A magyar nép hajdani éneke (Tárkányi-féle szöveg)

("Egy sokat szenvedett nemzet zokogó keservét, fájó bűnbánatát, aggódó reményét és hódoló alázatát olvasztja össze a legszebb magyar Mária-ének, a Boldogasszony Anyánk. Gyermeki, együgyű, alázatos szívvel, ahogyan az édesanyához illik fordulni, úgy esdekel benne a Szűzanyához közbenjárásért a 17. század magyarja." Ez az ének nemzeti fohászkodásunk lett és évszázadok óta visszhangzik a katolikus templomokban.)

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk!
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!

Ó Atyaistennek kedves, szép leánya!
Krisztus Jézus Anyja! Szentlélek mátkája!
Magyarországról, romlott hazánkról, stb.

Nyisd meg az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, romlott hazánkról, stb.

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéljed áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról...

Vedd el országunkról ezt a sok ínséget,
Mikben torkig úszunk, óh nyerj békességet.
Magyarországról...

Irtsd ki, édes Anyánk! az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.
Magyarországról...

Hogy mint Isten Anyját, régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról...

Tudod, hogy szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket Reád bízott.
Magyarországról...

Fiad ellen sokat, megvalljuk, vétetünk,
De csak imádd értünk; s hozzája megtérünk.
Magyarországról...

Jézus Fiad előtt könyörögj érettünk,
Mert ha nem cselekszed, egy szálig elveszünk.
Magyarországról...

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak, Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne felejtkezzél el, szegény magyarokról!