Imák

Ima bérmálásra

Szentlélek Úristen, szeretet Istene,
Hét ajándékodat kérem Tőled esdve!
Értelemnek Lelke, adj világosságot,
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom,
Minek segélyével égbe lehet jutnom.
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
Bölcsen elrendezni földi életemet!
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad!
Lelkierő Lelke, bőn elleni harcra
Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja!
Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek,
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.
Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét, ki a minden nyelvű nemzeteket a hit egységében összegyűjtötted.
Isteni Lélek, én Uram, Istenem, ki az áldott Szüzet beárnyékoztad, s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad, öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen, s Te az Atyával és Üdvözítőmmel lakást vegyél benne.

BÖLCSESSÉGÉRT

Jöjj el, Bölcsesség Lelke, s taníts meg engem, hogy a mennyei javakat úgy becsüljem és szeresem, hogy minden földi dolognál előbbre helyezze, s azt komolyan keresni soha meg ne szűnjek.
Ó, isteni Lélek, ki a hatalomtól és bölcsességtől származol, add meg nekem a valódi bölcsességet. Vetkőztess ki magamból, és adj át engem annak, aki gyarló természetemet magára vette. Légy a kötelék, amely engem örökre Jézushoz kapcsol, amellyel az Atya gyermekei, örökösei és Fiának örökös társai közé felvegyen. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

ÉRTELEMÉRT

Jöjj el, Értelem Lelke, s világosítsd fel lelkemet, hogy a hit minden titkát helyesen értsem, s hívő lélekkel elfogadjam, s végül a Te és az Atya és a Fiú teljes megismerésében örökké gyönyörködjem.
Ó, isteni Lélek, nyisd fel szememet, hogy láthassam törvényed csodáit! Adj nekem értelmet, s élni fogok! Amenh.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

Ima a Szentlélekhez

Szentlélek Úristen! Nálad nélkül nem vagyok alkalmas semmi jóra; ha Te nem éleszted, hitem holt, szívem hiú, vigasztalásom gyönge, reményem életben és halálban ingadozó és bizonytalan. Ezek az igazságok emlékeztetnek arra a jótéteményedre, melyekkel eddig lelkemet elhalmoztad. Hitetlenségben és lelki vakságban tétováznék, ha az isteni Ige világosságával elmémet fel nem világosítottad, s az üdvözítő igazság ismeretére nem vezetted volna. A Te szent sugallataidnak köszönhetem, hogy látom tehetetlenségemet és vétkes voltomat, hogy a bűn elkerülése és az Isten szent parancsai iránt engedelmességre tökéltem el magamat. Te akaratomat megtörted, Isten iránti hálátlanságomat szívemből kiirtottad, s jó szándékokra és föltételekre gyullasztottad. Segítsége nélkül semmi sértést, semmi gonosz hajlandóságot le nem győzhetek.

Ima védelemért Jézus drága Szent Vére által

Úr Jézus, vallom, hogy Te vagy az én Uram és Mesterem. Hiszem, hogy drága Szent Véred minden cseppjét azért ontottad, hogy megválts engem és családomat, hogy megszabadíts engem és családomat a rossztól, a bűntől és minden bűnös köteléktől. Úr Jézus, Benned való mély hittel kérem, hulljon most a Te drága Szent Véred erre a településre, ennek a háznak minden szegletére, minden járműre, amit használunk, és mindenünkre, mit nekünk adtál. Úr Jézus, a Te drága Szent Véreddel boríts be engem és családomat tetőtől talpig! Hiszem, hogy életem és családom csodálatos védelem alatt áll. Úr Jézus, szabadíts meg ma minket a rossztól, a bűntől, a sátán támadásaitól és csapásaitól, valamint a sötétségtől, az emberektől, a betegségektől, a kétségektől és a haragtól való félelmeinktől, szabadíts meg minden szerencsétlenségtől, és mindentől, ami nem a Te országodból való.
Úr Jézus, tölts el minket a Te Szentlelked ajándékaival, és add meg nekünk a bölcsesség és tudomány, a hit, az ismeret és a megkülönböztetés ajándékát, hogy ma a Te dicsőségedre tudjunk élni, és azt tegyük, ami helyes.
Dicsőítelek Téged, Jézus, hálát adok Néked, Jézus, magasztallak Téged, Jézus, imádlak Téged, Jézus..

Ima szabadulásért és gyógyulásért

Szabadíts meg minket, Jézus, a test és lélek minden megkötözöttségétől, az emberi szenvedélyek és ösztönök minden megkötözöttségétől!
Szabadíts meg a dühtől, a gyűlölettől, a bosszúvágytól, rosszhiszeműségtől, a haragtól, az erkölcstelenségtől, a rosszindulattól, a rivalizálástól, a törtetéstől, az indulatosságtól, a tisztátalanságtól és az irigységtől!
Szabadíts meg minket a depressziótól, az idegbetegségektől, a szorongásoktól, a felelőtlenségtől, a haragtartástól, a csömörtől és a tehetetlenségtől!
Szabadíts meg minket minden káros szenvedélytől, az iszákosságtól, a torkosságtól, a kábítószer-élvezettől, a dohányzástól, a gyógyszerfüggőségtől, a televízió rabságából, a játékszenvedélytől és minden függőségtől!
Szabadíts meg az ördög és minden gonosz lélek csábításától és kísértéseitől!
Szabadíts meg minket a gonoszok rágalmaitól és gyalázkodásaitól!
Gyógyíts meg minket, és szabadíts meg az agy, a fej, a szem, az orr, a fogak, a fül, a torok, a nyak, a tüdő, a szív, a máj, a gyomor, a belek, az epe, a vesék, a nemi-szervek, a csontok és a csontvelő, a gerinc és a porckorongok, az izmok, a bőr, az izületek és a körmök minden betegségétől! Szabadíts meg minket a ráktól, a cukorbetegségtől, az AIDS-től, az allergiától és minden fertőző betegségtől!

(Mondjuk többször egymás után.)

Köszönöm, Jézus, dicsőítelek Téged, Jézus!

-Az indiai Mary Usha S.N.D. nővértől -

Imádság megbocsátásért

Jézus azt kívánja tőlünk, hogy mindenkinek megbocsássunk, akik fájdalmat okoztak nekünk, és imádkozzunk értük - beleértve a már megholtakat is. Hogy meg tudjunk bocsátani, Isten segítségére van szükségünk, ezért kérjük Őt:

Atyám, segíts nekem megbocsátani! Atyám segíts nekem teljes szívből megbocsátani mindazoknak, akik fájdalmat okoztak nekem!
Atyám, a Te nevedben és a Te erőddel megbocsátok mindazoknak, akik fájdalmat okoztak nekem!
Atyám segíts megbocsátani mindazoknak, akiknek én okoztam fájdalmat!

(Imádkozunk értük is: Bocsássunk meg, és fogadjuk el a megbocsátást!

Mindent mossunk tisztára Jézus drága Szent Vérében.)

Atyám, légy irgalmas és kegyelmezz nekik, bocsásd meg bűneiket! Adj nekik bűnbánatot és megtérést!
Szabadítsd meg őket minden gonosz erőtől, rossz gondolattól és megkötözöttségtől!
Jézus, adj nekik igazi bűnbánatot és megtérést!
A Te drága Véredben most tisztára őket!

Jézus, add meg nekik azt a kegyelmet, hogy elfogadjanak Téged, mint Szabadítójukat és Megváltójukat.
Jézus, töltsd be őket Szentlélekkel! Jézus, világosítsd meg és vezesd őket!
A megholtaknak adj Uram örök nyugalmat!

(Az indiai Mary Usha S.N.D. nővértől)

Beteg imája

- a Szentírás szavaival -

"Siránkozom egészen reggelig, hogy mint az oroszlán, összetöri minden csontomat. Még mielőtt az éj felváltja a nappalt, már végzel velem. Mint a fecskefióka, úgy csipogok, nyögdécselek, mint a galamb. Szemem bágyadtan tekint a magasba: Végy gondjaidba, légy segítségem! Mit is mondjak neki? Miről beszéljek vele? Ő tette ezt mind velem. Egész életemben dicsőítelek minden szenvedésemért! Uram, érted él a szívem, és a lelkem is csak érted él. Meggyógyítottál és hagyod, hogy éljek, még szenvedésem is áldássá vált. Megszabadítottad lelkemet a pusztulás verméből. Hátad mögé vetetted minden vétkemet. Mert az alvilág nem dicsőít téged, és a halál nem magasztal; akik a sírgödörbe szállnak, már nem bíznak hőségedben. Csak aki él, az magasztal, ahogy ma én magasztallak."

(Iz 38. 14-29)

"Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Az Úr nagyon megfenyített engem, de nem engedett át a halálnak. Istenem vagy te, hálát adok neked, Istenem vagy te, magasztallak téged. Áldjátok az Urat, mert jó, mert irgalma örökkévaló."
(117. Zsolt 17.18. 28-29.)

"Ő mentett ki a súlyos életveszélyből, és ezentúl is ki fog menteni. Belé helyezzük reményünket, hogy ezentúl is megment, különösen, ha ti is segítségünkre lesztek értünk mondott imádságtokkal. Akkor a nekünk jutott kegyelemért sokan adnak majd hálát értünk." ÁMEN
(2.Kor. 1,11)

Ima gyógyulásért

Jézus, Te hordoztad a mi betegségeinket, és magadra vetted a mi fájdalmainkat. Te viselted a büntetésüket - ezért vagyunk mi megmentve. A Te sebeid által gyógyulunk meg.
Teljes bizalommal kérünk Téged: moss tisztára minket a Te drága Véreddel, és szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől, vétkeinktől!
A keresztség vize alatt, amely a Te megnyitott Szívedből állandóan árad életünkre, kérünk Téged, újítsd meg és növeld Beléd vetett hitünket.
Teljes bizalommal térdelünk Eléd és kérünk, hogy gyógyítsd meg a megtört szíveket és tedd a kezedet a fájó sebekre; szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól, a szexuális megkötözöttségektől, minden démoni rabságból; szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet, szabadíts meg attól a kényszertől, hogy másokat kritizáljak, és rosszat mondjak róluk. Szabadíts meg a hatalomvágytól és a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól.
Bocsáss meg azoknak, akik engem félrevezettek, akik befolyására testileg és lelkileg károkat szenvedtem, akik káros szenvedélyekre tanítottak és hamis célokat mutattak. Szabadíts meg a befolyásuktól.
Tedd a kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem az élet gazdagságát. Bocsáss meg mindenkinek, ahogyan én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek.

Keresztszülők imája

Uram, köszönjük, hogy meghívtál az általános papság egyik szolgálatára. Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, hogy a hit és a remény sohase fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást. Szeretnénk nyitottak lenni előtted, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek.
Ámen.

A nagyszülő imája

Uram, amikor életadóvá tettél, kezünkbe adtad gyermekeink életét, megörvendeztettél kedvességükkel, szenvedéssel tisztítottad szívüket. Amikor értük, miattuk aggódtunk, azt hittük, hogy ennél már nincs is nagyobb öröm az életben. Hálát adtunk Neked, amikor kezedből elfogadott gyermekeinket neked visszaadhattuk a szentségek vételekor. A Te segítségeddel juttattuk el őket a felnőttkor kezdetére. Nyugtalan szívvel bocsátottuk útjára, amikor apját-anyját elhagyva élete társát megkereste, és színed előtt örök hűséget esküdött neki. Öröm és fájdalom keveredett boldogságunkba. Mégis, csak most érezzük, hogy milyen nagy boldogságot és jutalmat tartogattál számunkra: unokánkat. Vér a vérünkből, hús a húsunkból, lélek a te Lelkedből. Engedd, hogy javára legyen szeretetünk és sohasem ártalmára. Mindig azt tegyük, ami jó és hasznos számára. Engedd, hogy minden áldozatot örömmel vállaljunk érdekében. A mi szánkról lesse el szent nevedet és az imádság szavait. Köszönjük, hogy unokánkban új kedvet, reményt adtál, és a mennyország előízét éreztetted meg velünk.
Ámen.


Tartalom átvétel