Domonkosok O.P.

(Ordo Fratrum Praedicatorum)
Domonkosok címereDomonkosok címere

Alapította Szent Domonkos (1170-1221) Toulouse-ban, 1216-ban. A pápai megerősítést III. Honorius e szavakkal közölte: "Abban a reményben, hogy a szerzetesrend testvérei a hit előharcosai és a világ igazi világosságai lesznek, megerősítjük azt."
Szent DomonkosSzent Domonkos

Domonkos eredetileg az albi és a valdi eretnekség ellen kívánta fölvenni a küzdelmet azzal, hogy az igaz hitet hirdeti. Menet közben szélesedett a horizont: a kunok térítésétől kezdve az egyetemi oktatásig.
A Rend apostoli célja tehát az igaz hit hirdetése. Innen a név: prédikátor testvérek.

Szabálya Szent Ágoston Regulájára épült, de hatott rá a ciszterci és a premontrei szabályzat is. Ami Domonkosnál új, az a felsőfokú tanulmányok hangsúlya. A szegénység, a böjt, a kórusima meg egyéb szerzetesi gyakorlatok mellett egyenrangú szerepet kapott a stúdium, az állandó tanulás, továbbképzés.

A Rend jelszava: Laudare - Benedicere - Preadicare. (Istent dicsérni, áldást mondani és az igét hirdetni)

Jeligéje: Veritan (Igazság)

Domonkos új szerzetescsaládja rendkívül gyorsan növekedett; a XIII. század derekán már 250 kolostorban kereken 7000 prédikátor testvér élt. Kezdettől jelen voltak a párizsi és a bolognai egyetemen, ahol pedig közvetlen kapcsolatba kerültek egyrészt a tudós világgal, másrészt az igényes fiatal nemzedékkel. Nagy szent Albert (1200-1280) és hallgatag tanítványa, Aquinói Szent Tamás (1226-1274) által a rend elfoglalta a helyét a tudomány világában.

A domonkos rend fejlődését ilyen nevek szemléltetik: a rajnai misztikus triász tagjai: Exkhart mester (1260-1327), Boldog Henrik Suso (1296-1366) és Johannes Tauler (1300-1361); Boldog Fra angelico (1387-1455), az "angyali festő"; Savonarola (1452-1498), a máglyán elégetett bűnbánati szónok; Bartolomeo de Las Casas, az indiánok jogainak rettenthetetlen védelmezője; Ferreri Szent Vince (1350-1419), minden korok egyik legnagyobb hitszónoka vagy XIX. századi rendtársa, Henri Dominique Lcordaire; Marie Joseph Lagrange, a jeruzsálemi Biblikus Intézet alapítója; Roland de Vaux, Qumran-kutató, Bruno Hussard, a zsidókat, keresztényeket és mohamedánokat egybefogó izraeli "Neve Salom" közösség létrehozója stb.

Szinte az alapítástól kezdve több ezer domonkos testvér adta életét Krisztusért, az igaz hitért: a kunok között, Kínában, Japánban, az új világban... Mohamedánok, eretnekek, hitetlenek között...

Magyar földre a prédikátor testvéreket még maga Szent Domonkos küldte. 1221-ben Magyar Pál és társai megkezdték a kunok evangelizálását. Az első kolostorokat Győrött (1225), Esztergomban (1225), Székesfehérvárott (1230 körül), Pécsett (1238) és Budán alapították. Ezt követte Veszprém, Vasvár, Kassa, Eger, Gyulafehérvár, Beszterce, Szeged, Temesvár, Kolozsvár, a Nyulak-szigete, Marosvásárhely, majd Vác. A rendtartomány központja a budavári Szent Miklós kolostor volt. Itt tartották 1254-ben a rend általános káptalanját, 1273-ban pedig Pesten, a Szent Antal remetekolostorban. A XV. század elején a magyar domonkos kolostorok száma elérte a félszázat. Lelkipásztori és missziós tevékenységük mellett jelentős szerepet töltöttek be a kultúra világában. Mátyás király budai egyetemének első rektora is domonkos volt, Petrus Niger. Számos kódex került ki a domonkos íróműhelyekből. Legbecsesebb nyelvemlékeink közé tartozik a Margit-legenda.

Ennek a virágzásnak a török hódoltság vetett véget. 1569-ben megszűnt a magyar domonkos tartomány. Néhány évtized múlva Szombathelyen jelentek meg ismét a fehér kámzsás dömések, a Szent Márton templom mellett (1670). Négy év múlva Sopronban nyitottak házat, 1700-ban pedig Pesten. II. József három kolostort meghagyott. Ebből a magból nőtt ki ismét 1938-ban a magyar rendtartomány.
Thököly úti rendházukban működött a rend hittudományi főiskolája. Hatodik rendházuk építését 1948-ban Gyulán kezdték el.

1950-ben 95 magyar domonkos szerzetesnek kellett elhagynia rendi otthonát és apostoli munkaterületét.

A magyarság életével szorosan összekapcsolódó domonkos rend számos vértanút adott a magyar- és a világegyháznak. Pál, a magyar tartomány megalapítója a kunok térítése közben 1240-ben 90 társával lett vértanú; Boldog Szádok és 48 társa a lengyelországi Sandomierzben halt meg Krisztusért; Bántty Buzád domonkos tartományfőnököt 190 társával a tatárok mészárolták le 1241-ben. Adott azonban a prédikátor rend merész felfedezőket (Ottó, Julianus és társai), hitvallókat (Boldog Dominici János, Boldog Csáky Mór), tudósokat (Horváth Sándor, Szabó Szádok), számos lelkes hittérítőt, lelkipásztort, akik III. Honorius pápa szándéka szerint a világosság és az igazság tanúi voltak hazánkban.

Szent Domonkos Rendjének az öt világrészben 634 kolostora van, ezekben kereken 6830 prédiláló testvér műköüdik. (1989-es adat)

Apostoli céljuk: az igaz hit hirdetése hívők és hitetlenek között.
Apostoli eszközeik: hithirdetés, tanítás és sajtó.

Központi házuk:
Convento Santa Sabina - Piazza Pietro d'Illiria, l
I-00153 Róma
Tel.: 06-574-37-73

Magyarországi címük:
Dóczy Zsigmond O.P. vic.gen. (?)
1146 Budapest, Thököly út 56.

Csertő János György O.P. (?)
9482 Nagylózs, Arany János u. 1.

Az újjászerveződő magyar tudomány tagjai Budapesten és Sopronban végeznek lelkipásztori szolgálatot. 1990-ben Kárpátalján is kezdtek missziót.