Imádságok a szent őrangyalokhoz

1. Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.
(Az egyház könyörgése)

2. Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Amen.
(Hitünk képeskönyve)

3. Szent őrangyalom, én hű barátom és földi zarándoklásom társa, kit a mennyei Atya oltalmamra küldött! Hálát adok neked minden irántam tanúsított szeretetedért és gondviselésedért, amellyel üdvösségem fölött őrködsz. Kérlek téged, légy segítőm és közbenjáróm Isten trónja előtt. Oltalmazz meg minden testi és lelki veszedelemtől; védj engem üdvösségem ellenségei ellen, nyerd meg nekem azt a kegyelmet, hogy Isten színe előtt mindig félelem és rettegés között munkáljam üdvösségemet; tégy éberré a veszélyekben, okossá a kísértésekben, hogy soha bűnbe ne essem. Segíts munkámban; őrizz utamban és nyugalmamban; bátoríts küzdelmeimben.; koronázz meg győzelmemben; örülj örömemben, mikor tebenned örvendezem; szánd meg bajaimat; vigasztalj meg szenvedéseimben, de főképen oltalmazz életem végküzdelmében, és vezesd lelkemet az ő Istenéhez, teremtőjéhez és végcéljához. Amen.