Imák

Ima a gyermekért

Istenünk! Te munkatársaiddá választottál ki bennünket az új élet fakasztásában. Kérünk, légy segítségünk az elfogadott élet szolgálatában, nevelésében.
Állj mellénk atyai erőddel, jóságoddal, és segíts úgy nevelni gyermekünket, mintha Jézust bíztad volna szeretetünkre. Te nem maradsz adósa senkinek, Istenünk. Megfizetsz mindenért.Fizetsz a nevelésért is. Gyermekünk által is, irántunk és az emberek iránt tanúsított magatartásával, egész életével. Add meg, teremtő Atyánk, hogy ez mindig öröm és boldogság forrása legyen számunkra.
Add, hogy segítségünkkel atyai szereteted fényében járja életének útját, és a Tábor hegyén elhangzott szózatod rá is vonatkozzék:
"Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik." Akkor biztos, hogy nekünk is mindig kedvünk telik benne...
Istenünk! Védd meg őt minden bajtól, szenvedéstől. Add, hogy úrrá tudjon lenni a világ kísértései fölött. Tedd boldoggá! Minket pedig segíts, hogy mindig hűséges gondnokai legyünk testének, lelkének. Akaratok szerint keressük mindig az ő javát, szolgálatunk jutalma pedig, a belőle is forrásozó boldog élet után, vele együtt az örök élet legyen a Boldogságos Szűzanya és Szent József segítségével, és a te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Ima a gyermekért

Istenem, örök Atyám!
Köszönöm, hogy gyermeket adtál nekem.
Tőled kaptam azt a jogot,
Hogy gondozzam és neveljem.
Engedd, hogy most ünnepélyesen
Oltalmadba ajánljam őt.
Istenem!
Te tanítsd gyermekemet
Igaz szeretetre.
Őrizd meg őt tiszta szívű, jó embernek,
Segítsd, hogy szent Fiadhoz,
Jézushoz hasonlóan
Növekedjen korban és bölcsességben
Előtted és az emberek előtt.
Kérlek, tedd boldoggá
Most és örökre.
Segítsd, hogy mindig
Választott gyermeked legyen.
Szent Fiad, Jézus Krisztus által.
Amen.

(Kardos Mihály után)

Nagyerejű imádság nehéz helyzetekben

Vianney Szent János - az Ars-i plébános imája

Istennek Szent Anyja,
Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmadért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyerésééért, amiért most Hozzád folyamodom:...
Jézus, Mária, szeretlek Benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket! (háromszor mondjuk).
Ámen.

"Gyermekeim - fűzte hozzá a szent mély meghatódottsággal a szószékről prédikálva -, jól jegyezzétek meg: valahányszor elnyertem egy kegyelmet, így imádkoztam. Ez az ima soha nem okozott nekem csalódást."

Fohász

Magyarok Nagyasszonya,
Szent István király,
Szent Imre herceg,
Szent Gellért püspök,
Szent Adalbert püspök,
Szent László király,
Szent Margit,
Szent Erzsébet,
Kassai vértanúk,
Magyarország összes szentjei,

Könyörögjetek érettünk, bűnös magyarokért,
hogy mindig Isten útján járjunk. Amen.

Imádság Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért és szentté avatásáért

Boldog Batthíány-Strattmann LászlóBoldog Batthíány-Strattmann László


Urunk és Istenünk! Te, irántunk való szeretetből példaképeket adsz nekünk szentjeidben. Boldog László szolgád rendületlenül bízott gondviselő jóságodban. Gyógyító munkájának sikerét Tőled kérte és Neked köszönte meg. Azt vallotta, hogy ő csak eszköz Isten kezében.
Segítőkész szeretettel fordult embertársai felé: önzetlenül gyógyította a betegeket, támasza volt a szegényeknek, és felkarolta a lelki ínségben lévőket. Példamutató volt a házas és családi élete. Gyermekeit Isten ajándékának tekintette, és feleségével együtt igaz keresztény szellemben nevelte.
Add, Urunk, hogy Boldog László szolgád közbenjárására töltsön el minket is az igaz Isten- és emberszeretet. Életünk folyamán mindig és mindenben felismerjük szent akaratodat, készségesen elfogadjuk és teljesítsük azt. Embertársainkban pedig Krisztust lássuk és szeressük.
Bizalommal kérünk, hogy Boldog László szolgádat dicsőítsd meg azzal, hogy mielőbb a szentek társaságában tisztelhessük, és vele együtt mi is eljussunk a te országodba. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Magnificat

Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
Mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas,
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával,
a kevélykedőket széjjelszórta.
Hatalmasokat elűzött trónjukról
kicsinyeket pedig felmagasztalt.
Az éhezőket minden jóval betölti
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

A hívő, aki buzgó lélekkel elimádkozza, részleges búcsút nyerhet.

Skapuláré ima

Óh boldogságos, szeplőtlen Szűz, Kármelhegy ékessége és fénye, ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli; tekints reám is kegyesen és fogadj oltalmad palástja alá.
Erősíts hatalmaddal, világosítsd meg lelkem homályait bölcsességeddel, s gyarapítsd bennem a hitet, reményt és szeretetet.
Ékesítsd föl lelkemet kegyelmekkel és erényekkel, hogy isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék benne.
Állj mellettem életemben, vígasztalj meg halálomban édes jelenléteddel és mutass be a Szentháromságnak mint gyermekedet és ájtatos szolgádat, hogy a mennyországban örökké dícsérhesselek és áldhassalak. Ámen.

Kármelhegyi Boldogasszony, könyörögj érettünk!
Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod!

Skapuláré szövet és éremSkapuláré szövet és érem

 
Kármelhegyi Boldogasszony, ünnepe július 16.

Imádság a Szent őrangyalokhoz

Isten angyala, az én őrzőm, minthogy rád bízott engem az isteni jóság, világosíts meg, őrizz, igazgass és kormányozz. Ámen.

V. Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal.

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire.

Könyörögjünk: - Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent

angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket.

Add meg könyörgő hveidnek, hogy az ő pártfogásukat

mindenkor élvezzük, és társaságuknak örökké örvendezünk.

Krisztus, a mi Urunk álta. Ámen.

 

Őrangyalom, szívből kérlek,

Légy vezérem, amíg élek.

Ments meg engem bűntől, bajtól,

Ne hagyj el a halálomkor.

Mindig jóra figyelmeztess,

Úgy vezess a jó Istenhez.

Angyali üdvözlet

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled,

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.


Tartalom átvétel