges Szíve,
áldott legyen drága, szent Vére!
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!
Áldott legyen a vigasztaló szentlélek!
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása!
Áldott legyen dicsőséges mennybemenetele!
Áldott legyen Szűz Mária szent neve!
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos Jegyese!
Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben! Amen.

Dicsőség az Atyának,
dicsőség a Fiúnak,
dicsőség a Szentléleknek
a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzedelmes Királynője által, most és mindörökké. Amen. Alleluja.

Ima szentmise előtt

A legszentebb áldozattal együtt felajánlom Jézusom egész szívemet. Fogadj el engem irgalmas szereteted engesztelő áldozatának és add, hogy valóban az is legyek, "tiszta áldozat, szent áldozat, szeplőtelen áldozat." És aztán konszekrálj engem: hogy amint e fönséges áldozatban a kenyérből és borból Te leszel, belőlem is formálódjék ki, áldozatodnak termékenyítő hatására, szent Szíved, irgalmas szereteted képmása, egészen az Atya örök terve szerint. Amen.

Engesztelő ima, amelyet Natália nővértől kért az Ég

Hozzád kiáltunk, Úristen,
Jézus szent nevében,
Jézus szentséges Vére által,
Jézus szentséges Szíve által,
Szűz Mária szeplőtelen Szíve által,
amíg meg nem könyörülsz rajtunk.
Hisz csodálatos módon tudsz rajtunk segíteni!
Szent Isten! Szent, erős Isten!
Szent és halhatatlan Isten!
Könyörülj rajtunk és az egész világon! Amen.
Istenem, hiszek benned, és imádlak téged,
remélek benned, és szeretlek téged.
Bocsáss meg azoknak, akik nem hisznek,
nem remélnek benned és nem szeretnek téged.

Fohász: Gyászoló Szűzanya, Világ Királynője, imádkozzál velünk!

Foucauld atya imája (ejtsd: Fukó)

Atyám,
ajánlkozom,
tégy velem úgy, ahogy kedves neked.
Csak megköszönöm,
bármit formálsz is belőlem.
Mindenre felkészültem
és nem késlekedik bennem az: IGEN.
Egyetlen vágyódás vagyok,
hogy akaratod teljessé váljék bennem
és minden teremtményedben.
Tenyeredbe teszem lelkemet én Istenem
és szívem egész szeretetével adom neked,
semmi másért, csak mert szeretlek
és mert ez a szeretet arra kényszerít,
hogy fenntartás nélkül bízzam rád magam,
mert Te vagy az én Atyám. Amen.

Imák szentáldozás után

Átölellek Jézusom és szívembe zárlak,
A szent angyalokkal hódolva imádlak.
Köszön, hogy értem az égből lejöttél,
Fehér Szentostyában szívembe költöztél.

Bocsásd meg, hogy eddig sokszor rosszat tettem,
De most kegyelmeddel erősíts meg engem.
Áldd meg édesapámat és édesanyámat,
Tehozzád emelem imámat.
AmenHozzám jöttél Jézus, ég és föld Királya,
Kicsiny gyermekednek szegényes házába.
Hódolva borulok lábaid elébe,
Hittel, imádással áldásodat kérve.

Köszönöm Jézusom, hogy az enyém lettél,
Kérlek, hogy szívemben örök lakást vegyél.
Maradj mindig nálam, ne hagyj már el soha,
Szeretlek, kincsem nincs, szívem adom oda.
Amen.Nálam vagy már édes Jézus,
Megcsókollak, megölellek;
Hogy jól érezd magad nálam,
Megígérem, hogy jó leszek.
A rossz és az ördög ellen
Hősiesen küzdök Veled,
Ami szép van szívecskémben,
Mindent odaadok Neked.
Apát, anyát, családunkat,
Jó Jézuska, áldd meg nagyon,
Csókold rám az áldásodat,
Én majd otthon tovább adom.
Amen

Gyermek imája szentáldozás előtt

Édes jó Jézusom,
Felséges Királyom,
Szerető kis szívem,
Előtted kitárom.

Hogy szívem szép legyen,
Kidobom a rosszat,
Jó leszek, hogy Néked
Örömet okozzak.

Olyan nagyon szeretlek,
Bűneimet bánom,
Maradj mindig nálam
Jézusom, Királyom.

Ima szentáldozás előtt

Fehér Szent Ostyában, Jézus, Te vagy jelen,
Hiszek, bízom Benned, imádlak, szeretlek.
Bánom, hogy szívedet bűnökkel sebeztem,
Jó leszek ezentúl, jöjj hozzám, légy velem.

Kitárom szívemet, térj be hozzám kérlek,
Oly nagyon akarlak szeretni én Téged.
Jézusom, melegítsd szívem szeretetre,
Hogy meleg lakásod legyen neked benne.
Amen.

Ima szentáldozás előtt

Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb.
Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.


Tartalom átvétel