Gyemekkeresztelés, ha világi hívő keresztel

Pap nélküli egyházközségben, püspöki engedéllyel vagy halálveszély esetén


A keesztelés szenteltvízzel vagy tiszta vízzel történik. a szülőkön és keresztszülőkön kívül - lehtőség szerint - legyenek jelen rokonok és jóbarátok is. A keresztelést egy alkalmas világi hívő végzi, aki az "Egyetemes könyörgésekkel" kezdi a szertartást:Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent: árassza irgalmát erre a gyermekre, aki a keresztség kegyelmében részesül, valamint szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre!


Add, Urunk, hogy a keresztség által ez a gyermek egyházad tagjává legyen!
Ístrong>Kérünk téged, hallgass meg minket.


Hogy a keresztség álta a fogadott fiúságot elnyerje!
Kérünk téged, hallgass meg minket...


Hogy ő, aki a keresztség által Krisztus halálába temetekezik, Krisztus föltámadásában is részesüljön!
Kérünk téged, hallgass meg minket.


Hogy a keresztség kegyelme minden jelenlévőben megújuljon!
Kérünk téged, hallgass meg minket.


Hogy Krisztus tanítványai, akik a keresztség által egy testté lettek, a hit és a szeretet egységében mindig megmaradjanak!
Kérünk téged, hallgass meg minket.


ImádságIstenünk, a mi urunk Jézus Krisztus Atyja, minden élet és szeretet forrása! Te enyhíted a szülők aggodalmát, gondoskodsz a veszélyben forgó gyermekekről és szerető gondviselésedet azáltal mutatod meg, hogy újjáteremted őket az örök élet számára. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket és ne engedd, hogy ezt a kis gyermeket fogva tartsa a gonoszság! Fogadd be kegyesen Fiadnak országába! Add meg tehát, hogy a vízből a Szentlélek ereje által ő, akinek a(z) N. nevet adjuk, és aki Krisztusodhoz hasonlóvá lesz halálának szent titkában, részesüljön az ő föltámadásában is! Legyen a te fogadott gyermeked, nyerje el Krisztus örökségét és az egyházban örvendezzék a te társaságodnak egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel együtt mindörökkön örökké!Ámen.


A keresztelést végző hívő a következő szavakkal fordul a jelenlévőkhöz:


Emlékezzünk saját keresztségünkre és valljuk meg hitünket Jézus Krisztusban! Ez a hit az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg ezt a gyermeket is.


Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?
Hiszünk.


Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból és ül az Atyának jobbján? Hiszünk.


Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsányatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk.


A szülők vagy keresztszülők egyike karján tartja a keresztelendő gyermeket, a keresztelést végző hívő pedig háromszor leönti vízzel a gyermek homlokát és közben ezt mondja:


N. ÉN MEGKERESZTELLEK TÉGED

AZ ATYA,

ÉS A FIÚ,

ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.A keresztelést végző hívő ezután fehér ruhát helyezhet a gyermekre e szavakkal:


N.. a keresztségben új teremtménnyé lettél és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele, amelyet tisztán kell megőrizned az örök életre. Ámen.


Miatyánk,...


A keresztség kiszolgáltatója lehetőleg gondoskodjék egy vagy két tanúról és anakönyveztese a keresztelést a területileg illetékes plébánián. Ehhez a következő adatok szükségesek: a gyermek neve, születési helye és ideje. Az apa neve, születési dátuma, vallása, foglalkozása, lakcíme. Az anya leánykori neve, születési dátuma, vallása, foglalkozása, lakcíme. A keresztszülő(k) neve, vallása, foglalkozása. A szülők házasságkötésének helye és dátuma. A keresztelést végző hívő neve.