Imák a Szűz Anyához

A Szeplőtelen Szűz köszöntése

(Nagy Lajos királyunk alatt írhattak szép imádságokat Mária tiszteletére, egy egészen kis töredéke megmaradt egy régi kézzel írt kódex bekötési táblájában: Mária szüzességét magasztalja ó-magyar nyelven. /Königsbergi töredék/.)

Világnak kezdetétől fogva rajtunk ez nem lett vala, hogy szűz lány fiat szülhessen és szüzességnek tüköre tisztán maradhasson, és nekünk hívünk benne ne lehessen. Tudjuk, látjuk őt szűz leánynak, ki ölében tart csodálatos fiút, füröszti, mossa, éteti, szoptatja, úgy ahogy anya szülöttjét. De ki légyen néki atyja, aztat nem tudhatjuk: az az Isten, mint ismerjük, kit szeplő nem illethet, mert ha Isten ő nem volna, benne bűnt is lelhetnénk.

Szent Annás Üdvözlégy

(A magyar nép egyike volt Európában a legelső népeknek, mely Szent Annát, Mária édesanyját bensőségesen tisztelte, Szent Anna legrégibb miséjét egész Európában a 800 évvel ezelőtt írt Pray-kódexben olvassuk. Ennek a Szent Anna-tiszteletnek emléke egy bájos, rövid imádság, amelyben az Üdvözlégyet nem Mária, hanem Mária édesanyjának tiszteletére imádkoztatták a magyar néppel több mint 400 évvel ezelőtt.)

Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes, az Úr vagyon tevéled, a te malasztod legyen énvelem. Te vagy áldott az asszonyok közötte és áldott legyen szentséges anyád, Szent Anna asszony, kitől született a te szentséges és istenes tested, minden szeplő nélkül és fertelmesség nélkül nekünk. Ó édes Szűz Mária, tetőled pedig született az áldott Jézus Krisztus, Atyaistennek fia. Amen.

Mária dicsérete a Szentbeszéd után

(Mintegy hatszáz évvel ezelőtt a szentbeszéd után a hívő nép Miatyánkot és Avé-t imádkozott, utána pedig a Boldogasszony tiszteletére sok helyütt, mint középkorvégi irodalmunk tanúsítja (Peer-kódex, Gyöngyösi-kódex), ezt az alább közölt szép Mária-dicséretet imádkozta, amelyre minden bizonnyal a nép felelt.)

Irgalomnak anyja, Mária!
Atyaistennek jegyes leánya!
Úr Jézus Krisztusnak szülője!
Szentléleknek lakodalma!
Szentháromságnak székeshelye!
Mennyei szent angyaloknak
szerető szent asszonya!

Prófétáknak élete!
Apostoloknak doktora!
Mártíroknak pálmája!
Hitvallóknak tanúsága!
Szüzeknek virága!
Özvegyeknek dicsősége!
Házasoknak segedelme!
Purgatóriumbeli halottaknak hiedelme!
Földön való bűnösöknek nagy
reménysége!

Paradicsomnak gyönyörűsége!
Mennyországnak kapuja!
Ó nemes asszonyom!
Szüzességes Mária!
Szeplőtelen Szűz!
Felmagasztalt Szűz Mária!

Szentséges és tisztelendő szűz Mária!
Édességes és dicsőséges Szűz Mária!
Könyörögj érettünk!

Mária Édes Szívéhez való imádság

(1531-ben a Nyulak-szigetén, a mai Margit-szigeten Kata nővér, domonkos apáca a Thewrewk-kódexben gyönyörű imádságot írt le Mária Szívéhez, bizonyítva ezzel, hogy őseink már 550 évvel ezelőtt is ismerték a Mária-áhítatnak ezt a kivirágzását.)

Mondásom van a te édes szívedhez, ó Mária: angyal fényességnek tüköre. Szólásom vagyon a te tiszta Szívedhez, e világnak nemes Asszonya!
Üdvözlöm az én szívemnek belső érzékenysége szerint a te szeplőtelen Szívednek méltóságát, ki először a nap alatt mindenkinél méltóbb lett befogadni az Atyaúristennek méhéből kiszármazott magzatot. Üdvöz legyen a te szűzességes Szíved, Szentháromságnak tisztaságos lakása és drágalátos szállása, kiben az istenség az emberséggel egyesült, szeretetnek ölelése miatt.
Magasztaljon föl ezért tégedet minden lélek, ó édességes Szűz Mária, mind a te boldog szent Szívednek Istenhez való engedelmességével, honnan eredet szerint a mi üdvösségünk származott.
Üdvözlégy Mária, tisztaság liliomának magas köve!
Üdvözlégy Mária, alázatosság mélységes völgyének violája!
Üdvözlégy Mária, isteni szeretet mezejének piros rózsája!
Üdvözlégy Mária, minden malasztnak és irgalmasságnak kútfeje!
Üdvözlégy Mária, mennyei harmat, minden isteni édességnek és ájtatosságnak teremtője.
Ámen.

Ima Mária hét öröméről

(Őseink nemcsak a Fájdalmas Anyát tisztelték Máriában, hanem együtt éreztek örömeiben is. Különösen Mária hét öröméről szerettek elmélkedni. Néhány évvel a mohácsi vész után írták le ezt a szöveget, amelyet az "Őseink legszebb imádságai" közöl.
Thewrewk-kódex)

Ó Boldogságos szent Szűz Mária, Szentháromságnak temploma, mikor a malasztnak teljessége benned megnyilvánult és benned fogantatott a dicsőség királya:
-ez első örömöd okáért kérünk, hogy Ő általa megoltalmazva, az örök halhatatlan földre vitessünk. Amen. Ave Maria...

Második örömöd az volt, hogy mikoron te szép tengeri csillag a fényes Napot szülted, szüzen megmaradtál és el nem változtál:
- ó kegyességes Anya, szentséges Szűz Mária: légy minékünk igaz utunk a te szent Fiadnál. Amen. Ave Maria...

Harmadik örömöd volt, hogy a fényes csillag megjelent, és mikor szent Fiad megszületett és láttad, a három szent királyok hogyan imádták őt mint Istent és ajándékokkal tisztelték:
- ó áldott Szűz Mária, e világnak fényes csillaga, legyünk tiszták mi bűneinkből, temiattad, Szűz Mária. Amen. Ave Maria...

Negyedik örömöd volt, mikor a szép Jézus harmadnapon halottaiból feltámadott, ki miatt hitünk erősödött:
- ó kegyelmes Teremtőnek boldog szülője, könyörögj érettünk minden órában, hogy a te szent örömöd miatt mi evilági életünk munkája után eljussunk a mennyei szentek karába. Amen. Ave Maria...

Az Angyali Üdvözlet emlékezte

(És elküldötte az Isten Gábriel angyalt egy szűzhöz Názáret városába - és az Ige testté lőn...
A világ történelmének legszentebb perce érkezett el: a kimondhatatlan, romolhatatlan isteni természet az emberi köntöst magára vette Mária méhében. Ennek az ünnepi órának emlékét üli a Karthauzi Névtelen szerzetes a mohácsi vész évében írt imádságában.
Érdy-kódex.)

Ez az a dicsőséges, szent nap, kit az Úristen a próféta mondása szerint kiváltképpen teremtett a világon a többi nap között. Mert a mai napon vonta le szent méhébe a szeplőtelen Szűz Mária a mindenható Atya Úristennek szent fiát, az édes Jézust.
E mai napon mézzel illtoztak a kemény egek, mert az Atyaúristen levetvén hozzánk való nagy, keménységes haragját, irgalmasságot hintett e szegény világra. E mai napon egyesült egybe a kijelenthetetlen isteni természet az emberi természettel, az édes Szűznek szeplőtelen méhében. A mai napon a Szent Dávid királynak nemzetéből támadott szép szűz választott, hogy Istennek szent anyja legyen, és mennynek, földnek királyné asszonya.

Mária megáldása

(Tíz évvel a mohácsi vész előtt írták a Margit-szigeten domonkos apácák részére azt a kis imakönyvet, melyet Gömöry-kódexnek hívnak: ebben két imádság is van Mária "megáldására". A középkor végén kedvelt ájtatosság volt ez: Mária egyes testrészeit köszöntik vele, hiszen Isten Fiával voltak ezek kapcsolatban. Erről az imádságról úgy vélekedtek, mint valami nemzeti imáról és török veszedelem ellen: "Ez imádság oly igen kellemetes a Szűz Máriának, hogy megment minden nyomorúságbul és szeméremtül; hiszem, hogy ez gonosz pogányoktul is az ő nagy szerelméért az ő édes fia, Jézus megment mind fejenként.")

Áldott legyen a te szent méhed, boldog Szűz Mária, kiben igaz Istent és igaz embert viseltél. Ave Maria...
Áldott legyen a te szent Szíved, boldog Szűz Mária, kivel Istent hiszed és gyakorta szereted. Ave Maria...
Áldott legyen a te szentséges kebled, boldog Szűz Mária, mellyel Istent szoptattad. Ave Maria...
Áldottak legyenek a te szentséges kezeid,
melyekkel Istent illetted. Ave Maria...
Áldott legyen a te szent szád, mellyel Istent csókolgattad. Ave Maria...
Áldottak legyenek a te szent füleid, fejed, boldog Szűz Mária, melyekkel Isten édes igéjét örömest hallgattad és mindig megtartottad. Ave Maria...
Áldottak legyenek a te szent szemeid, melyekkel az édes Jézust örömest nézted. Ave Maria...

Könyörgés középkori Máriás áhítatunk virágos kerjéből

(700 esztendős imádságokat fordítunk magyarra; sokszor hangzottak el a magyar templomok félköríves és csúcsíves boltozatai alatt a Nagyasszony tiszteletére.)

Világ királynéasszonya és úrnője, Szűz Mária, járj közben értünk, hogy örökös legyen a mi béként és épségünk, ki világra szülted Krisztus Urunkat, az emberek Üdvözítőjét!
Mily boldog vagy, Mária, és minden dicséretre méltó! Dicsőséges Szűz vagy, az Úrnak fenséges jegyese, méltó voltál, hogy az angyaloknak Urát hordozzad és szűzi tejeddel egyedül te tápláljad! Ó Szűz Mária érintetlen szűzi teste, ó hűséges lelkű, sértetlen Szűz! Te az Urat, az egek egeinek Királyát a világra szülted és életet adtál általa a halandóknak! Megújítottad az egeket,a földet tisztává tetted, a mennyei paradicsom kapuját megnyitottad, mindnyájunkat a pokol kárhozatától megmentettél, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Isten, a te kegyes és békességes édesanyád által az egész emberiségre fényt derítettél. Nevét, a szentségest, kimondhatatlan és elbeszélhetetlen érdeme miatt tenger csillagának mondjuk. Nagy örömünkben ujjongunk, gyertyát viszünk kezünkben és szünet nélkül énekeljük dicséretét a mai napon és kérjük, hogy a te édesanyád édességes szeretete és közbenjárása által minket, méltatlan szolgáidat kegyesen részesíts az örök és igaz világosság élvezetében. Ámen.

Imádság Nagyboldogasszonyhoz

(Nemzeti ünnepe szent István országfelajánlása óta augusztus 15-e a magyar népnek; kezdettől fogva a Nagyasszony napjának nevezik. Több mint négyszázötven éves magyar imádság ünnepli ezt a napot az Érdy-kódexben.)

Kicsoda az, ki feljő a pusztából, mint a feltámadó hajnal, ékes és szép, mint a hold; választott, mint a nap; rettenetes, mint a jól rendezett hadsereg csatasora.
Ez a szeplőtelen Szűz, aki bűnben társat nem ismert és gyümölcsöt érdemelt a szent lelkekkel. Ez a kiváltképpen való tisztaságos Szűz, minden isteni szeretettel teljes, kinek szeplőtelensége igen tetsző az Úristennek.
Üdvözlégy, mi Urunk, Úristennek szent szülője!
Üdvözlégy, malaszttal teljes, szeretettel teljes, Szentlélekkel és Úristennel teljes, szeplőtelen Szűz!
Ó isteni szeretetnek és félelemnek szép szülője!
Ó isteni megfoghatatlan ismeretnek bölcsességes szent Anyja!
Üdvözlégy, mennynek és földnek dicsőséges királyné asszonya, Jeruzsálem ékessége, Krisztus Jézus Urunk választott népének bizony öröme, oltalma és vigassága! Te vagy minékünk minden üdvösségünk és érdemünknek oka és jutalma.

Nemezeti imádság a magyarok nagyasszonyához

1650 körül jelenik meg először a szövege, annak a versnek, melyet sokáig énekeltek a magyar templomokban: ugyanazt fejezi ki, amit Esterházy nádornak híres imája: Magyarországot Szent István a Nagyasszonynak ajánlotta fel, tehát mint örökségét óvja, oltalmazza, különösen a török veszedelemtől szabadítsa meg.

Ez országnak te vagy főgondviselője,
Mindenekben legserényebb segítője,
Ellenségtől megmentője,
Híveid reménységének felébresztője.

Szent István első királyunk, hogy meghala,
Ez országot akkor néked hagyta vala,
Hogy lennél gyámolítója,
Mindenféle ellenségtül oltalmazója.

Szentséges Szűz, azért mostan kérünk,
Esedezzél Szent Fiadnál miérettünk,
Szánja meg mi veszedelmünk,
Adjon, esedezz, békességes életet nekünk!


Tartalom átvétel