Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek S.S.N.D.

(Shool sisters of Notre Dame)
Szegény Iskolanővérek címereSzegény Iskolanővérek címere


M. TERÉZIA GERHARDINGERM. TERÉZIA GERHARDINGER
Alapítota: Gerhardinger Boldog Mária Terézia (1797-1879), a bajor Neunburg vorm Waldban, 1833-ban, Szent Ágoston Regulája, valamint Fourier Szent Péter és Boldog Alix Le Clerc XVI. századi Szabálya szellemében.

A kongregációlelki célkitűzése, karizmája:
"Az a küldetésünk, hogy hirdessük az örömhírt, és egész életünket azért az egységért áldozzuk, amelyért Jézus Krisztus küldetett. Amint azért küldte Jézust az Atya, hogy kinyilatkoztassa szeretetét a világnak, úgy küld bennünket is, hogy létünkkel Krisztust együk láthatóvá a továbbajándékozott szeretet, a hit és a remény által" (Konst. 4.)

A kongregáció apostoli célkitűzése: iskolákban és az élt minden területén oktatás és nevelés.

"Krisztus szeretete késztet arra az elhatározásra, hogy a nevelésre irányuló apostoli szolgálatunkkal teljesítsük küldetésünket. Számunkra a nevelés azt jelenti, hogy az Isten képére és hasonlatosságára termetett embereket teljes kibontakozásukhoz segítjük és képessé tesszük arra, hogy latba vessék adottságaikat a föld emberhez méltő alakításában. Abban a meggyőződésben nevelünk, hogy az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ" (Konst. 22.)
Boldog Mária TeréziaBoldog Mária Terézia

Az alapító - maga is tanítónő - hármasával-négyesével küldte ki a nővéreket falvakba, tanyavilágba, a legszegényebbekhez, azokhoz, akik még ebben a környezetben is a legkiszolgáltatottabak voltak: a gyermekekhez, a fiatal leányokhoz.
Tudta, mi fordul meg a nőkön a családban és a társadalomban, ezért akart nekik tudást, helyes értékrendet, szilárd világnézetet, gyakorlati ismereteket nyújtani.

1848-ban áthajózott Amerikába - ahol azóta hét tartományban dolgoznak iskolanővérek. 1858-ban Magyarországra jött, s Temesvárott megvetetee a magyar tartomány alapjait. A szegény iskolanővérek ekkor már százával működtek német nyelvterületen, Terézia anya sok nehézség árán biztosította az egységes rendi kormányzást. A kongregáció Szabályait a Szentszék 1865-ben hagyta jóvá.

Temesvárról indultak a nővérek újabb erdélyi és délvidéki alapításokra: Perjámos (1860), Lippa (1862), Versec (1864), Lugos (1874). Temesvárott is két újabb zárdaiskola nyílt. Szeged (1873), Földeák (1881), Kiskunmajsa (1894), majd a debreceni Svetits intézet következett (1896). További lapítások: Nagybecskerek, Nákófalva, Kolozsvár, Dés, Gödöllő,m Fonyód, Igal, Zsámbok, Pusztamérges, Csorvás, Kétegyzháza, Makó...

Terézia anya karizmájának szellemében a magyar iskolanővérek eleinte kizárólag óvodákat, elemi iskolákat és árvaházakat vezettek. Köüzépfokú tanintézetük csak Temesvárott, Kolozsvárott, Debrecenben és szegeden volt. Itt is főképp tanítónőképzés folyt, közvetve tehát ezek az intézmények is a népoktatást szolgálták.

Terézi anya halálakor (1879. május 9.) már 2500 szegény iskolanővér szolgálta a legszegényebb gyermekeket Európában és Észak Amerikában. A kongregáció nemzetközi egységét sem a földrajzi távolság, sem a történelmi viharok nem tudták megbontani. A legfájdalmasabb megpróbáltatás a magyar tartományt sújtotta.
Trianon után a temesvári provincia nagy része idegen területre került.
1923-tól Szeged lett az anyaországban maradt szegény iskolanővérek tartományi központja.
Ezekben az években telepedtek meg eleken, Gödöllőn, Budapesten, Zsámbokon...
Intézményeiket - az óvodákat, elemi, polgári iskolákat, két gimnáziumot és tanítóképzőt, diákotthonokat - 1948-ban el kellett hagyniuk.
1950 augusztusában az egyház és az állam között létrejött megegyez6és értelmében az iskolanővérek két gimnáziumot vettek át: Pesten és Debrecenben (Parona Hungariae és Svetits Kat. Leánygimnázium.). Küldetésüket nagy szegénységben és létbizonytalanságban teljesítették, s folytatják mindmáig, sőt újabb alapításokra készülnek.

Címük:
Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek
1092 Budapest, Knézich u. 5-7.
Tel.: 06-1-117-0337

A nemzetközi kongregáció eközben további országokban vállalta a jézusi küldetés folytatását. Észak-Amerikából (USA, Kanada) a nővérek latin-amerikai missziókba indultak. Egymás után nyitottak iskolákat Brazíliában, Chilében, Argentínában, Paraguayban, Bolíviában, Peruban, továbbá Közép-Amerika négy országában. Amerikai iskolanővérek indultak Távol-Keletre is: Japánba, Guam és Yap szigetekre, hogy aztán a megerősödött japán tartomány néhány nővére 1987-ben Belső-Ázsiában, az evangelizálást szigorúan tiltó Nepálban kezdje meg nevelő szolgálatát. A zsinat után kezdődött meg az afrikai letelepedés. Sierre Leona, Ghána, Kenya, Libéria és Nigéria a nevelés új lehetőségeit kínálták fel. Az iskolanővérek nem iskolákat nyitottak, hanem elsősorban a helyi szerzetes kongregációk nővéreit tanítják és a nők nevelésébe kapcsolódnak be. Európában a következő országokban vannak jelen: a két Németország (három tartomány), Anglia, Olaszország, Jugoszlávia, Ausztria, Lengyelország, Románai (Erdély), Svédország, Svájc és Csehszlovákia. A közel 7000 iskolanővér nemzetközi anyaháza:

Via della Stazione Aurelia, 95
I-00165 Róma
Tel: 06-680-8065

"Mária az Egyház és Kongregációnk Anyja, szeretettel szólít minket: AMIT MOND, TEGYÉTEK." (Konst.)

"Az egész világon akárhová elmegyünk, ahová csak hív minket az Úr!"
Boldog Mária Terézia anya