Imák a Szűz Anyához

Szentkúti ima a Szűz Anyához

Boldogságos Szűz Mária, szentkúti Édesanyánk! Földi életutunkon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz, és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk.
Áld meg otthonunkat, családunkat, községünket (városunkat), szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Áld meg kezünk munkáját. Térítsd Szent Fiadhoz a bűnösöket, békítsd meg az ellenségeket, vigasztald meg a szenvedőket és bánkódókat. Vedd oltalmadba az árvákat és özvegyeket. Gyámolítsd az elaggottakat és tehetetleneket. Gyógyíts meg a betegeket, vigasztald a haldoklókat. Nyisd meg a lelki vakok szemeit és törd meg a megátalkodott és hitetlen szívek keménységét.
Áld meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot. Engedd, hogy Szent István népe az igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged - Égi Anyánk - szeresen és tiszteljen.
Szabadítsd ki hatalmas közbenjárásoddal a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, kiváltképpen azokat, akik életükben sokszor elzarándokoltak e szent helyre.
Add, hogy Szentkút áldott vize az égi kegyelmek patakja legyen lelkünk és testünk számára. Engedd, hogy ősi kegyhelyeden még sokszor megláthassuk angyali arcodat és hódolhassunk Szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben. Ámen.

(Mátraverebély-szentkúti Ferences Rendház és Templomigazgatóság 1993.évben)

Imafüzér Mária Szeplőtelen Szívéhez

1. Mária Szeplőtelen Szíve, a kötelességteljesítésben tanúsított hűség mintaképe, add, hogy én is ugyanilyen készséggel és állhatatossággal teljesítsem Isten, önmagam és felebarátaim iránti kötelességeimet. Üdvözlégy Mária...

2. Mária Szeplőtelen Szíve, malaszttal teljes, a Magasságbeli frigyszekrénye, add, hogy én is kegyelmi életet éljek, a Szentlélek élő temploma legyek, mindenáron kerüljem a bűnt és bűnbánattal, vezekléssel jóvátegyem a múlt bűneit. Üdvözlégy Mária...

3. Mária Szeplőtelen Szíve, ki boldog vagy mindenek között, mert hűséges voltál Isten igéjéhez, add, hogy én is szilárdan és örömmel higgyem a kinyilatkoztatott igazságokat és féltékenyen őrködjem hitem kincsén. Üdvözlégy Mária...

4. Mária Szeplőtelen Szíve, ki mindenben Isten akaratát keresed, add, hogy én se feledkezzem meg soha egyetlen földi célomról, Isten akaratának teljesítéséről, bármi legyen az és bármibe kerüljön is. Üdvözlégy Mária...

5. Mária Szeplőtelen Szíve, ki mindenkor tökéletes benső egységben élsz Istennel, add,hogy én is egész lelkemmel Istenhez emelkedhessem az összeszedettségben és az imában. Üdvözlégy Mária...

Ima a máriapócsi könnyező Szűz Anyához

Könnyező Szűz Anyám, bűnösök
menedéke, könnyeidre kérlek
eszközöld ki Jézusnál bűneim
bocsánatát, nyerd meg számomra és
enyéimre szent Fiad áldását.
Enyhítsd szenvedéseinket, gyógyítsd meg
betegségeinket, vigasztalj
szomorúságunkban segíts az erénye
életbe, vezess végül a boldog
mennyországba!

Ó könnyező szűz, ó drága Istenanya,
emlékezzél meg rólunk Jézusnál, most
és halálunk óráján. Ámen.

Március 9.- Március 17-ig imátkozandó

Szent félelemmel eltelve borulok le véres könnyeket hullató szentképed előtt, kegyelmekkel tündöklő Szűzanya, Mária!
Szemem könnyben úszik, amikor átgondolom az Egyháznak és a te híveidnek egykori szenvedéseit, amelyek miatt, Te, irgalmas szívű Anyánk, három óra hosszat véres könnyeket hullattál Ó Mária!
Könnybe borult szemedet fordítsd most is Szent Fiad Egyházára!
Rajtam is könyörülj!
Indítsd szívemet tökéletes bűnbánatra, életjobbulásra és Szent Fiad forró szeretetére!
Egyesítsd bánat könnyeimet véres könnyeiddel, és mutasd be engesztelő áldozatul, hogy irgalmasságot nyerhessek Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen.

Napi ima: 3 Üdvözlégy Mária...és Dicsőség...

Imaszándék: A katolikus papságért és Magyarország megtéréséért.

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk!

Ó szent szív! Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak szeretetre legméltóbb szíve, amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság.
Ó Szeplőtelen Szív! te Jézus szívének tökéletes képmása, amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra!
Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét, hogy hasonlóvá legyen isteni Megváltónk szívéhez.
Vedd pártfogásodba és oltalmazd Anyaszentegyházunkat, légy menedéke és legyőzhetetlen vára minden ellenségével szemben.
Te lég az út, amely minket Jézushoz vezet és az ég kegyelmeit hozza számunkra.Ámen.

(Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepnapja: június 8.)

A Boldogságos Szűz Mária közbenjárásának kérése

Máriát isteni Fia, Jézus földiéletében is úgy tisztelte és szerette, hogy kéréseit soha nem utasította vissza - gondoljunk csak első csodájára a kánai menyegzőn.
A legcsodálatosabb, Máriának is igen kedves ima, mert ismételten kéri, hogy mondjuk, a rózsafüzért.

Senki sem szerette jobban Jézust, mint te,
Senki sem szenvedett többet Jézusért, mint te,
Senki sem hitt Jézusban olyan nagyon, mint te,
Senki sem követte Jézust olyan hűségesen, mint te,
Senki sem ismerte Jézust úgy, mint te,
Senki sem szolgálta jobban Jézust, mint te,
Senki sem volt olyan egy Jézussal, mint te,
Senki sem imádta Jézust úgy, mint te,
Senki sem dicsőítette meg Jézust úgy, mint te,
Senki sem engedelmeskedett Jézusnak úgy, mint te,
Senki sem részesült Jézus mindenhatóságából úgy, mint te.

Ó, drága Édesanyánk, ne fordítsd el tekintetedet rólunk, földi zarándokokról, segíts minket, oltalmazz és védelmezz minket a sok testi-lelki bajtól, amelyek körülvesznek minket.
Isten Anyja és a mi Anyánk, állj mellettünk a gonosz ellenség minden cselvetésekor, adj nekünk állhatatosságot, és vezess át minket biztosan az élet nehézségein. Ámen.

(Svájcból)

Ima a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezte, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordulnak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. Légy ma is végzetes bajunkbanközbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk tagjait és ajövő zálogát, a magyar fiatalokat.
Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál!
Ámen.

Kisasszonyunk dicsérete

(A mohácsi vész körüli időben írták le a minden bizonnyal régebbi imádságot magyar nyelven, melyben ujjongó örömmel dicsérik a szent napot, melyben Mária megszületett. - Érdy-kódex.)

Nagy, dicséretes, örvendetes és méltóságos legyen a szent nap, melyen kegyes Asszonyunknak, Máriának szent születését nagy örvendezéssel ünnepeljük. Ki ezen a mai napon, mint a hajnali fényes csillag, olyan nagy ékességgel támadott föl erre a világra, kinek drágalátos szent élete minden egyházakat megvilágosított. A te szent születéseddel minden a széles világot megvigasztaltad!
Ma sarjadt a nemes vessző Jessze gyökeréből. E mai napon született az Isten mezejének szép virága, kitől a szép illatú liliom származott. E mai napon született az ékes emberi magzat, ki miatt a nagy isteni átok áldásra változott. E mai napon nyitották meg a nemes aranykaput, ki által e világnak üdvössége jött.
Édes Szűz Mária, királyi út lettél, kin az Üdvözítő mihozzánk jött, és szüzességes szent méhedből származott, miként a fényes Nap reánk bocsátja az ő világosságát a tiszta ég alatt.
Ó boldogságos Szűz Mária, mit szóljunk, mit mondjunk, minémű szóval és zengéssel dicsérjünk téged? Bizonyára akármit is tegyünk, igen kicsiny az és olyan, mint a semmi, ahhoz képest, amivel tartozunk.

A magyar nép hajdani éneke (Tárkányi-féle szöveg)

("Egy sokat szenvedett nemzet zokogó keservét, fájó bűnbánatát, aggódó reményét és hódoló alázatát olvasztja össze a legszebb magyar Mária-ének, a Boldogasszony Anyánk. Gyermeki, együgyű, alázatos szívvel, ahogyan az édesanyához illik fordulni, úgy esdekel benne a Szűzanyához közbenjárásért a 17. század magyarja." Ez az ének nemzeti fohászkodásunk lett és évszázadok óta visszhangzik a katolikus templomokban.)

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!

Ó Atyaistennek kedves, szép leánya!
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája!
Magyarországról, romlott hazánkról, stb.

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, romlott hazánkról, stb.

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról...

Vedd el országunkról ezt a sok ínséget,
Mikben torkig úszunk, óh nyerj békességet.
Magyarországról...

Irtsd ki, édes Anyánk! az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.
Magyarországról...

Hogy mint Isten Anyját, régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról...

Tudod, hogy szent István örökségben hagyott,

Imádság Nagyasszonyunkhoz a hazáért

(350 évvel ezelőtt a török még hazánk területének nagyrészén uralkodott; nehéz idők jártak a megritkult nép fölött; ebben az időben írta Esterházy Pál nándor; igaz magyar és Mária-tisztelő ezt az imádságot.)

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária, emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István, neked felajánlott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy közbenjárónk és szószólónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak atyáink, és kiszabadultak minden ínségből, mert szemed folyvást vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Asszonyunk! Ezt bizonyosnak tartván, gyakorta folyamodtunk hozzád és tapasztalásunk után mondhatjuk el, hogy te miattad áldott meg bennünket az Úr. Ezen reménytől buzdíttatva, e bizalom által lelkesítve oltalmad alá futunk mi, a te néped, a te örökséged, a te nyájad! Hisz gyermekeidnek neveznek minket, országunkat pedig különleges pártfogásod révén Mária országának.


Tartalom átvétel