Miasszonyun Női Kanonokrend, Ágostonos Kanonisszák N.D.

(Congregatio a Domina Nostra Canonissarum Regularium Ordinis Sancti Augustini)

Alapította Fourier Szent Péter (1565-1640) ágostonrendi kanonok, mattaincourt-i plébános és Boldog Alix Le Clerc (1570-1622) 1597 karácsony éjjelén Mattaincourt-ban, Szent Ágoston Regulája szerint A rend jóváhagyása 1628-ban történt meg. Az új közösség minden imájával, munkájával és vállalkozásával a szegény gyermekek nevelését akarta szolgálni.

"Mindig nagy ösztönzést éreztem arra, hogy valamennyi ügyünket a Boldogságos Szűz oltalma alá helyezzem."

"Sejtettem, hogy a hivatás, amelynek szentelem magam, sok üldöztetésnek lesz kitéve, de soha nem semmisül meg, mert Isten élteti."

Boldog Alix Le Clerc

A pápai klauzúrában élő ágostonos kanonisszák rendje rendkívül gyorsan elterjedt Európában; a leánynevelés és oktatás úttörőinek számítottak. 1792-ben már kereken 4000 apáca nevelte a leányifjúságot 90 kolostorban. Legtöbbjüket a francia forradalom semmisítette meg.

Az 1989-es adatok szerint a Notre Dame rendnek 85 házában 830 nővér él és végez nevelő munkát. Az egyes rendházak függetlenek egymástól, a zsinat óta alkotnak federációt. 1925-től a szigorú, pápai klauzúrát püspökivé alakították át.
Lelkiségüket a Megtestesülés titkának különös tisztelete jellemzi. Életeszményük és példaképük a Szent Szűz, Szent Ágoston szellemében ápolják a testvéri közösséget. Apostoli életük egybeesik nevelői hivatásukkal: teremtő készséggel akarják elősegíteni, hogy embertásaiknak minél teljesebb "életük legyen", ezért nemzetközi szinten figyelnek egyes országok, népek, korok igényeire.
Boldog Alix Le ClercBoldog Alix Le Clerc
Boldog Alix Le Clerc és Fourier Szent Péter tanítása szerint mindenütt a legszegényebbek felé fordulnak, nekik ajánlják fel az oktatás és a nevelés értékeit. Isten Szavának egyéni és közösségi hallgatása segíti őket, hogy felismerjék és teljesítsék küldetésüket; ez a legkülönfélébb feladatokat jelentheti. Pl. küzdelem az írástudatlanság felszámolásáért, iskolai nevelés oktatás, alapfokú tanítás és nevelés, egészségügyi felvilágosító munka, családpasztoráció stb.

Franciaországon kívül a Notre Dame nővérek a következő országokban működnek: Anglia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Németország, Ausztria, Csehszlovákia, Olaszország, Vietnam, Hon-Kong, Algéria, Csád, Zaire, Brazília és Mexikó.

A Notre Dame nővérek magyar földön először Pozsonyban nyitottak iskolát 1747-ben. Következő alapításaik: Pécs (1851), Bölcske (1922), Zalaegerszeg (1929) és Nagykanizsa (1933).
1950-ben kereken 200 Miasszonyunk nővérnek kellett elhagynia kolostorát.

Az újjáalakult közösség több nővére hitoktatást végez Pécsett, ugyanitt óvodát és napközi otthont szerveznek.

Jelenelgi címük:

Maróthy Jolán (?)
7624 Pécs, Szent István tér 13.

"Mindenek előtt, kedves testvérek, szeressétek Istent, utána felebarátotokat, mert ez a két legfőbb, alapelvként nekünk adott parancsolat. Azért jöttetek ide, hogy egyetértésben éljetek az Úr házában, egy szív és egy lélek legyetek Istenben."
Szent Ágoston

"A Miasszonyunk nővér a leánynevelést választotta egyik legfőbb kötelességének. Különös odaadással vigyáz arra, hogy a rájuk bízott ifjúság keresztségének drága ajándékát soha el ne veszítse, hanem azt mindörökre megőrizze. Ezen fáradoznak a buzgó tanítónők, éspedig nagyon szívesen, nagy hűséggel és ingyen, anélkül, hogy ezért fizetést, dicsőséget, dicséretet, vagy bármiféle kicsiny vagy nagy földi jutalmat várnának. Hogy a szolgálatukat Isten előtt minél kedvesebbé, az emberek számára pedig minél hasznosabbá tegyék, Istenért különös szeretettel viseltetnek a leánykák iránt, akik tanulás végett hozzájuk járnak. Az igazi édesanya szeretetével, bölcsességgel és szerénységgel éreztetik velük, hogy őket Isten előtt dicsőségüknek, koronájuknak és örömüknek tekintik."

Maróthy Joli néni 2006 decemberében elhunyt, (Isten nyugosztalja) halálával a rend megszűnt Pécsen. Az iskolát, a kollégiumot, és az óvodát, továbbá a rend ingatlan állományát a Zirci Ciszterci Apátság vette át, és a három köznevelési intézményt egyesítette Ciszterci Nevelési Központ néven.

Forier Szent Péter