Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét, ki a minden nyelvű nemzeteket a hit egységében összegyűjtötted.
Isteni Lélek, én Uram, Istenem, ki az áldott Szüzet beárnyékoztad, s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad, öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen, s Te az Atyával és Üdvözítőmmel lakást vegyél benne.

BÖLCSESSÉGÉRT

Jöjj el, Bölcsesség Lelke, s taníts meg engem, hogy a mennyei javakat úgy becsüljem és szeresem, hogy minden földi dolognál előbbre helyezze, s azt komolyan keresni soha meg ne szűnjek.
Ó, isteni Lélek, ki a hatalomtól és bölcsességtől származol, add meg nekem a valódi bölcsességet. Vetkőztess ki magamból, és adj át engem annak, aki gyarló természetemet magára vette. Légy a kötelék, amely engem örökre Jézushoz kapcsol, amellyel az Atya gyermekei, örökösei és Fiának örökös társai közé felvegyen. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

ÉRTELEMÉRT

Jöjj el, Értelem Lelke, s világosítsd fel lelkemet, hogy a hit minden titkát helyesen értsem, s hívő lélekkel elfogadjam, s végül a Te és az Atya és a Fiú teljes megismerésében örökké gyönyörködjem.
Ó, isteni Lélek, nyisd fel szememet, hogy láthassam törvényed csodáit! Adj nekem értelmet, s élni fogok! Amenh.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

JÓTANÁCSÉRT

Jöjj el, Jótanács Lelke, s légy vezérünk az élet minden körülményei között. Lemondok előtted saját értelmem belátásról, mely már annyiszor megtévesztett engem! Vezess engem, parancsaid ösvényén az örök üdvösség óhajtott célja felé.
Ó, isteni Lélek, légy mindig az én tanácsadóm, s eszközöld ki, hogy folyton szemem előtt lebegjen a szigorú számadás, melyet egykor Isten ítélőszéke előtt kell adnom. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

LELKI ERŐSSÉGÉRT

Jöjj el, Erősség Lelke! Adj erőt, s erősíts meg a jóban, erősíts meg a gonosz ellenség támadásai ellen, hogy soha le ne győzhessen, s Istentől el ne választhasson.
Ó, isteni Lélek, add nekem a hit pajzsát, mellyel a sátán minden izzó nyilát elolthatom. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

TUDOMÁNYÉRT

Jöjj, ó Tudomány Lelke, és add, hogy én a múlandó javakkal soha másképp, mint egyedül a Te dicsőségekre és lelkem üdvének előmozdítására éljek, hogy ezáltal az örök élet örömének részese legyek.
Ó isteni Lélek, add meg nekem a valódi és szent tudományt, hogy ez hassa át minden gondolatomat, szavamat és cselekedetemet. És ments meg engem szemem álnokságától, melyet Jézus gonosznak nevez. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

JÁMBORSÁGÉRT

Jöjj el, Jámborság Lelke. Indítsd szívemet igaz, istenes életre, s Isten szent szeretetére, hogy vallásosságomban mindig Őt keressem, s a tökéletes önmegtagadásban megtaláljam, s örökre birtokoljam.
Ó isteni Lélek, add meg nekem a vallásosság szellemét, hogy életben és halálban az én Istenemben, és Üdvözítőmben örökké boldog legyek. Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

ISTENFÉLELEMÉRT

Jöjj el, a keresztségben szívembe öntött Istenfélelem Lelke. Ez tesz engem állhatatossá a jóban, és legyőzi a kevélység szellemét. Ez a szent félelem legyen a fuvallat, amely egész lelkemet áthatja. Maradjon ez mindig velem, mint mentő horgonyom.
Ó isteni Lélek, áraszd reám, s őrizd meg bennem ezeket a becses ajándékokat, melyeket nekem ajándékoztál. Taníts engem, hogy az Úr békéjét és örömét az Úr félelmével egyesíthessem, a zsoltárossal együtt: "Szóljatok az Úrnak félelemmel, és örvendezzetek neki szent istenfélelemmel". Amen.

(Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség)

--Örökimádás c. imakönyv--