Imakilenced az Irgalmas Istenhez

Ez az Úr által adott kilenced mindig időszerű, de különösen az nagypénteken elkezdve, mely eseben júsvét után való szombaton telik le a kilenc nap, és a következő napon, - az Isteni Irgalmasság vasárnapján - szentáldozással fejezhetjük be kilencedünket.

ELSŐ NAP

Könyörögjünk irgalmasságért az egész emberiség számára, mert mindnyájan bűnösek vagyunk.

Irgalmas Jézus! Aki nekünk kegyesen megbocsátasz, ne bűneinket nézd, hanem tekintsd végtelen Jóságodba helyezett bizalmunkat. Fogadj be mindnyájunkat irgalmassággal telt Szívedbe, senkit onnan ki ne zárt. Ama szereteted alapján kérünk erre, amely Téged az Atyával és a Szentlélekkel egyesít. Miatyánk...Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Tekints kegyesen a bűnös emberi családra, amely csak a Te Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus Irgalmas Szívében találhat békét, és üdvösséget. Az Ő kínszenvedése nyerje meg számunkra Irgalmasságodat. Mindörökké dicsértessék Irgalmasságod_! Ámen.

MÁSODIK NAP

Könyörögjünk a választottakért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, akiken keresztül az Isteni Irgalmasság az emberiségre árad.

Irgalmas Jézus! Akitől minden Jó származik, sokszorosítsd meg a választottak, a papok, a szerzetesek és szerzetesnők lelkében kegyelmedet, hogy szentül és erényesen munkálkodjanak szőlőskertedben. Szavukkal és példaadó életükkel irányítsák az embereket Isteni Irgalmasságod tiszteletére. Miatyánk...Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Tekints irgalmas szemmel szőlőskerted munkás seregére, választottaid, papjaid, szerzetes-fiaid és leányaid lelkére. Ők Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak különleges szeretetét bírják. Áld meg őket. Könyörületed hatalmával irgalmazz nekik, és add nekik Szent Lelked megvilágosító kegyelmét, hogy szentül, odaadóan az üdvösség biztos útjára irányítsák a hívőket és Irgalmasságodat közvetítsék a részükre. Ámen.

HARMADIK NAP

Könyörögjünk a hívő keresztényekért. Irgalmas Jázus! Aki Isteni Irgalmasságod kimeríthetetlen kincseiből minden embernek bőven juttatsz kegyelmeket, végy Irgalmas Szíved védelmébe minden hívő keresztényt. Ne zárj ki senkit. Arra a szeretetedre kérjük ezt, amely Téged a Földre hozott. Miatyánk...Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Tekints Fiad kínszenvedésére, és nézz le kegyesen a hőséges lelkekre. Áld meg őket. Övezd őket örök védelemeddel. Add, hogy irántad való szeretetük soh ki ne hűljön. A hit szent kincsét soha el ne veszítsék, s majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szenek dicső karával együtt szüntelenül dicsérjék végtelen Irgalmasságodat. Ámen.

NEGYEDIK NAP

Könyörögjünk a pogányokért és hitetlenekért, akik az Isteni Irgalmasságot még nem ismerik. Irgalmas Jézus! Aki a világnak Világossága vagy, vedd Irgalmas Szíved védelmébe a pogány és a hitetlen lelkeket,, akik Téged még nem ismernek. Kegyelmeid sugarai világosítsák meg őket, hogy örökre dicsérjék Irgalmasságod csodáit. Miatyánk...Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Fordítsd Irgalmas tekintetedet a pogányok és hitetlenek lelkére, akik a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te Fiad Szívét még nem ismerik. Töltsd be őket a szent evangélium világosságával, hogy megértsék, mily nagy szerencse Téged szeretni és mindörökké dicsérni. Ámen.

ÖTÖDIK NAP

Könyörögjünk a hitben tévelygőkért. Irgalmas Jézus, Te Egyetlen Jóság! Ne tagadd meg a világosságot azoktól se, akik bűnös eredetű tévedésbe estek. Vedd Irgalms Szíved védelmébe  a hitben tévelygők lelkét, és kegyelmed Világosságával vezesd vissza őket a Mennyei Jeruzsálem: a mi Anyánk keblébe, hogy mindnyájan örökké dicsérjük Irgalmad bőségét. Miatyánk...Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Vess egy irgalmas pillantást a tévelygő lelkekre. Bocsásd meg vétkeiket, ami miatt tévedésbe estek, kegyelmedet elvesztették, s eltévedve nem az Igazságnak, hanem makacs megáltalkodottsággal a megtévesztő hazugságnak hisznek. Tekintsd, hogy Egyszülött Fiad a Szeretet oltárán minden emberért feláldozta magát. Engedd, hogy ezek a lelkek Hozzád találjanak s az égi seregekkel együtt örökre dicsérjék Irgalmasságodat. Ámen.

HATODIK NAP

Könyörögjünk a gyermekekért és a hozzájuk hasonlókért. Irgalmas Jézus! Vedd szelíd és alázatos Szíved védelmébe a gyermek-lelkeket és az alázatos szívűek lelkét. Hiszen ezek úgy virítanak az Atya égi trónja előtt, mint megannyi illatos bokréta. Az Ég lakói gyönyörködnek bennük. Fogadd ezeket a lelkeket örökre Szívedbe, hogy ott dicsőítsék Irgalmasságodat. Miatyánk..Üdvözlégy...Dicsőség

Örök Atyánk! Pihentesd meg irgalmas isteni tekintetedet a kis gyermekek lelkén, valamint a szelíd és alázatos szívű lelkeken, akik szeretett Fiadhoz leginkább hasonlókká váltak, s Téged Irgalmas Atyánk trónusod lábai előtt erényeik illatával örvendeztetnek. Kérünk Téged, áldj meg minket és az egész világot ezen lelkek feletti örömödből, és add szent kegyelmedet ahhoz, hogy örökké tiszteljük Isteni Irgalmasságodat. Ámen.

HETEDIK NAP

Könyörögjünk azokért, akik Isten Irgalmassága iránt tisztelettel és bizalomal viseltetnek, és ezáltal Jézus Irgalmas Szívének képmásává válnak. Irgalmas Jézus! Sajnálattal telt Szíved maga a Jóság. Vedd Irgalmas Szíved védelmébe azokat a lelkeket, akik az Isteni Irgalmasság tiszteletében gazdagságának dicsőítésében, s e tiszteletadás terjesztésében készségesek. Segítsd a lelkeket, akik szent erejüket Isten kegyelméből nyerték, és akik Veled egyesülten a szenvedés és megpróbáltatás útján gyenge vállaikon akarják hordozni a gonoszság rettenetes súlyát, amely az egész emberiségre nehezedik. Töltsd be őket Irgalmasságoddal s erősítsd őket a szent bátorság, törelem és alázatosság kegyelmével. Miatyánk..Üdvözlégy...Dicsőség

Örök Atya! Tekints irgalmasan ama lelkekre, akik végtelen Irgalmasságod tiszteletében és dicsőítésében különös buzgalmat tanúsítanak, és akiknek ajka himnuszokat zeng dicsőségedről. Könyörögve kérünk, mutasd meg a reményteljesen feléd fordulóknak Irgalmasságod növekvő kegyelmét, ahogyan igérted, hogy megvéded őket mindenkor, mint saját dicsőségedet.

NYOLCADIK NAP

Könyörögjünk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, hogy Jézus Krisztus kiömlő Vére enyhítse és rövidítse meg szenvedéseiket. Irgalms Jézus! Te mondtad: legyetek irgalmasok, mint a Ti Atyátok is irgalmas. (Lk 6,36). Vedd Irgalmas Szíved védelmébe a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. A végtelenül Irgalmas Szívedből kiömlő Vér és Víz árjai oltsák ki a tisztító tűz lángjait, hogy Irgalmasságod végtelen ereje ott is dicsértessék. Miatyánk..Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Fordítsd Irgalmas szemedet a tisztítótűz szegény lelkeire és a Megváltó Fiúisten véres keresztjére. Az Ő Szent és ártatlan Szívét a szenvedés óráiban betöltő keserűségrt mutass irgalmasságot azok iránt, akik igazságos büntetésüket szenvedik. Ó, Jóságos Atyánk, könyörögve kérünk: a mi Urunk Jézus Krisztus sebein keresztül nézz a tisztítótűz lángjaiban szenvedőkre. Az ártatlanul kínhalált szenvedő Szent Fiad Irgalmassága az igazságosságot is túlszárnyalja. Ámen.

KILENCEDIK NAP

Könyörögjünk a lanyha lelkekért. Irgalmas Jézus! Vedd önyörülő Szíved védelmébe a lanyha lelkeket, akik miatt keserű panaszra fakadtál a Getszemáni kertben. Olvassza föl szereteted tüze a lanyhák jeges hidegségét, hogy végtelen irgalmasságodat örökké dicsérjék. Miatyánk..Üdvözlégy...Dicsőség...

Örök Atyánk! Tekints irgalmasan a lanyha lelkekre, akik egykor a Getszemáni kertben Fiadnak fájdalmas panaszra adtak okot. Könyörögve kérjük ezt Tőled, tekintetel szerett Fiadkeserves kínszenvedéseire, haláltusájára a keresztfán. Élessz új buzgalmat irántad. Öntsd a lanyhák lelkébe igaz szeretetedet, hogy tanulják meg, mi az irgalmasság. Legyenek ők is irgalmasok, s Isteni Irgalmadat örökké dicsérjék. Ámen.