A Bibliai könyvek rövidítése

ÓSZÖVETSÉG:

Mózes első könyve 1Móz

Mózes második könyve 2Móz

Mózes harmadik könyve 3Móz

Mózes negyedik könyve 4Móz

Mózes ötödik könyve 5Móz

Józsue könyve Józs

Bírák könyve Bir

Rut könyve Rut

Sámuel első könyve 1Sam

Sámuel második könyve 2Sam

Királyok első könyve 1Kir

Királyok második könyve 2Kir

Krónikák első könyve 1Krón

Krónikák második könyve 2Krón

Ezdrás könyve Ezdr

Nehemiás könyve Neh

Tóbiás könyve Tób

Judit könyve Jud

Eszter könyve Eszt

Makkabeusok első könyve 1Mak

Makkabeusok második " 2Mak

Jób könyve Jób

Zsoltárok könyve Zsolt

Példabeszédek könyve Péld

Prédikátorok könyve Préd

Énekek éneke Én

Bölcsesség könyve Bölcs

Sirák fia könyve Sir

Izaiás könyve Iz

Jeremiás könyve Jer

Jeremiás siralmai Siralmak

Baruch könyve Baruch

Ezekiel könyve Ez

Dániel könyve Dán

Ozeás könyve Oz

Joel könyve Jo

Ámosz könyve Ám

Abdiás könyve Abd

Jónás könyve Jón

Mikeás könyve Mik

Náhum könyve Náh

Habakuk könyve Hab

Szofoniás könyve Szof

Aggeus könyve Ag

Zakariás könyve Zak

Malakiás könyve Mal

 

ÚJSZÖVETSÉG:

Máté evangéliuma Mt

Márk evangéliuma Mk

Lukács evangéliuma Lk

János evangéliuma Jn

Apostolok cselekedetei Csel

Rómaiakhoz írt levél Róm

Korintusiakhoz írt első lev. 1Kor

Korintusiakhoz írt második l. 2Kor

Galatákhoz írt levél Gal

Efezusiakhoz írt levél Ef

Filippiekhez írt levél Fil

Kolosszeiekhez írt levél Kol

Tesszalonikaiakhoz írt első lev. 1Tesz

Tesszalonikaiakhoz írt 2.lev. 2Tesz

Timóteushoz írt első levél 1Tim

Timóteushoz írt második levél 2Tim

Tituszhoz írt levél Tit

Filemonhoz írt levél Filem

Zsidókhoz írt levél Zsid

Jakab levele Jak

Péter első level 1Pét

Péter második levele 2Pét

János első levele 1Ján

János második levele 2Ján

János harmadik levele 2Ján

Júdás levele Jud

Jelenések könyve Jel