Ima a Szentlélekhez

Szentlélek Úristen! Nálad nélkül nem vagyok alkalmas semmi jóra; ha Te nem éleszted, hitem holt, szívem hiú, vigasztalásom gyönge, reményem életben és halálban ingadozó és bizonytalan. Ezek az igazságok emlékeztetnek arra a jótéteményedre, melyekkel eddig lelkemet elhalmoztad. Hitetlenségben és lelki vakságban tétováznék, ha az isteni Ige világosságával elmémet fel nem világosítottad, s az üdvözítő igazság ismeretére nem vezetted volna. A Te szent sugallataidnak köszönhetem, hogy látom tehetetlenségemet és vétkes voltomat, hogy a bűn elkerülése és az Isten szent parancsai iránt engedelmességre tökéltem el magamat. Te akaratomat megtörted, Isten iránti hálátlanságomat szívemből kiirtottad, s jó szándékokra és föltételekre gyullasztottad. Segítsége nélkül semmi sértést, semmi gonosz hajlandóságot le nem győzhetek.
Te isteni parancsaidra emlékeztetve óvtál, kétségeimben az igaz útra vezettél, gyöngeségemet erősítetted, botlásomból fölsegítettél. Kétségbeesésemben vigasztalást nyújtottál, kicsinyhitűségemben reményre és bizalomra gerjesztettél. Dicséret, hála és magasztalás ezért Neked, Szentlélek! Óh, bárcsak mindig engedelmeskedtem volna sugallataidnak, óh, bárcsak soha meg ne hiúsítottam volna lustaságom által szent befolyásodat!Meg ne szűnj szívemben addig kopogni, míg az meg nem nyílik. Teremts bennem új, s hozzád hajló szívet. Szent nevedben kereszteltek meg, tiszteletedre voltam elsőáldozó, vedd most szívemet, s változtasd az élő Isten templomává. Bővítsd bennem az Anyaszentegyház tanításának ismeretét; ismertesd meg velem tehetetlenségemet, hogy Krisztusban éhezem és szomjúhozom az igazságot. Semmisítsd meg minden kétségemet, és erősíts bűneim bocsánatának reményében, öntsd szívembe szeretetedet, hogy akaratodat mindenekelőtt teljesítsem, s Téged óhajtsalak és kívánjalak. Indítsd és kormányozd szándékaimat az égiek felé, oktass Teremtőm dicső műveinek csodálatára, hogy tiszta és Megváltómmal egységben legyek e Földön. Erősíts kötelességeim teljesítésében, s a vágyaim elleni harcban. Tégy szeretetteljessé embertársaimhoz, tégy engedékennyé felebarátaim iránt, köss hozzájuk a békesség feloldhatatlan kötelékével. Óh, Szentlélek! Mennyei örökségünk záloga, töltsd be utánad vágyódó szívemet, válassz lakást nálam most és mindig. Könyörögj érettem akkor is, amikor én már nem könyöröghetek. Erősíts akkor is, amikor végső fohászomat küldöm Hozzád; tégy alkalmassá arra, hogy Istenemmel örökké egyesülhessek. Amen.

(Legyen áldott az Úr neve c. imakönyv)