Női Szerzetesrendek

Redemptorista Apácák O.Ss.R.

(Ordo Sanctissimi Redemptoris)
Maria Celeste CrostarosaMaria Celeste Crostarosa
Liguori Szent Alfonz közreműködésével alapította Maria Celeste Crostarosa (1696-1755) a Náoly melletti Scala városban 1731-. május 13-án, pünkösd ünnepén.

Az egymástólfüggetlen kolostorokat az alapító életeszménye köti össze: Viva memoria Jesu, a megváltó Jézus Krisztus követése. Szigorú szemlélődő életet élnek, külső apostoli tevékenység nélkül. Imádkoznak és kezük munkájával keresik meg a mindennapit.

1989-es adatok szerint 37 kolostorban 635 redemptorista apáca él s imádkozik megváltott testvérei üdvösségéért.
A belépés alsó korhatára betöltött 18. év. A jelöltség 1 évig tart, az újoncidő 2 évig. A fiatal szerzetes háromévi ideiglenes fogadalom után kötelezheti el magát örökre az ünnepélyes fogadalommal.
Magyarország területén nem volt redeptrorista apácakolostor.

Egy közeli cím:

Redemptoristinnen Kloster
A-1238 Wien-Mauere Rudolf Zeller Gasse 46

Maria Cleste Crostarosa írásaiból:

"Krisztus azért halt meg, hogy mint Feltámadott tovább éljen testvéreiben."

"Istenem, arra hívtál meg, hogy életemben megújuljon szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak misztériuma. Azt akarod, hogy a Szentlélek erejében a te szeretetedet sugározzam szét a világra, hogy így az emberi arcokon megjelenjék a megváltó Jézus világossága."

Segítőnővérek Kongregációja

(Auxiliatrices des Ames de Purgatorie)

Eugenie Smet, a Gondviselésről nevezett Boldog Mária (1825-1871) alapította 1856-ban Párizsban.
Az alapító, megtapasztalva Isten gondviselő szeretetét és magát teljesen az isteni jóságra bízva, a segítő szeretet révén akarta környezete számára láthatóvá tenni a gondviselő Isten szeretetét. Különösen azoknak akart segítséget nyújtani, akik erre a leginkább rászorulnak: a tisztuló lelkeknek, és szolgálatára állni mindazoknak, akik az üdvösség útját keresik. Mindent Istentől várt és mindent egyedül Őérte tett. Elkötelezettségének nem szabott határokat, ő és hamarosan köréje gyűlő társai készen álltak minden jóra. Az alapítás után mindössze egy jó évtizeddel - 1868-ban - a segítő nővérek már elindultak Kína felé.

A kongregáció lelkisége Loyolai Szent Ignác Szabályára épül. A nővérek évente elvégzik a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat, a noviciátusi évben pedig magát a 30 napos nagy lelkigyakorlatot.

Első apostoli munkaterületeik: házi betegápolás a szegények szolgálatában, gyermeknevelés, felnőttek vallásoktatása és missziós evangelizálás.

A Segítő Szűz Mária Leányai, Don Bosco Nővérek F.M.A.

(Figlie di Maria Ausiliatrice)
BOSCO SZENT JÁNOSBOSCO SZENT JÁNOS
Bosco Szent János nevét jószerint mindenki ismeri, az általa alapított Szalézi Társaságot pedig világszerte közszeretet övezi. Szt. Mária Mazzarello (1837-1881) neve azonban viszonylag ismeretlen, pedig ő volt Don Bosco társa a szükségben lévő szegény lányok szolgálatát célzó szerzetesközösség alapításában.


Szt. Mária MazzarelloSzt. Mária Mazzarello
Az 1872-ben megszületett Segítő Szűz Mária leányai kongregáció mindmáig az egyik legnagyobb létszámú szerzetesközösség: közel 1500 helyen 17.167 szalézi nővér apostolkodik. 80 országban vannak jelen.

Iskolákat, ifjúsági otthonokat tartanak fenn, a missziós országokban kórházakat vezetnek, a helyi adottságoknak megfelelően részt vesznek az ifjúság lelkipásztori gondozásában. A belépés előfeltétele a testi-lelki egészség, a vidám természet, az alkalmazkodókészség, a fiatalok odaadó szeretete. Szerzetesi képzésben az első tájékozás 1 év, jelöltidő 10 hónap, a noviciátus 2 év, az ideiglenes fogadalom 6 éve után következik az örök fogadalom.

Központi anyaházuk:
Via dell"Ateneo Salesiano, 81 I-00139 Roma
Tel.: 06-818-0841

Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek

(Congregatio Sororum Caritatis de Szatmár)


Hám János szatmári püspökHám János szatmári püspök
Isten Szolgája, Hám János (1781-1857) szatmári püspök, miután külföldön megismerkedett a Páli szent Vincéről nevezett gumpendorfi (Bécs) irgalmas nővérekkel -akik egy strasbourg-i kongregációból származtak -, magyar leányokat küldött hozzájuk szerzetesi kiképzésre. A hazatért kis csoporttal alapította meg 1842-ben a szatmári irgalmas nővérek kongregációját. Az új szerzetesközösség szellemi atyja Páli Szent Vince.

Az alapító elgondolása szerint a Társulat célja: nőnevelés, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása, de nem csupán kórházakban és intézményekben, hanem mindenütt megkeresve a szegényeket, elhagyatottakat és betegeket. Az irgalmas nővérek az Úr Jézust szolgálják minden embertestvérükben.

Az irgalmas nővéreket az őszinte alázat, a közvetlen egyszerűség és a segítő, nagylelkű szeretet hatja át. Kihasználják a mindennapi élet apró lehetőségeit, hogy egymásnak örömet szerezzenek. Osztoznak egymás örömeiben és szenvedésében. A közös hivatás és a közös cél egy családdá forrasztja őket.

Szegények Kis Nővérei

(Congregatio Parvarum Sororum Pauperum, Petites Soeurs des Pauvres)

Alapító: Jeanna Jugan, a Szent Keresztről nevezett Mária nővér, 1839. St. Servan (Franciaország). Az "lapítás" úgy történt, hogy az egyszerű szolgáló egy elhagyatott szegényt fogadott be, saját ágyába fektette és haláláig gondozta. Példáját mások is követték, így állt össze a közösség. Koldusszegénységben éltek, s hogy gondozottaikat el tudják látni, maguk koldultak.

"A Szegények kis nővérei a lehető legjobbat választották. Nekik a szegény ember jutott osztályrészül, a szegénység példaképe pedig maga az Úr Jézus" (X. Pius).
Isten és a szegények iránti szeretetből hármas fogadalmuk mellett leteszik a szegénygondozás fogadalmát is.
Lelkiségük alapja Szent Ágoston Regulája.
A kongregáció 1879-ben nyerte el a pápai jóváhagyást.

Ma 5 világrész 30 országában 247 intézményben, több mint 400 kis nővér gondozza a szegényeket és elhagyatott öregeket.

Központi anyaház:

La-Tour St. Joseph, St. Pern
F-35190 Tinteniac

Tel.: 99-688-006

A Szegények Kis Nővéreinek Magyarországon Rákospalotán volt házuk. A Károlyi Sándor gróftól 1905-ben kéapott épületben 10 kis nővér élszáz idős férdit és nőt gondozott 1950-ig.

Boldog Jeana Jugan tanításából:

Amikor szegényeinek koldult: "Egy kevés fára volna szükségem, hogy örömet szerezzek Jézus Krisztus Teste egy tagjának."

Szegénygondozó Nővérek

(Congregatio Sororum Pauperibus Succurentium)


Oslay OszwaldOslay Oszwald
Alapítója Oslay Oszwald O.F.M. tartományfőnök Egerben, 1927-ben két fiatal ferences harmadrendi, Páhók Mária Franciska és Krumann Mária Magdolna közreműködéséve, Szmrecsányi Lajos egri érsek védnöksége alatt. Az új magyar ferences kongregáció szabályát XI. Pius pápa hagyta jóvá.

Az alapítók az Evangélium szellemében az akkori magyar társadalom legszegényebbjeit akarták szolgálni. A szervezett szegénygondozás, az ún. "Egri norma" a szegénygondozó nővérek által vált országos normává.

A nővérek a háromevangéliumi tanács mellé egy negyediket is csatolnak: az áldozatos szegénygondozás fogadalmát.

Példaképük az Úr alázatos szolgálója, a Boldogságos Szűz Mária. Sajátos karizmájuk: a ferences szellemű evangéliumi élet, az Eucharisztia bensőséges tisztelete és a szegények szegényként való szolgálata.

Szemt Benedek Leányainak Társasága

(Societas Filiarum Sancti Benedicti)

1927-ben a Tiszán innen, az újfalusi tanyák vidékén, néhány fiatal leány Berecz Erzsébet bencés obláta kezdeményezésére közös életet kezdett.
Berecz Erzsébet SkolasztikaBerecz Erzsébet Skolasztika


Életszabályul Szent Benedek Reuláját fogadták el, apostoli célkitűzésük pedig az volt, hogy "a Nagy-Alföld portengerében" elhintsék az Evangélium magját. A kis közösség hamarosan szerzetté alakult.
Szabályaikat Kühár Flóris O.S.B. fogalmazta meg. Először a váci püspök, majd később a Szentszék is jóváhagyta. 1928-ban kezdték meg újoncévüket, s 1929-ben az első 4 nővér - Berecz Skolsztika, Hajós Placida, Fessler Mechtild és Molnár Maura - letették az első szerzetesi fogadalmat.

A tősgyökeres magyar szerzetesközösség Tiszaújfalun építette fel első szerény otthonát. A következő években még 8 helyen létesült zárdájuk: Budapesten, Csépán, Szarvason, Tiszaugon, Csugaron, Szerencsen, Szentkirályon és Jakabszálláson. A megszentelő bencés ősök szelleméből táplálkozva Krisztus örömhírét vitték el a legszegényebbeknek. Szolgálatukért és nevelésükért vállaltak minden elképzelhető feladatot: a tanítástól a betegápoláson keresztül a leghétköznapibb munkáig.
SkolasztikaSkolasztika

Szent Erzsébet Nővérek

(Elisabethinae)


Árpádházi Szent ErzsébetÁrpádházi Szent Erzsébet
Alapítója: Appolonie Rademacher, Aachen, 1626.
Jelszavuk: Segítsünk, mint Szent Erzsébet!
Lelkiségük: Szent Erzsébet és Szent Ferenc szellemében vidám istendicséret és emberszolgálat, egyszerű életvitel, bensőséges közösségi élet. Életeszményük a szemlélődő és tevékeny élet szintézise.

Magyarországon Esterházy Imre hercegprímás meghívására először Pozsonyban telepedtek meg 1744-ben. Budára II. József küldött Bécsből 18 Erzsébet-apácát azzal a céllal, hogy a polgárság számára legyen egy női kórház. Az első csoport 1785. november 6-án érkezett Budára. A magyar hivatások jelentkezésével a Fő utcai Erzsébet-kolostor és kórház függetlenné vált. A nővérek száma 1927-ben 39, 1941-ben 62 volt. Az újpesti közkórházban is ők végezték az ápoló szolgálatot.
A feloszlatáskor 69 Erzsébet-nővérnek kellett távoznia.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet lelkisége és Szent Ferenc reguláris harmadrendi szabálya szerint élő betegápoló és szegénygondozó apácák Európa-szerte 15 egymástól független kolostorban teljesítik szent hivatásukat.

Napirendjük: reggel fél hatkor zsolozsma, szentmise és elmélkedés, egész napos betegszolgálat, közös esti zsolozsma és pihenés.

Szent Ferenc Kis Nővérei

(Tertius Ordo Regularis)


Szent Ferenc Kis Nővérei rend címereSzent Ferenc Kis Nővérei rend címere
"Szent Ferenc Reguláris Harmadik Rendje testvéreinek és nővéreinek életformája ez:
kövesség a mi Urunk Jézus Krisztus szent Evangéliumát és éljenek engedelmességben, szegénységben és tisztaságban" (Reg. 1,1).

"Azok, akiket az Őr a szemlélődő életre hívott meg, naponta megújuló örömmel nyilvánítsák ki odaadásukat Istennek és ünnepeljék azt a szeretetet, amellyel az Atya szereti a világot, aki minket teremtett, megváltott, és egyedül az ő irgalmából üdvözíteni fog". (Reg. 3,9).

"A testvérek és nővérek szeressék az Urat teljes szívükből és elméjükből és minden erejükből, felebarátjukat pedig, mint önmagukat. És magasztalják az Urat tetteikben, mert azért küldte őket az Úr szerte a világba, hogy szóval és tettel tanúságot tegyenek az ő szaváról és tudassák mindenkivel, hogy Őrajta kívül nincs mindenható" (Reg. 9,29).

Szent Ferenc Regulájának ezekre a pilléreire épül az egyik legfiatalabb magyar alapítású szerzetesközösség. Még alig van történetük: 1981-ben halk, észrevétlen megalakulás, l985-ben jött el az első noviciátus ideje, 1986 első fogadalmuk éve, 1989-ben kapták meg az egyházi jóváhagyást.

Szentlélek Szolgálói

(Steyler Missionsschwestern)
Szentlélek Szolgálói rend címereSzentlélek Szolgálói rend címere

A Stexl nevű kis holland faluban Arnold Janssen 1875-ben alapította meg az Isteni Ige Társságot (S.V.D., Societas Verbi Divini) és hívta életre az első missziós házat.
A kongregáció női ága 1889-ben született meg Helena Stollenwerk és Hendrina Stenmanns közreműködésével.
"A Szentlélek Szolgálói" közösség gyorsan növekedett, 6 évvel később már tengerentúli misszióba indultak az első nővérek. Jelenleg mintegy 4000 steyli missziósnővér dolgozik több mint 30 országban Japántól Paraguayig és Új-Guineától a Fülöp-szigetekig.

Missziós tevékenységük rendkívül sokrétű: tanítás, nevelés, lelkipásztori munka, betegápolás, szociális szolgálat, felnőttek kulturális és hitbeli képzése, tanácsadó szolgálat anyáknak, családoknak, együttműködés a sajtóval és a rádióval, stb.
Apostoli szolgálatukban mindig a szegényeknek adják az elsőbbséget és különös gondot fordítanak arra, hogy hozzásegítsék őket emberi képességeik kibontakozásához és sorsuk önálló irányításának vállalásához.

Lelkiségük alapelve: Isten minden embert üdvözíteni akar Fia, Jézus Krisztus által. A Szentlélek szolgálói ezért mindig készséggel indulnak olyan területekre, ahol még egyáltalán nem, vagy csak alig ismerik az Evangéliumot.


Tartalom átvétel