Áldozás-Elsőáldozás

Ima szentáldozás előtt

Mindenható, örök Isten, íme egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint szegény, egyszerű teremtmény az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, tisztátalanságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet gazdagítani, hogy az angyalok Kenyerét, uralkodók Urát oly hittel vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére a leghasznosabb.
Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtőző kedves Fiadat, kivel most földi vándorlásomban egyesülni akarok, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam. Ki Veled és a szentlélekkel él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

Ima a templombalépéskor

Oltáriszentségben rejtőző Jézusunk,
Itt vagyunk előtted, és térdre borulunk.
Hófehér lelkünknek nyílik a kapuja,
Hogy belépj, és ott maradj nagy boldogságunkra.

Meghaltál miértünk, mert nagyon szerettél,
Oltáriszentségben táplálékunk lettél.
Veled egyesülünk, hogy Tiéd lehessünk,
A szép mennyországba könnyebben elérjünk.

Szűz Anya, Szent József, ég minden szentjei,
Segítsétek nekünk Úr Jézust fogadni.
Apukák, anyukák, nagyok és gyerekek,
Szeressétek velünk Jézust, Istenünket.
Amen.

Lelki áldozás

1. Tartson bűnbánatot, különösen azok fölött a bűnök fölött, amelyeket az utolsó szentgyónása óta elkövetett.

2. Indítsa fel a hitet az Oltáriszentségben, az imádást és a szeretetet.

3. Ilyen megfontolások után már önként megszületik a hatásos vágy a szentáldozás után.

4. Kérje Istent, gyógyítsa meg lelkét. Hatalmának és jóságának hatását, melynek nincs határa, adja meg, habár most nem tud áldozni.

5. Azzal a biztos tudattal, hogy megkapja Jézustól, amit kért: örökre vele akar maradni.

Köszönjük meg, hogy az Oltáriszentségben ilyen csodálatos értéket, kincset kaptunk.

Ima:

Édes Jézus!
Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban imádlak és szeretlek.
Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe.
Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna.
Egészen Neked ajánlom, szentelem magam.
Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled!

Előkészület a szentáldozásra - Pázmány Péter

Kérlek téged, uram, Jézus Krisztus, e világnak Megváltója, a te szent testednek és vérednek áldozatáért, amelyet vigasztalásunkra rendeltél: adj nekem olyan tiszta szívet, amellyel méltán járulhatok szent asztalodhoz. Te mondottad, uram, hogy aki e kenyérből eszik, benned lakozik és te őbenne, és az meg nem hal soha. Azért, ó igaz Kenyér, gyógyítsd meg az én szívem sebeit, hogy érezze szerelmednek édességét, és kívüled ne tudjon semmi gyönyörűséget, ne kedveljen semmi szépséget, ne kívánjon más szeretetet.
Ó tisztaságos Kenyér, amely magában foglal minden gyönyörűséget, add, hogy ezzel tökéletesen megelégedjék az én lelkem. Te légy zarándokságomnak úti kenyere, amely erőt adjon gyarlóságomnak, hogy az Isten szent hegyére felérhessek.
Ó szent, eleven, szép, tiszta Kenyér, amely az égből szállottál alá és életet adsz e világnak, jőjj be az én szívembe és alakítsd azt tiszta hajlékoddá!

Előkészület a szentáldozásra - Aquinói Szent Tamás

Mindenható, örök Isten, íme, egyszülött Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szentségéhez járulok. Úgy közeledem, mint beteg az élet orvosához, mint tisztátalan az irgalom forrásához, mint vak az örök dicsőség fényéhez, mint szegény ügyefogyott az ég és föld Urához. Kérlek azért végtelen irgalmadra, légy kegyes betegségemet meggyógyítani, utálatosságomat megmosni, vakságomat megvilágítani, szegénységemet meggazdagítani és ruhátlanságomat befödni, hogy az angyalok kenyerét, királyok Királyát, uralkodók Urát oly tisztelettel és alázattal, annyi töredelemmel, áhítattal és tisztasággal, olyan hittel és jó szándékkal vegyem magamhoz, mint az lelkem üdvösségére leghasznosabb. Engedd, Uram, hogy testednek és vérednek ne csak szentségét, hanem erejét és kegyelmeit is érezhessem. Mindenható Atyám, add, hogy szent Fiad testét, amelyet Szűz Máriától öltött fel, úgy vehessem magamhoz, hogy ezáltal Jézus titokzatos testének része lehessek, annak tagjai közé számítsak. Engedd, hogy a kenyér színe alatt rejtező kedves Fiadat, akivel most földi vándorlásom idején akarok egyesülni, egykor az örökkévalóságban színről színre is megláthassam.


Tartalom átvétel