Litánia a Szentlélekről (Magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös szeretete,
Irgalmazz nekünk

Szentlélek, Te az Atyának és Fiúnak közös boldogsága,
Szentlélek, Te a Megtestesülés titkának eszközlője,
Szentlélek, Te a Szeplőtelen Szűznek isteni Jegyese,
Szentlélek, Te Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója,
Szentlélek, Te az Anyaszentegyház kormányosa,
Szentlélek, Te a Szentatya tévmentességének őre,
Szentlélek, Te a megszentelő és segítő malaszt osztogatója,
Szentlélek, Te az isteni erények és ajándékok adományozója,
Szentlélek, Te az értelem és tudomány Lelke,
Szentlélek, Te a bölcsesség és jótanács Lelke,
Szentlélek, Te a jámborság és isteni félelem Lelke,
Szentlélek, Te az erősség Lelke,
Szentlélek, Te minden erény felvirágoztatója,
Szentlélek, Te a tökéletesség mestere,
Szentlélek, Te az angyalok öröme,
Szentlélek, Te a pátriarkák reménysége,
Szentlélek, Te a próféták ihletője,
Szentlélek, Te az apostolok tanítója,
Szentlélek, Te a értanúk szilárdsága,
Szentlélek, Te a hitvallók ereje,
Szentlélek, Te a szűzek tisztasága,
Szentlélek, Te a Szentek egységének aranykapcsa,
Szentlélek, Te a bűnök megbocsátója,
Szentlélek, Te a test feltámasztója,
Szentlélek, Te az örök élet fénye s boldogsága,

Légy irgalmas, kegyelmezz nekünk Szentlélek!
Légy irgalmas, hallgass meg minket Szentlélek!

Minden hitbeli tévedéstől,
Ments meg minket ó Szentlélek!
Minden vétektől,
A kevélység szellemétől,
A tisztátalanság szellemétől,
A szeretetlenség szellemétől,
A hamisság és kétszínűség szellemétől,
Az engedetlenség szellemétől,
A Te sugallataid megvetésétől,
A megismert igazság elleni tusakodástól,
Az isteni irgalomba vetett vakmerő bizakodástól,
Az isteni irgalomról való kétségbeeséstől,
A megátalkodottságtól s töredelmetlenségtől,
A hirtelen s boldogtalan haláltól,
Az örök kárhozattól,
Az Atyától és Fiútól való örök származásod által,
A kegyelem teljessége által, melyet Szűz Máriával közöltél,
A szentség mérhetetlen mélysége által, mellyel a Boldogságos Szűzet az Ige megtestesülésénél betöltötted,
Látható lejöveteled által az Úr Jézus megkeresztelésénél,
Üdvöt hozó lejöveteled által az apostolokra és tanítványokra,
A lelkekbe való lejöveteled által,

Mi, szegény bűnösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy nekünk az önismeret nagy kegyelmét megadni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk az igazi alázatosság kegyelmét megadni méltóztassál,
Hogy nekünk minden bűnünk bocsánatát megadni méltóztassál,
Hogy nekünk a valódi jámborság adományát megadni méltóztassál,
Hogy nekünk a Te jegyesed, a Boldogságos Szűz mélységes ismeretét megadni méltóztassál,
Hogy nekünk az Ő hitét megadni méltóztassál,
Hogy nekünk az Ő bizalmát megadni méltóztassál,
Hogy nekünk az Ő szeretetét megadni méltóztassál,
Hogy nekünk az Ő alázatosságát megadni méltóztassál,
Hogy minket az Ő összes erényeivel és érdemeivel felékesíteni méltóztassál,
Hogy minden gondolatunkat, szavunkat és cselekedetünket Feléd irányítani méltóztassál,
Hogy velünk az Úr Jézus mindent felülmúló ismeretét közölni méltóztassál,
Hogy bennünk tiszta lelket és új szívet teremteni méltóztassál,
Hogy tőlünk, híveidtől, minden szomorúságot s kishitűséget távol tartani méltóztassál,
Hogy mindnyájunkat a Te szent szeretetedben megőrizni méltóztassál,
Hogy minket választottaid sorába felvenni méltóztassál,
Hogy mindnyájunkat az örök boldogságba befogadni méltóztassál,

Isten Báránya, Ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk Uram!
Isten Báránya, Ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket Uram!
Isten Báránya, Ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk Uram!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk.... Üdvözlégy...

V. Áraszd ki Lelkedet és minden életre kél.
R. És megújítod a föld színét.

Könyörögjünk. Úristen, ki híveid szívét a Szentlélek világosságával tanítottad, add, hogy ugyanabban a Szentlélekben a helyeset megismerjük és az Ő vigasztalásának szünet nélkül örvendjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.