A bűnbánat szentsége

Gyónni, vagyis a bűnbánat szentségéhez járulni, hogy bűneinktől megtisztuljunk, akkor kell, ha halálos bűnbe estünk. Az Anyaszentegyház 4. parancsolata szerint kötelesek vagyunk gyónni legalább egyszer egy évben (húsvét táján), de ajánlatos többször is, főleg a nagy ünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd, Nagyboldogasszony) alkalmával.

AZ ISTEN TÍZPARANCSA

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj.

s

2. Isten nevét hiába ne vedd.

3. Az Úr napját szenteld meg.

4. Atyádat és anyádat tiszteld.

5. Ne ölj.

6. Ne paráználkodjál.

7. Ne lopj.

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy.

9.Felebarátod házastársát ne kívánd.

10. Mások tulajdonát ne kívánd.

AZ ANYASZENTEGYHÁZ ÖTPARANCSA

1. Vasárnap és ünnepnap végy részt a szentmisén.

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg.

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál.

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld.

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd.

Előkészület a szentgyónásra

Szállj magadba és hívd segítségül a Szentlélek Úristent. Azután vizsgáld meg lelkiismeretedet. Ennek módja: Olvasd el figyelemmel az alább következő Lelki tükröt és minden kérdésnél kérdezd magadtól: Elkövettem-e utolsó gyónásom óta? - Ha nem, tovább mégy. a igen, akkor kérdezd magadtól:

Tudtam-e (vagy legalább homályosan éreztem-e) akkor, hogy ez bűn lesz? - Ha nem, akkor nem követtél el bűnt, mert a bőn Isten parancsának tudatos megszegése; ám, amit az ember nem tud, azt nem teszi szándékosan. - Ha igen, akkor kérdezd magadtól: Akarattal követtem-e el? - Ha nem akarattal követted el, akkor nem volt bűn, mert a bőn Isten parancsának szándékos megszegése. - Ha tudtad is és akartad is, akkor bűnt követtél el. Ha tudtad (vagy homályosan érezted), hogy nagy (halálos) bűn lesz, és teljesen szándékosan követted el, akkor halálos bőn volt és akkor azt is meg kell kérdezned magadtól: Hányszor követtem el? - Ha nem tudod pontosan, mondd meg körülbelül, pl. egészben körülbelül ennyiszer, vagy hetenként (havonként) körülbelül ennyiszer. A lelkitükörben vastagabb betűvel vannak szedve azok, amik rendesen halálos bűnök szoktak lenni. De hogy te halálosan vétkeztél-e velük, attól függ: te tudtad-e, hogy nagy bűn és teljesen szándékosan követted-e el. - A bocsánatos bűnöket nem vagy köteles meggyónni, de okosan teszed ha ezeket is meggyónod.

A lelki tükör természetszerűleg nem sorolhat fel minden bűnt, gyónd meg azt, amiről lelkiismereted vádol, ha nem is találod meg azt a lelki tükörben.

A Szentlélek segítségül hívása

Jöjj el, Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet, hogy bűneimet úgy ismerjem meg, amint elkövettem őket; erősítsd meg akaratomat, hogy szívemből megbánjam és őszintén meggyónjam őket, az elégtételt pontosan elvégezzem és minden erőmből törekedjem megjavulni.Ámen.

Lelki tükör:

Mikor voltam utoljára gyónni? - Elmulasztottam-e a húsvéti szentgyónást, - vagy szentáldozást? Hanyagul készültem-e a gyónásra? Elmulasztottam-e fölindítani magamban a bánatot és erős fogadást? Kihagytam-e akkor súlyos bűnt?

1. Kötelességeim Isten iránt (I-III. parancsolat)

Kételkedtem-e szándékkal hitigazságban? - Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? - Olvastam-e hitellenes könyvet, lapot, vagy más írást? Szégyelltem-e hitemet megvallani? Zúgolódtam-e Isten ellen? Elmulasztottam-e imádkozni reggel, este, evés előtt és után? Figyelmetlen, tiszteletlen voltam-e imádságban? Káromoltam-e Istent vagy szenteket? Átkozódtam-e? Szentségtörést követtem-e el? (szentségek méltatlan vétele, szent személyek, helyek, dolgok súlyos meggyalásázása által?) Esküdöztem-e könnyelműen, hamisan, bűnös dolgokra? Vasárnap-és ünnepnap mulasztottam-e Szentmisét? A szigorú böjtöt megtartottam-e?

2. Kötelességeim magam és embertársaim iránt: (IV-X.parancs)

Kellő tisztelet nélkül voltam-e szülőim iránt? Megtagadtam-e tőlük segítséget? Alkalmazottakkal szemben gőgös, követelőző, durva voltam-e?e Mértéktelen voltam-e evésben, ivásban? Tettem-e valamit egyenesen azért, hogy vele életemet megrövidítsem vagy kioltsam? Gyűlöltem-e mást? Ellenem vétkezőknek megbocsátani vonakodtam-e? Tanítottam-e, ingereltem-e, fölszólítottam-e mást bűnre? Segítettem-e mást bűnben? Gyanúsítottam-e mást ok nélkül? Ráfogtam-e másra valami hibát? Hazudtam-e? Titkot kibeszéltem-e? Elmulasztottam-e ígéretemet pontosan megtartani? Szemérmetlen gondolatokat vagy gerjedelmeket szándékkal kerestem-e? Beleegyeztem-e ilyenekbe? Folytattam-e szándékosan szemérmetlen beszédet, éneklést? Hallgattam-e, írtam-e, olvastam-e szemérmetlenséget?

A lelkiismeretvizsgálathoz

A hét főbűn (ezek önmagukban talán nem mindig halálos bűnök, de gyökereik sok súlyos bűnnek):

1. Kevélység

2. a fösvénység

3. a bujaság

4. az irigység

5. a torkosság

6. a harag

7. a jóra való restség

A Szentlélek elleni bűnök: (ezek alapjában rendítik meg az istenes életet)

1. aki vakmerően bizakodik Isten irgalmasságában

2. aki kétségbeesik Isten kegyelméről

3. aki a megismert igazság ellen tusakodik

4. aki irigyli mástól Isten kegyelmét

5. aki az üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodik

6. aki mindhalálig nem bánja meg bűneit.

Égbekiáltó bűnök:

(ezek szörnyűsége a Szentírás kifejezése szerint Istentől kér büntetést)

1. a szándékos gyilkosság

2. a szegények, árvák és özvegyek nyomorúságának nagyobbítása

3. a munkások bérének igazságtalan visszatartása.

Idegen bűnök:

(melyekkel mások bűnét elősegítjük vagy okozzuk s ezáltal bűntársak, bűnrészesek leszünk)

1. másnak bűnre tanácsot adni

2. másnak bűnös dolgot parancsolni

3. vétekben mással egyetérteni

4. mást bűnre ingerelni

5. másnak bűnös cselekedetét dicsérni

6. másnak bűnét elhallgatni

7. másnak bűnét elnézni

8. mást bűnre segíteni

9. másnak bűnét oltalmazni.

A bánat és erősfogadás fölindítása

Irgalmazz, Istenem, irgalmazz! Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Mit műveltem a te végtelen szent fölséged ellen, én nyomorult lélek? Vétkeztem ellened, én Istenem! Szent színed előtt gonoszat cselekedtem; igen, szemedbe bántottalak meg, mert te mindenütt jelen vagy, tudod és látod legtitkosabb gondolataimat és vágyaimat: téged bántottalak meg, az élet és halál Urát, aki testemet minden pillanatban porrá teheted és lelkemet az örök kárhozatra vetheted. Ó, édes Istenem! teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet utálom és gyűlölöm őket, mert általuk téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, a menyországot elvesztettem, a poklot megérdemeltem; de kiváltképpen azért bánom bűneimet, mert téged, legjobb Atyámat, legnagyobb jótevőmet, a legfőbb jót, aki tenmagadért minden szeretetre méltó vagy, olyannyira megbántottalak. Azért, ó, édes Istenem, erősen fölteszem magamban, hogy szent kegyelmed segítségével a bűnt és a bűnre szolgáló alkalmakat elkerülöm, életemet megjavítom.

Sebesítsd meg, ó , édes Istenem, szereteted nyilával szívemet, hogy sírjak és zokogjak hálátlanságomon, amíg élek, utolsó leheletemig. Szeretlek, Istenem, teljes szívemből, mindenek fölött, mert minden teremtményed iránt, még az én bűnös lelkem iránt is, kegyes és irgalmas vagy és magadban is a legfőbb jó vagy. Ó, bár soha meg ne bántottalak volna! De mivel ez már lehetetlen, legalább jövőre eltökélem és erősen fogadom, hogy megjavulok, kerülöm a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat. Segíts meg szándékomban, Istenem. Ámen.

A gyónás

A gyónásnak teljesnek kell lennie, vagyis név és szám szerint meg kell gyónnod az utolsó gyónás óta elkövetett minden halálos bűnödet, és őszintének kell lennie, vagyis úgy kell vádolnod magad a gyóntató előtt, amint bűnösnek tudod magadat, szépítés nélkül.

A gyónás módja

Térdelj le (ha van szék és nem tudsz térdelni, leülhetsz), vess keresztet és (ha van elég idő) mondd:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Ámen.

Gyónom a mindenható Istennek és neked lelkiatyám, hogy (ekkor, meg ekkor..) voltam utoljára gyónni és azóta a következő vétkekkel bántottam meg a fölséges Istent....

- Itt elmondod bűneidet. Utána:

Ezeket és minden bűnömet teljes szívemből szánom és bánom, hogy velük a végtelen jóságú Istent megbántottam. Fogadom erősen, hogy megjavulok, kerülöm a bűnt és a bűnre vezető alkalmakat. Kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

A feloldozáskor vess keresztet, és válaszold: Ámen.

Végül a pap így szól: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Felelet rá: Mert örökké szeret minket.

Az elégtétel:

Jól figyelj az elégtételre, amit a lelkiatya fölad és lehetőleg azonnal végezd el, de ha ez nem lehetséges, azért mehetsz áldozni, csak meglegyen az erős szándékod, hogy elvégezd. Az elégtétel könnyű és üdvös neme a búcsú. A búcsú a bűnbocsánat után fönnmaradt ideiglenes büntetések elengedése Krisztus Urunk végtelen érdemei és a szentek túláradó érdemei alapján. Hogy búcsút nyerhess, a kegyelem állapotában kell lenned.

Az Egyház legújabb rendelkezése szerint részleges búcsút nyer:

1. aki kötelességét jól végzi, az élet nehézségeit türelmesen viseli és közben alázatos bizalommal Istenhez fordul akármilyen jámbor fohásszal, akárcsak tisztán lélekben is.

2. aki az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit végzi arra rászoruló embertársaival szemben

3. aki valamely megengedett és neki kedves dolgokról önként lemond a bűnbánat szellemében.

Imádság gyónás után:

Én édes Jézusom, betegek gyógyítója, te meggyógyítottál engem; jóságos Mesterem, irgalmas Megváltóm, megbocsátottad az én bűnömet! Hogyan adjak méltó hálát csodálatos jóságodért? Én téged elhagytalak, de te engem el nem hagytál. Megvetettelek és elfordultam tőled, de te meg nem utáltál, hanem utánam jöttél és atyai szereteteddel végre is meglágyítottad balga és kemény szívemet. Rám tetted kezedet és én megszabadultam. Tiszta vagyok újra, gyermeked vagyok újra, a mennyei Atya örömmel, szeretettel néz rám újra. Hála, örök hála neked, szeretett Jézusom. Úgy akarok tenni, mint a poklos, akit megtisztítottál és azt mondtad neki: Menj és többé ne vétkezzél. Elmegyek, Uram, és nem akarok vétkezni többé. Légy velem, légy az én erőm, adj nekem állhatatosságot. Ámen.