Imák

Ima a templombalépéskor

Oltáriszentségben rejtőző Jézusunk,
Itt vagyunk előtted, és térdre borulunk.
Hófehér lelkünknek nyílik a kapuja,
Hogy belépj, és ott maradj nagy boldogságunkra.

Meghaltál miértünk, mert nagyon szerettél,
Oltáriszentségben táplálékunk lettél.
Veled egyesülünk, hogy Tiéd lehessünk,
A szép mennyországba könnyebben elérjünk.

Szűz Anya, Szent József, ég minden szentjei,
Segítsétek nekünk Úr Jézust fogadni.
Apukák, anyukák, nagyok és gyerekek,
Szeressétek velünk Jézust, Istenünket.
Amen.

Ima gyónás után

Én édes Jézusom, betegek gyógyítója, Te meggyógyítottál engem, jóságos Mesterem, irgalmas Megváltóm, megbocsátottad az én bűneimet! Hogyan adjak méltó hálát csodálatos jóságodért? Én Téged elhagytalak, de Te engem soha el nem hagytál. Megvetettelek és elfordultam tőled, de Te meg nem vetettél, hanem utánam jöttél és atyai szereteteddel végül is meglágyítottad balga és kemény szívemet. Rám tetted kezedet és én megszabadultam. Tiszta vagyok újra, gyermeked vagyok újra, a mennyei Atya örömmel, szeretettel néz rám újra. Hála, örök hála Neked szeretett Jézusom. Úgy akarok tenni, mint a leprás, akit megtisztítottál, és azt mondtad neki: Menj, és többé ne vétkezzél. Elmegyek, Uram, és nem akarok vétkezni többé. Légy velem, légy az én erőm, adj nekem állhatatosságot. Amen.

Ima étkezés előtt és után

Étkezés előtt:

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!
Adjad Ura, hogy jól essék,
Jézus neve dicsértessék! Ámen.

Étkezés után:

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!
Mi jól laktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen! Ámen.

Ima a születendő gyermekért

Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid lehettünk. Megáldottad szerelmünket, vérünkből származó gyermekünknek lelket adtál. Engedd, hogy anyja szíve alatt, tőle kapva az élet fejlődésében minden szükségeset, átélje a hit és a hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk. ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A tied ő, akárcsak a miénk. Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is. Engedd, hogy a hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg nem rontsa szívét. Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és a gondoskodásunkban a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod, mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Amen.

Az édesanya hálaadása gyermekéért

Mennyei Atyám! Elfelejtem minden testi kínomat, mert gyermekemet karjaimban tarthatom, táplálom, gondját viselem. Élet szerzője, köszönöm, hogy édesanya lehettem. Jézus Krisztus, Isten Fia, Te is földiédesanyától születtél, gondoskodását élvezted. Segíts, hogy soha, semmit meg ne tagadjak gyermekemtől, amire testileg-lelkileg szüksége van. Szentlélek Isten, békesség és szeretet ajándékozója! Tedd a mi családunkat Isten templomává, ahol jóságban és kedvességben növekszik szülei gondoskodásától és jó példájától segítve. Mentsd meg attól, hogy gyűlöletet és gonoszságot, bűnt és romlottságot tapasztaljon családi körünkben. Szeretet Istene, segíts, hogy jól szeressük gyermekünket, amint a Szentháromság egy Isten szereti gyermekeit. Amen.

Ima szülés után

Istenem! Boldog, végtelenül boldog vagyok, hiszen gyermekem született. Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Köszönöm az életemet, és köszönöm ezt a drága új életet. De kérlek is, jóságos Istenem, hogy ezt a köszönömöt mindennap újra és újra elmondhassam, évek és évtizedek múltán is, és majdan odaát, Nálad is.
Légy őrzője boldogságomnak, boldogságunknak, életének és majdan hitének. Légy őrzője családunknak, jelenünknek és jövőnknek. Segíts, hogy álmainkat kicsinyünk valóra váltsa majd, segíts, hogy álmainkat és terveidet valóra tudjuk váltani, és mindig a Te szeretetedben élve, egykor mindannyian eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.

Ima a gyermekért

Istenem, örök Atyám!
Köszönöm, hogy gyermeket adtál nekem.
Tőled kaptam azt a jogot,
Hogy gondozzam és neveljem.
Engedd, hogy most ünnepélyesen
Oltalmadba ajánljam őt.
Istenem!
Te tanítsd gyermekemet
Igaz szeretetre.
Őrizd meg őt tiszta szívű, jó embernek.
Segítsd, hogy szent Fiadhoz,
Jézushoz hasonlóan
Növekedjen korban és bölcsességben
Előtted és az emberek előtt.
Kérlek, tedd boldoggá
Most és örökre.
Segítsd, hogy mindig
Választott gyermeked legyen.
Szent Fiad, Jézus Krisztus által.
Amen.

(Kardos Mihály után)

Ima a gyermekért

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.
Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha Jézust bíztad volna szeretetünkre. Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk. Megfizetsz mindenért. Fizetsz a nevelésért is. Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével. Add meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.
Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék: "Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik." Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne...
Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől. Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött. Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének. Akaratod szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Keresztszülők imája

Uram, köszönjük, hogy meghívtál az általános papság egyik szolgálatára. Egy induló élet, természetfeletti élet gondozását vállaltuk. Szeretnénk, ha soha el nem felejtenénk a napi imádságot testi-lelki fejlődéséért. Szavunkkal és példánkkal kell segítenünk őt a keresztény életbe. Szeretetünkből is meg kell ismernie a tőled kapott szeretetet. Engedd, hogy a hit és a remény sohse fogyatkozzék meg életünkben. Készségesen vállaljuk, mint neked tetsző feladatot, hogy első szentáldozási, bérmálási előkészületében is segítjük. Engedd, hogy vonzóvá tegyük előtte a keresztény hivatást. Szeretnénk nyitottak lenni előtte, hogy ő is megnyíljon, bizalmába fogadjon és minden problémáját őszintén megbeszélhesse velünk. Áldj meg, kérünk, hogy jó keresztszülei lehessünk keresztgyermekünknek. Amen.

Család esti imája keresztelés évfordulóján

(Ha van, vegyük elő a keresztelési inget, gyújtsuk meg a keresztelési gyertyát, magyarázzuk meg a gyermeknek ezek jelentését.)

Szülő: Imádkozzunk azért, akit ezen a napon fogadott Isten gyermekévé és tette Isten fiainak családtagjává.

Családtagok felváltva:

1. Atyánk, tőled kaptuk életünket, Te ígérted számunkra a boldog örök életet, segíts, hogy ott is mindig együtt maradhassunk.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Jézus Krisztus, Te engedelmes voltál Atyádnak mindhalálig, segíts, hogy Isten és a szülők iránti engedelmességet mindig megőrizzük.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

3. Családunk tagját az újjászületés tisztító fürdőjében Isten gyermekévé tetted, növeld benne ezt az isteni életet.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

4. Szentlélek Isten, Tőled kaptuk a szeretet ajándékát, erősítsd családunk minden tagjában az isten- és emberszeretetet.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

5. Szentháromság egy Isten, Te minden embert szeretsz, és boldogságodban kívánsz részesíteni. Segíts, hogy embertestvéreinkhez elvigyük ezt az örömhírt.

Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!


Tartalom átvétel