Imák a Szűz Anyához

Az első Mária-ének

Körülbelül abban az időben, amikor IV. Béla király az országot újjáépítette a tatárjárás után, írták bele 700 évvel ezelőtt egy réi misekönyvünkbe (a Pray-kódexbe) latin nyelven ezt a szép, egyszerű, bensőséges éneket Máriához.

Mindig kegyes és jó,
dicséretreméltó Mária!

Lelkünknek hozz gyorsan,
segítséget mostan, Mária!

Malaszttal vagy teljes,
anyánk is kegyelmes, Mária!

Bűneinket oldd fel,
vétkeinket vedd el, Mária!

Így vagy szerencsésen,
Istentől termékeny, Mária!

Építs újjá minket,
bocsásd bűneinket, Mária!

Isten Anyja lettél,
férfit nem ismertél, Mária!

Bajból ránts ki engem,
örömöt adj nekem, Mária!

E világ úrnője,
Egek királynője, Mária!

Örök dicsőségben,
imádkozzál értem, Mária!

Ima Szűz Máriához (Búcsújárók könyvéből)

Szentséges Szűzanyám, hozzád folyamodunk.
Drága szent képednél a földre borulunk.
Mert bűnösök vagyunk, egek Nagyasszonya,
Hallgasd meg kérésünk, drága Szűz Mária.

Mária, Mária, messze földről jöttünk!
Arany oltárodra bús könnyeket öntünk, jaj,
mert itt megláttuk drága szent képedet,
Égi Anyánk, szent Szűz, hallgass meg bennünket.

Kedves vendégeid tehozzád eljöttek,
Sírva és zokogva téged köszöntenek,
Nincs más reménységünk egyedül Mária!
Ki a bűnösöket el nem hagyja soha.

A szomorú szívek, kik itt megenyhülnek,
Kik a Szűz Mária kegyhelyére eljöttek,
Mária, Mária, jaj csak el ne hagyj,
Utolsó órámban, kérlek, velem maradj.

Jertek ide árvák, szomorú özvegyek,
Mert nagyon jól tudom, hogy fáj a szívetek.
Kérjétek örömmel a szép Szűz Máriát,
Teljes Szentháromság fehér liliomát.

Hiszen azt mondotta az Úr Jézus Anyja:
Hogy az árvát bús özvegyet le nem hagyja.
Mária, Mária, kedves édesanyánk!
Arany oltárodról tekint le mireánk.

Tekint le mireánk e siralomvölgyben.
Hogy a bűnös lelkünk juthasson a mennybe.
Ez legyen énekem utolsó betűje:
Dicsértessél szent Szűz, mennyország tüköre.

Boldogasszony Anyánk

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén,így szólít meg hazánk:
Magyarországról, Édes Hazánkról,
Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek Kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, stb...

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra.
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról, stb.

Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról...

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról...

Vedd el országodról ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet.
Magyarországról,...

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedből a hitetlenséget.
Magyarországról, ...

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról,...

Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról,...

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk s hozzája megtérünk.
Magyarországról,...

Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk.
Magyarországról,...

Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról,...

Szűz Mária éneke

Hadd magasztaljam az Urat!
Hadd ujjongjak megváltó Istenemnek!
Mert szegény cselédjére rátekintett:
mostantól minden nemzedék
boldognak hirdet.
Nagy műveket visz végbe az Erős,
és Szent az ő neve.
Irgalma nemzedékről nemzedékre
azoké, akik félik őt.
Hatalmas dolgokat cselekszik karja,
a fennhéjázó szíveket szétszórja.
Trónjukról erőseket letaszít
és kicsinyeket magasra emel.
Az éhezőt javaival betölti,
a gazdagot üresen küldi el.
Felkarolja szolgáját, Izraelt:
irgalmát nem feledte.
Amint ígérte őseinknek, Ábrahámnak
és magzatának mindörökre.

Mária, kegyelem Anyja

Mária, Kegyelem Anyja,
Irgalmasság Anyja,
Az ellenségtől oltalmazz
És halálom óráján végy fel engem.

(Részleges búcsúval jár.)

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szűze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

Királynő asszony,

Királynő asszony,
irgalom anyja, köszöntünk,
édesség, élet és reménység, áldunk.
Hozzád kiáltunk
Éva számkivetett népe,
hozzád sírva könnyünk,
sóhajtunk zokogva
e siralom-völgynek mélyén.
Állj te mellénk: Pártfogónk, te védj meg!
Fordítsd reánk irgalmas szemed kegyesen:
hallgass meg minket.
És Jézust, méhed áldott gyümölcsét te
nyújtsd át
nékünk e földi számkivetés végén.
Ó áldott, ó kegyes, ó édes, szép szűz Mária.


Salve, Regína,
mater misericórdiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules fílii Hevae.
Ad te suspirámus
geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes culos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
MáriánakMáriának

Szűz Mária anifónák

Áldunk, Üdvözítőnk Anyja,
ég kapuja, szélesre tárt ajtó
és tengercsillag.
Támogasd a gyengét,
védd azt, aki néped vezeti.
Te életet adtál
csodálatos módon
annak, kitől kaptad léted,
szűzen szültél, mindig szűz maradsz,
néked ÁVÉt mondott
Gábor angyal ajka:
vedd a bűnöst irgalmadba.

Alma Redémptoris Mater,
quae pérvia caeli porta manes
et stella maris,
succúrre cadénti,
súrgere qui cúrat, pópulo;
tu, quae genuísti,
natúra miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
sumens illud Ave,
peccatórum miserére.
LiliomLiliom

Szűz Mária anifónák

Köszöntünk, ég királynője,
áldunk, angyalkarok Úrnője.
Áldott gyökér, áldott ajtó,
földet fénnyel elárasztó.
Örülj, szép Szűz, dicsőséges,
minden kegyelemmel ékes.
Hódolva, dalolva kérünk:
Krisztus anyja, járj közben értünk.


Ave, Regína caelórum,
ave, Dómina angelórum:
salve, radix, salve, porta,
ex qua munkdo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.
Szűz AnyánakSzűz Anyának


Tartalom átvétel