Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,* - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,**- Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent Szüze,
Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország oltalmazója,
Szűz Mária, ki a világ összes tévtanait egyedül megsemmisíted,
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít,
Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője,
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke,
Szent Rafael, az üdvösség útján biztos vezérünk,
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok,
Az üdvözült lelkek összes szent karai,
Keresztelő Szent János,
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk,
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták, akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után,
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája,
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője,
Mindnyájan, szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai,
Szent Adalbert püspök,
Szent Mór püspök,
Szent Gellért püspök,
Szent István apostoli király,
Szűz szent Imre herceg,
Szent László király,
Szent Erzsébet asszony,
Szűz Szent Margit,
Mindnyájan szent vértanúk, püspökök és papok, kik hazánkban apostoli buzgalommal működtetek,
Mindazon szentek, kik valaha hazánk földjén jártatok,

Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, hallgass meg minket!

Hogy minket minden tévedéstől és minden bűntől megőrizni és tévelygő testvéreink épülésére valódi jámborsággal megajándékozni méltóztassál, - Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy minket az Egyház hű gyermekeivé és hazánk jó polgáraivá tenni méltóztassál,
Hogy az önzetlen hazafiak könnyeire és vértanúink kiontott vérére tekintetni méltóztassál,
Hogy az Egyházon kívül tévelygők szemeit felnyitni, és nekik az igazság útját megmutatni méltóztassál,
Hogy egész magyar hazánkat veled és az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházaddal egyesíteni méltóztassál,
Hogy ez élet után mindnyájunkat az örök hazába vezetni méltóztassál,
Hazánk romlásán könnyező Isten Fia,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Kegyelmezz minekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Irgalmazz minekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk, Üdvözlégy.

Könyörögjünk!
Népek és nemzetek Ura, magyarok Istene, kinek ítéletei igazságosak, tervei kifürkészhetetlenek, emlékezzél meg határtalan irgalmasságodról, mely minden művedet oly feltűnően átlengi, és bocsásd meg, kérünk, a mi és atyáink vétkeit, mert Te a mi Istenünk és a mi jóságos Atyánk vagy! Mentsd meg édes hazánk népét a hamis tanítás mérgétől, az egyenetlenség és viszálykodás szellemétől; s a tévelygőket visszavezetve Egyházadba, szüntesd meg a viszályt, és hozz reá áldást és békét. Erre kérünk, népek és nemzetek Istene, hazánk Nagyasszonya esedezése, és érdemeiért. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.
(Örökimádás imakönyv)