Litánia szent István első magyar királyról

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krtisztus hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiu Isten,

Szentlélek Úr Isten,

Szentháromság egy Isten,

Szűz Mária! Istennek szent Anyja,
Könyörögj érettünk!

Szent István! Istennek hű szolgája,

Szent István! Boldogasszonynak tisztelője, Könyörögj érettünk!

Kinek mennyországból adatott e név,

Kit az Isten anyja méhéből örök életre választott,

Kit az Isten királlyá választott,

Kit az Isten apostollá választott,

Kit az Isten szentegyháza oltalmazójává választott,

Kinek segítségére angyal jött mennyországból,

Isten akarata szerint való király,

A kereszténység terjesztője,

Pogányok megtérítője,

Az igaz hit hirdetője,

Békességnek szeretője,

Az ellened támadtak legyőzője,

Szegények atyja,

Betegek segítője,

Alázatosság csodája,

Békességes tűrés példája,

Keresztényi szeretet formája,

Ártatlanság eleven képe,

Fejedelmi igazság tükre,

Isten!

Kérünk, hogy a római katholika hitet terjeszteni méltóztassál, Kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy mindnyájunknak békességet és egyességet nyerni méltóztassál,

Hogy hazánk ellenségeinek incselkedéseit megrontani és semmivé tenni méltóztassál,

Hogy az elszakadt felekezeteket az igaz hit ismeretére téríteni méltóztassál,

Hogy az egyházi rendek és alattvalók közt egyező értelmet szerezni méltóztassál,

Hogy a régi buzgóságot bennünk megújítani méltóztassál,

Hogy fejedelmünknek győzedelmet nyerni méltóztassál,

Hogy országodat áldani, oltalmazni és békességben tartani méltóztassál,

Hogy mindnyájunkért esedezni méltóztassál,

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz minekünk!

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk, Üdvözlégy.

V. Könyörögj érettünk, szent István király!

F. Hogy méltók legyünk Krisztus ígéretére.

Könyörögjünk. – Engedd, kérünk, mindenható Isten!

hogy a Te hitvallód, Szent István, ki e földön uralkodván szentegyházadat terjesztette, mennyben annak dicsőséges közbenjárója legyen.

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki él és uralkodik az Atyával és Szentlélekkel egyetemben örökkön-örökké. Amen.

/A litániát köszönjük Draxler Ferencnek, aki elküldte nekünk./