A bérmálás szertartása

A bérmálás szentmise keretében történik, a püspök vagy az erre meghatalmazott pap szolgáltatja ki. A mise evangéliuma után a püspök szentbeszédet mond. Ezt követően felszólítja a bérmálkozókat a keresztségi fogadalom megújítására.

Püspök: Kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a szentlelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Idézzétek emlékezetekbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg akkor az Egyházzal. Feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőleletek:

Ellene mondotok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának?

Bérmálkozók: Ellene mondunk!

Püspök: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy, amint pünkösdkor az apostolok részesültek?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Hisztek-e a Katolikus Anyaszentegyházban, a testnek feltámadásában és az örök életben?

Bérmálkozók: Hiszünk!

Püspök: Ez a mi hitünk! Ez az Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Az összes jelenlévő: Amen.

Püspök: (összetett kézzel áll, és a hívek felé fordulva mondja)

Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan Szentlelkével fogadott fiait, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből; a Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten Fiához!

/Rövid csen. Egy ideig mindnyájan magukban imádkoznak. Majd a püspök kiterjeszti a bérmálkozókra két kezét és mondja:/

Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló Szentlelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az istenfélelem lelkével, Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.

/Minden egyes bérmálkozó a püspök elé járul, vagy ha úgy alkalmasabb, a püspök megy oda a bérmálkozókhoz. A bérmaszülő jobb kezét a bérmálkozó vállára teszi, és egy segédkező előre mondja a püspöknek a bérmálandó nevét; de a bérmálandó maga is mondhatja bérmanevét. A bérmálkozók állnak.

A püspök a bérmálandó fejére teszi kezét, és krizmába mártott hüvelykujjával keresztet rajzol a bérmálkozó homlokára, miközben mondja:

Püspök: N., vedd a Szentlélek ajándékának jelét!

A megbérmált feleli: Amen.

Püspök: Békesség veled!

A megbérmált válaszolja: És a te lelkeddel!

/A bérmálást kiszolgáltató püspök folytatja a szentmisét az áldozat liturgiájával. A mise végén a püspök áldást ad, és a következő könyörgéssel bocsátja el a jelenlévőket:

Püspök? Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét és a szentlélek ajándékait, hogy híveid ne szégyelljék a világ előtt megvallani a keresztre feszített Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

Püspök: És áldjon meg bennetek a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek!

Hívek: Amen.