Lélekhangoló

Juhász Gyula: Betlehemes ének

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó,

Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

A NOVÉNA-hoz

Az imakilencedeknél elhelyeztem egy NOVENA-t Jézus Szent Szívéhez.
Nektek, akik gyakoroljátok katolikus hiteteket, nem szükséges magyarázat hozzá, de akik most keresik az utat Jézushoz vagy vissza Hozzá, fontosnak tartok néhány megjegyzést.
Az emberek közül vannak, akik csak akkor fordulnak Istenhez, Jézushoz, ha már valóban nagynak érzik bajukat. Jézus pedig várja, hogy segíthessen, hogy Hozzá forduljatok.

Ez a NOVENA nem rövid, de szükséges is, hogy kellően elmélyedjünk magunkban, bűneinkről elgondolkodjunk és elgondolkodjunk Isten mérhetetlen nagyságáról és jóságáról.

Időt kell erre szánni, megkeresni egy csendes, nyugodt helyet, félre kell tenni a mindennapok ügyes-bajos gondolatait és Isten jelenlétébe kell helyezkedni. Segíthet ebben, ha meggyújtotok egy gyertyát (lehetőség szerint szentelt gyertyát), magatok elé tesztek egy képet Jézusról. Kényelmesen üljetek, egy széken és amíg nem sikerül elmélyedni, nézzétek a gyertya lángját, vagy Jézust, ne hagyjátok a tekinteteket kalandozni. Keressétek lélekben és gondolatban Jézust.

Alázatos lélekkel, őszinte szívvel kell állni Jézus Szent Szíve előtt, feltétlen bizalommal,és hittel. Egy pillanatig sem szabad kételkedni abban, hogy teljesíteni fogja amit kérsz Tőle.

Szent Bonaventúra Himnusza Szent Antal tiszteletére

1263. április 13-án felnyitották Szent Antal sírját. A jelenlévők legnagyobb megdöbbenésére a szent nyelvét teljesen épen találták. Szent Bonaventura, aki jelen volt ennél az eseménynél, a csodától lenyűgözve ekkor írta meg ezt a himnuszt:

Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz,
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret!
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

A csend szava...

"Az összeszedettség csaknem azonos a benső magánnyal. Összeszedetten fedezzük fel saját szívünk belső magányát, és a bennünk lakó Istennek végtelen magányát. Aligha látjuk az életet a maga helyes távlataiban, amíg ezek a végtelen horizontok még nem nyíltak ki életünk közepén. Ítéleteink enélkül nincsenek arányban a dolgok igazi valóságával. De a lelki ember, mondja Szent Pál, megítél mindent. Azért teheti meg, mert szegénysége, alázata, semmisége révén, mindentől elszakadva függetlenné vált. Így tehát egyedül Istenben szemléli a világot. S aki így lát, az úgy ítél meg mindent, ahogyan maga Isten."

"A szerzetes az az ember, akit a Szentlélek meghívott, hogy hagyja el gondjait, vágyait és törekvéseit, azért, hogy egész életét Isten keresésére szentelje. Ez a fogalom ismerős számunkra. A mögötte rejlő valóság azonban misztérium, valójában ugyanis senki a világon nem tudja pontosan, mit jelent "Istent keresni", mindaddig, amíg maga is rá nem szánja magát arra, hogy megtalálja Őt. Senki sem tudja másnak elmagyarázni az istenkeresést, hacsak a saját lelkében megszólaló Szentlélek meg nem világosítja a másikat. Végül pedig senki sem keresheti Istent, ha már valamiképp rá nem talált. És senki sem találhat rá Istenre, ha Isten meg nem találta őt. A szerzetes az az ember, akire már tátlált Isten, s aki ezért keresi őt.
Röviden , a szerzetes "Isten embere".
Thomas Mertton

(Aquinói Szent Tamás: Dicsérd, Sion)

"Dicsérd, Sion, Üdvözítőd,
Jó pásztorod, hű segítőd,
Áldja hangos éneked.
Himnuszt mondj, egész szíveddel,
Szóddal úgyis nem érhedd el,
Méltón nem dicsérheted.
Kegyes pásztor, igaz étek:
Édes Jézus! kérünk téged,
Te legeltesd, védd a néped,
Te mutasd meg kegyességed,
Fönn az élők közepett.
Mindenható fejedelmünk,
Engedj asztalodra lelnünk,
S testvérül engedd ölelnünk
Odafönn a szenteket."

H. Boulad verse 1967-ből: Ha minket egyesítenek...

Ha minket egy Testbe egyesítenek,
Ha minket egy ölelésbe olvasztanak
Ha egy dallamra ringatódzunk
Ha majd egy lény gyanánt élünk
Ha egyesülnek a testek és többé el nem válnak
Ha egy térben találkoznak a lelkek
Ha egy forrásból isznak a szellemek
úgyhogy egy örök ritmusban vernek a szívek
Ha az ÉN és a TE eggyé olvadva MI leszünk
Ha minden egyes szerelme az összes szerelme lesz
Ha semmi más nem leszünk, csupán egy gondolat
Ha összekapcsolódunk mint egy lánc arany
Ha egybe hajlunk össze mint a kéve
Ha meggyúródunk ugyanazzá az egy kenyérré
Ha kisajtolódunk ugyanazzá az egy borrá
Ha mellkasomban megcsobban a milliárdokéval
sokszorozott szeretet,
hullámot verve szívemben, mint dagálykor a tenger
Ha megszövődünk mint egy lenszövet
Ha megfonódunk mint kosárfonat
Ha megvarrnak minket egy vitorlának
amely ragad a felkelő nap felé
Ha mindegyikünk a másik étke lesz
Ha mindenki darabja lesz a közös kenyérnek
Ha igazság lesz az emberálom
Ha az epedő vágy beteljesül
ha elérjük az Élet Fáját
Ha öntudattal egyesül, mit Isten egyesített
Ha a kegyelem-szőlőtő EGYAZON nedve
áradva ömlik minden ágba
Ha EGYAZON vér EGY szívből jövet
- mindörökre a egyesült tagjainkba foly
Ha majd az EGY test sejtjei leszünk
kiket örök életbe hívnak
Akkor minden egyes ereje az összesé lesz
Mindenki gondolata mindenkié lesz
Minden egyes szeretet mindenki szeretete lesz

Idézet

"Mi egyetlen lépést sem bírunk tenni a menny felé. Isten azonban túlhalad a mindenségen és hozzánk jön."

(Simone Weil)

Segítsünk egy kis falu templomának!

Sok kis falu van, sok templom és sok rászoruló, akiknek segíteni kellene, mert önerőből nem tudják megoldani gondjaikat.
Sok jószándékú ember is van, akikre mindig lehet számítani ott, ahol a szükség megkívánja. Az Adorans ezért gyűjtést szervez.
Részletek a Fórumban.

Adományaikat rózsaszínű postai csekken küldjék el, bármilyen kevés összeg is növeli az esélyét, hogy minél előbb, újra legyen harangja az egyházközségnek.
A csernelyi Plébánia címe: Római Katolikus Plébánia 3648 Csernely, Kissor u. 29.

Fogadj el uram, fogadj el...

Feledd el amaz elárvult napokat,
amelyek nélküled múltak el.
Csak ezt a kicsi pillanatot teregesd ki
öledben és tartsd fényességed alá.
Vándoroltam hangok nyomában, melyek
maguk után csalogattak,
de nem vezettek sehova.
Hadd ülök békén, s hallgatom szavaidat
lelkem csöndjében.
Ne fordítsd el arcodat szívem sötét
Titkaitól, hanem égesd őket, míg föllángolnak tüzedtől.

(Rabindranath Tagore)

Idézetek

A szeretet megalapozásához
az áldozattal kell hozzákezdened.
(Saint-Exupéry)


A világmindenség lakosai vagyunk. Nem az a keresztény, aki annyira szereti Istent, hogy megfeledkezik a világról, hanem az, aki Isten iránti szeretetből erőt merít, hogy a világ szolgálatába állhasson.
(G. Courtois)
Büszkén vállalom, hogy hívő vagyok; hiszek az imádság erejében, mégpedig nemcsak mint katolikus, de mint tudós is ezt hirdetem.
(G. Marconi)
A szenvedés a halál hírnöke - mi másnak lehetne hírnöke a boldogság, mint a föltámadásnak?
(Karinthy Frigyes)
A jövőnk: vagy az Isten - vagy nincs is jövőnk. Vagy beleépülünk az ő életébe, vagy a halál áldozata leszünk.
(H. Lacordaire)


Tartalom átvétel