Rövid magánlelkigyakorlat fiatalok számára, bérmálás előtt

Útmutató

A lelkigyakorlatot a bérmálás előtt hét négy estéjén érdemes végezni úgy, hogy a bérmálás előtti este már szabad legyen. Mindenki annyi időt fordít rá, amennyit jól fel tud használni. Érdemes átgondolni z elmélkedési anyagot, elolvasni a szentírási részeket, a szentekről szóló rövid leírást (a negyedik napnál szabadon választható), és elimádkozni a tanácsolt imát, esetleg többször. Mindez elalvás előtt legyen. Jó a tv-t, rádiót ezeken a napokon este elhagyni. Reggel, ha van rá idő, át lehet olvasni az előző esti vázlatot. Lehet feljegyzéseket készíteni. Mások imáit is lehet kérni. Záradékul érdemes egy fohászt megfogalmazni, ami bérmálás után napi imánk része marad.

ELSŐ NAP

KINCSEID

Személyi: értelem, szabad akarat, érzékszerveim, egészsége, ifjúságom.

Közösségiek: családod, iskolád, baráti köröd, utazásaid, olvasmányaid, anyagi értékek.

Keresztjeid: esetleges hátrányos tulajdonságok, betegség, véges tehetség, környezeti terhek, áldozatvállalásod.

Olvasd el: Hálaadás (1Tim 1,12-17) Gondviselés (Mt 6,25-34).

Imádkozd el: A jó Pásztor zsoltárt (Zsolt 23.)

A jó pásztor (Dávid zsoltára)

Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek hiányt,
zöldellő réteken legeltet.
A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkemet.
Az iga úton vezérel, nevéhez híven.
Ha sötét völgyben járok is,
nem félek a bajtól, hisz te velem vagy.
Botod, pásztorbotod biztonságot ad.
Számomra asztalt terítettél,
ellenségeimnek szeme láttára.
Fejemet megkented olajjal,
s a poharam színültig töltötted.
Kegyelmed és jóságod vezet
életemnek minden napján,
s az Úr házában lakhatom
örök időkön át.

Szentek élete: Szent Erzsébet, Cottolengo József, Asisi Szent Ferenc élete.

(Ezen a napon érdemes eltűnődni életed eddigi szép emlékein, Isten szeretetének esetlegesen rendkívüli jelein.)
MÁSODIK NAP

SÉRÜLÉSEID

Bűneid: Súlyosabbak, melyek ma is fájnak. Ismétlődő bűneid. Anyagilag, bocsánatkéréssel jóvá tehető vétkeid. Szégyellnivaló titkos bűneid.

Hajlamos vagy: kevélységre, hiúságra, kapzsiságra, fösvénységre, pazarlásra, kényelem és élvezet hajszolására, önzésre, ellenszenvre, bosszúállásra, haragtartásra, lustaságra stb.?

Olvasd el: A tékozló fiú története (Lk 15,11-32), Ninive lakói (Jónás 3,1-10)

Imádkozd el: A mélységből kiáltok hozzád... (Zsolt 130)

Könyörgés és bizakodás
(Zarándokének.)

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam!
Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!Ha számon tartod a vétkeket,
ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?

Ám nálad bocsánatot nyer a vétek,
hogy féljenek téged.
Remélek az Úrban,
benne remél lelkem,
és bízom a szavában.
Lelkem várja az Urat,
jobban, mint az őr a hajnalt.
Igen, jobban, mint az őr a hajnalt,
várja Izrael az Urat.
Mert az Úrnál az irgalom
és bőséges nála a megváltás.
Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől

Szentek élete: Szent Péter apostol, Kortonai Szent Margit élete.

(Ezen a napon lehet gyónni, és bűnbánati napot tartani.)


HARMADIK NAP

ÁLMAID

Emberi tervek: továbbtanulás, életpálya, emberi kapcsolatok, hobbi stb.

Életszemlélet: Vállalod az elkötelezettséget Jézus Krisztus mellett. Erre ezentúl egy fohász emlékeztessen!

Önnevelés: Tanulnod, engedelmeskedned kell, magaddal szemben őszintének és igényesnek kell lenned. Kérned kell, hogy sokszor figyelmeztessenek, akik szeretnek.

Olvasd el: 1Tim 4,6-11; 2Tim 2,1-7; Tóbiás intelmei (Tób 4,1-21).

Imádkozd el: A teremtő dicsérete (Zsolt 8)

(A karvezetőnek, Gát szerint - Dávid zsoltára.)

Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon te neved!
Dicsőséged az egekig magasztalja
a gyermekek és a kicsinyek ajka.
Védőbástyát emeltél elleneid ellen,
hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót.
Bámulom az eget, kezed művét,
a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál.
Mi az ember, hogy megemlékezel róla,
az ember fia, hogy gondot viselsz reá?
Majdnem isteni lénnyé tetted,
dicsőséggel és fönséggel koronáztad.
Hatalmat adtál neki kezed műve fölött,
mindent lába alá vetettél:
minden juhot és barmot, a mezők vadjait,
az ég madarait és a tenger halait,
mindent, ami a tengerek ösvényé kering.
Uram, mi Urunk, milyen csodálatos
széles e világon a te neved!

Szentek élete: Szent Ágoston, Lisieux-i Szent Teréz élete.

(Ezen a napon lehet kedvenc tantárggyal, hobbival foglalkozni.)
NEGYEDIK NAP

Isten veled van

Kereszténységed története: A kegyelmi élet kezdete, Jézus Krisztus megismerése, az imaéleted, törekvésed a szeretetre.
Isten Fiának húga, öccse vagy; ha őrzöd a kegyelmi életet, és megtartod parancsait, gyakorlod a bűnbánatot.

Mária, égi édesanyád: Ő a Szentlélek által nyert hivatást, együtt imádkozott a pünkösdvárókkal. Ő lesz a Szentlélektől éltetett életed őre.

Olvasd el: Szent János vallomása (1Jn 1,1-4), A Szentlélek eljövetele (ApCsel 2,1-41).

Imádkozd el: Mária hálaadó énekét, a Magnificatot (Lk 1,46-55)

(Ez a nap, vagy a következő reggel a szentáldozás ideje. Jó időt szakítani a rózsafüzér imádkozására.)