A keresztelésről

A keresztség az a szentség, amely az embert Krisztus titokzatos Testének, az Egyháznak tagjává teszi. A megtisztító és megszentelő újjászületés szentsége. A hívő a keresztséget az Úr Jézus nevében az Isten Lelke által kapja, a Lélek temploma lesz, az Atya fogadott gyermeke, Krisztus testvére és örököstársa, akivel bensőségesen megosztja életét, és rendeltetése szerint örök dicsőségében is osztozik. A megkeresztelt élete nem befejezett állapot, hanem indulás, növekedés. A keresztség első és alapvető szentség. Isten országát csak az nyerheti el, aki vízből és szentlélekből újjászületik. A keresztség meghívás az isteni életre. Istentől kapott kegyelmi ajándék, amelyre a meghívottnak hittel kell válaszolnia. Isten eltörölhetetlen pecséttel lefoglalja agának a megkeresztelt lelkét. A természetes életet a szülők közvetítésével kapja az ember az Istentől, de az újszülött később is rá van utalva arra, hogy a család és a társadalom biztosítsa életben maradását és fejlődését. A természetfeletti életet az Egyház közvetíti jelszerűen, ezért a megkereszteltnek az Egyházzal állandó kapcsolatban kell maradnia, hogy természetfeletti élete kibontakozhasson. A keresztség beiktat az általános papságba is. A hívek közösen mutatják be a szentmiseáldozatot, tanúságot tesznek szeretetükkel és szolgálatukkal arról, hogy Isten minden embert szeret, és mindenkit meghív az üdvösségre. Életük példa arra, hogy reményük az Isten országának végső beteljesülése. A megkeresztelt úgy kapcsolódik Krisztushoz, mint a szőlővesszők a szőlőtőhöz, belőle kapja az isteni kegyelem éltető nedvét. A Krisztustól való elszakadás az istengyermeki élet pusztulását vonja maga után.
A gyermekkeresztelés esetében az isteni ajándékot elfogadó hitet a szülők, keresztszülők és az egyház képviseli, ők vállalják és biztosítják azt a nevelést, amely bevezeti a megkereszteltet az Egyház életébe. Szavuk és példájuk által a keresztény hit első tanúi lesznek a gyermekek számára. ahol a gyermek keresztény nevelésének reménye sincs biztosítva, el kell halasztani a keresztelést, amíg a feltételek biztosítottak lesznek. Lehetőleg a hívek közösségének és család tagjainak jelenlétében kell keresztelni, hogy ezzel is nyilvánvalóvá váljék a keresztény közösségbe való befogadás és a közös felelősség vállalása a megkeresztelt neveléséért, isteni életének fejlődéséért.A sürgős esetet kivéve, mint amilyen a halálveszély, csak a helyi Egyház közösségében és annak gyülekezőhelyén, a plébániatemplomban szabad keresztelni. Csupán sürgős és rendkívüli esetben engedhető meg a háznál való keresztelés.
Amennyiben felnőtt ember kéri felvételét az Egyházba, hosszabb felkészítés előzi meg a keresztséget.
Fentiekből következik, hogy a keresztelést önként és szabad elhatározásból a keresztény szülők kérhetik, a helyi Egyház plébánosától.
Tanúságot tesznek hitükről, és vállalják, hogy megkeresztelt gyermeküket az Egyház életébe bevezetik a keresztény nevelés által. Megtanítják az imádság szavaira, megismertetik a keresztény ünnepekkel. Korának megfelelően bevezetik a templomi szertartásokba. Gondoskodnak arról, hogy a megkeresztelt nagykorúságáig műveltségi szintjének megfelelő hitoktatásban részesüljön. A szülő vállalkozik arra, hogy a megkeresztelt első szentgyónásra, szentáldozásra és a keresztény házasságra felkészítteti. A szülőknek gyermekük előtt a keresztény élet példáját kell nyújtani. Az Egyház vállalja, hogy a gyermek keresztény nevelésében minden szükséges segítséget megad a szülőknek.
A keresztszülők a szertartás közben ünnepélyes ígéretet tesznek ara, hogy keresztgyermekük vallásos nevelésében a szülők segítségére lesznek. Keresztszülőnek tehát olyat válasszanak, aki élete példájával tanításul szolgál keresztgyermekének, aki az Egyház élő tagja, megkeresztelték, volt elsőáldozó, bérmálkozott, és amennyien házasságban él, házasságát az Egyház színe előtt kötötte
meg. A keresztelés jó alkalom arra, hogy a szülők, keresztszülők, családtagok szentgyónással, szentáldozással megújítsák lelkükben az isteni életet, és szükség esetén Isten színe előtt is rendezzék házasságukat. Amennyiben ez hosszabb előkészületi időt igényelne, a keresztelést addig el kell halasztani.
A szülők és keresztszülők feladatának ismertetésére, a keresztelési szertartásban előírt szerepük bemutatására a keresztelési oktatás alkalmával kerül sor. Ajánlatos, hogy jóval a keresztelés kitűzött napja előtt jelentkezzenek a plébánián, hogy a szükséges előkészület miatt a keresztelést ne kényszerüljenek elhalasztani.