Rózsafüzérek

Angyal rózsafüzér

Bevezetés: Hiszekegy...

Erősen és rendíthetetlenül hiszek Istenem az angyalok, a Te szolgálóid létében, erejében és segítségében!

Tized (5-ször): Add nekünk... Ima (10-szer)... Szent Isten, szent...

Nagy (önálló) szemre: Add nekünk Urunk, mennyei seregeid segítségét, hogy védelmezzenek a gonosz ellenség támadásaitól, hogy a mi Urunk drága szent Vére és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására minden bajtól megszaba­dítva, Téged újból békén szolgálhassunk. Amen.

Kis szemekre:

Ima az első tizedben: Szent Őrangyalok, siessetek segítségünkre, a Szentháromság egy Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus szentséges Vére és a Szeplőtelen Fogan­tatás nevében!

Ima a második tizedben: Szent Mihály arkangyal, siess segítségünkre, a Szenthá­romság egy Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus szentséges Vére és a Szeplőtelen Fogantatás nevében!

Ima a harmadik tizedben: Szent Gábor arkangyal, siess segítségünkre; a Szenthárom­ság egy Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus szentséges Vére és a Szeplőtelen Fo­gantatás nevében!

Ima a negyedik tizedben: Szent Rafael arkangyal; siess segítségünkre, a Szenthárom­ság egy Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus szentséges Vére és a Szeplőtelen Fo­gantatás nevében!

Szent Mihály rózsafüzére

(A garganoi barlang-templomban nagy bizalommal imádkozzák Szent Mihály rózsafüzérét.)

A rózsafüzér elmondásának módja:

Az éremre kezdetnek ezt a fohászt mondjuk:

Ó, Istenem, ments meg engemet! Ó, Uram, seitve add segítségedet!
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek...

A rózsafüzér minden nagy szemére az alábbi imák egyikét, utána egy Miatyánkot és három Üdvözlégyet kell elmondani a kilenc angyali kórus tiszteletére.

1. dicsére: Szent Mihály és az égi szeráfkórusok közbenjárására tegyen minket az Úr méltóvá, hogy a tökéletes emberszeretet lángja lobogjon bennünk. Ámen.
(1 Miatyánk és 3 Üdvözlégy)

2. dicséret: Szent Mihály és a kerubok égi karának közbenjárására az Úr árasszon el minket kegyelmével, hogy a bűn útját elhagyjuk és tökéletes keresztény életet éljünk. Ámen. (1 Miatyánk és 3 Üdvözlégy)

3. dicséret: Szent Mihály és az Isten tónusát körülálló égi szellemek közbenjárására öntsön az Úr szívünkbe igaz, és őszintén alázatos lelkületet. Ámen. (1 Miatyánk és 3 Üdvözlégy)

4. dicséret: Szent Mihály és az uralkodó égi szellemek közbenjárására adjon az Úr kegyelmet, hogy féken tartsuk érzékeinket és leküzdjük káros szenvedélyeinket. Ámen. (1 Miatyánk és 3 Üdvözlégy)

Megszabadítás-rózsafüzér

1. Keresztvetés.
2. Jöjj, Szentlélek Úristen...(ének)
3. Hiszek egy Istenben...

Úr Jézus, Te azt mondottad: "Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek." (Jn 8,36) Ezzel a bizalommal fordulok Hozzád.

(A nagy szemekre mondjuk:)
Jézus, akit Te megszabadítasz, az valóban szabad lesz!

(A kis szemek mindegyikére hittel szólítjuk Jézust:)
Jézus, könyörülj rajtam! (férjemen, feleségemen, gyermekemen, testvéremen...)
Jézus, gyógyíts meg/ (gyógyítsd meg őt!)
Jézus, ments meg! (mentsd meg őt!)
Jézus, szabadíts meg! (szabadítsd meg őt!)

(Végül forduljunk bizalommal a Szűzanyához:)

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja,
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak.
Ámen.

(Mindig csak egy szándékra mondjuk. Ne kételkedjünk abban, hogy az Úrt Jézus meghallgatja imáinkat, és megadja nekünk, vagy neki, ami az Isten akarata szerint javunkra válik. Amikor befejeztük az imát, köszönjük meg Jézusnak mindazt az áldást, amit ránk áraszt, és azokra, akikért közbenjárunk. Ha ebből egy teljes rózsafüzért elmondunk, 205-ször ejtjük ki Jézus nevét.)

/Mexikóból Róna Gábor jezsuita atyán keresztül/

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETE,

MELYET JÉZUS NYILATKOZTATOTT KI A LENGYEL FAUSZTINA NŐVÉRNEK!

Rendkívül nagy evan­gelizációs jelentőséggel bír, úgy az egyéni lelkiség, mint az egész emberiség életében. „Előkészíted a világot végső visszatérésem­re!". Krisztus valamennyiünket felhív a lelki megújulásra és apostolkodásra. Jézus különösen jutalmazza az Isteni Irgal­masság üzeneteinek terjesztését. „Azokat a lelkeket, akik irgal­masságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!"
Fausztina nővér Jézus diktálására lejegyezte az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazon lehetőségeket, melyek a lélekmentés hatékony eszközei. A Napló nyomán az Egyház az Isteni Irgalmasság öt kultuszát engedélyezte:

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

BEVEZETÉS:

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

A Lourdes-i olvasó

Szépen szól a kis harang,

Éppen dél vala,
Ezrek ajkán zeng alant
Az úr angyalala:
Óh, Ave Mária!
Hív az angyal lágy keze
S jött a kis Bernadett,
És a Gáve pázsitos
partján felmene:
Óh, Ave Mária!
Fúj a szél, zúgva szól:
Itt várj gyermekem
Itt az óra, mikor
Rád száll a kegyelem
Óh, Ave Mária!


Tartalom átvétel