Szentek

Szent Balázs

Szent Balázs

Szent Balázs (születési helye ismeretlen – meghalt 316. február 3-án) orvos és püspök volt az örmény Sivas városban (ma Törökországban fekszik). Életéről nagyon keveset tudni.

Püspökké választása után visszavonult egy magányos hegyi barlangba, ahonnan imádkozva vezette népét, tanácsokat osztott és gyógyította a közösséget. A legendák szerint vadállatok őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki.

316-ban egy Agricola nevű római helytartó, Licinius császár keresztényüldözési parancsainak eleget téve elfogta és bíróság elé állította a püspököt, akin az oroszlánokból, tigrisekből, medvékből és farkasokból álló derék testőrség sem tudott segíteni. Mivel Balázs hitét nem sikerült megtörni, megkorbácsolták és siralomházba került. Rabsága során rengeteg csodát tett. Vízbefojtás általi halálra ítélték, de végül lefejezték.

Tisztelete már rögtön halála után megkezdődött, a keleti egyházban a 6. századtól, a nyugati egyházban pedig a 9. századtól tisztelik a torokbajok ellen védő szentként.

Ereklyéit Tarantóban, Mainzban, Trierben, Lübeckben, Párizsban és Raguzában őrzik.Raguza város védőszentje is lett. Templomok épültek tiszteletére úgy Konstantinápolyban, mint Rómában is.

Mivel egy kínzó torokfájás esetén segített, a késő középkorban a tizennégy segítőszent közé sorolták. A Balázs-áldás mindmáig élő liturgikus szokása csak a 16. században keletkezett és a 17. században nyomtatták ki a Római Szertartáskönyv függelékében.

Balázst rendszerint püspöki öltözetben vagy palástban ábrázolják; pásztorbottal és keresztbe illesztett gyertyákkal; sertésfejjel és gerebennel (emlékezésül arra a vaskampóra, mellyel a legenda szerint kínoztatása alkalmával a testét tépték).

Szent Vince

Szent Vince

A Vincentius latin név rövidüléséből származó Vince győztest, győzedelmest jelent. Vince országosan ismert borvédőszent volt. Napja általános termésjóslónap.

Vincét a középkortól kezdve úgy tisztelték, mint aki legyőzi a tél sötét hatalmait és előkészíti a lassan közeledő tavasz útját. „Ha szent Vintze napja fénylik, azt mondják a boros gazdák, hogy meg-telik a pintze, és sok jó bort várhatni.” (Száz esztendős kalendáriom - 1799.) „Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince” De ki volt Szent Vince, akit védőszentjüknek tartanak a magyarországi vincellérek is? Zaragozai Vincét, a Diocletianus-féle keresztényüldözés idején Valenciában vetették börtönbe, 304-ben halt vértanúhalált. Csontjait Valenciában őrzik. Neve latin eredetű (Vincentinus), jelentése győzedelmes. Európában jól ismert védőszent , aki Portugália patrónusa, a vigneroni szőlőhegyeké, a német és a francia vincelléreké, tévesen a nevében levő bor (vin) szótag alapján a párizsi borkereskedőké is.

Szent Vince hispániai vértanú, Szent Valér püspök diákja. A Római Birodalom Hispánia részén, a keresztyén üldözés idején, 340-ben a hite miatt megkínozták a zarragozai diakonátust, de a szolga nem tagadta meg hitét, a kínzások következtében meghalt. A halottat kitették a város melletti rétre, és a monda szerint az égből leszállt egy madár és a hullát eltakarító vadakat elriasztotta. Ezután zsákba varrták és bedobták a tengerbe, de a hullámok mindig kivetették a partra. A kínzók vezetője miután nem tudott megszabadulni a hulláról és érezte, hogy az áldozat milyen állhatatos volt, felkiáltott: Vicentus! Azaz győzedelmes. Nem tudta hitében megváltoztatni, de halála után sem tudott megszabadulni tőle. A keresztényüldözés után Vincét szentté avatták és a halászok, valamint a szőlőtermesztők védőszentje lett. Szent Ágoston több prédikációt mondott a szent tiszteletére, Rómában három templom viseli a nevét.

Szent Ágnes

Szent Ágnes

Származása és élete felől semmi biztos adatot sem ismerünk. A hagyomány szerint, Szent Ágnes kereszténnyé lett római nemesi család gyermekeként született 291 körül. 12 vagy 13 éves korában halt mártírhalált Diocletianus római császár uralkodása idején, 304. január 21-én.

Sempronius prefektus szerette volna fiának feleségül Ágnest, de a lány elutasítása nyomán halálra ítélte. Mivel a római jog nem engedélyezte szüzek kivégzését, Sempronius a meztelen Ágnest keresztül vonszolta az utcákon egy bordélyházig. Ezalatt csodák történtek. A lány imájára a haja megnőtt és befedte a testét, hogy elfedje szégyenét. Azok a férfiak pedig, akik megpróbálták megerőszakolni, rögtön megvakultak. Máglyán akarták megégetni, de a fahasábok nem égtek. Erre a főtiszt kihúzta a kardját és lefejezte Ágnest. Más szövegemlékek szerint torkon döfte. Úgy tartják, hogy Ágnes kiömlött vérét más keresztények felitatták ruhadarabokkal a kivégzőhely földjéről.

Néhány nappal Ágnes halála után egy Emerenciána nevű lány imája meghallgatásra talált a sírjánál. Azt állította, hogy ő Ágnes szoptatós dajkájának a lánya, és halálra kövezték, miután megtagadta, hogy elhagyja a helyet és megfeddte a pogányokat a fogadott nővére meggyilkolásáért. Emerenciánát később szintén szentté avatták.

Ágnes csontjait a római Sant'Agnese fuori le mura-templomban helyezték el, amelyet az Ágnes sírjának helyet adó katakomba fölé emeltek. A koponyáját a római Piazza Navonán található Sant'Agnese in Agone-templom oldalkápolnájában őrzik.

A 4. század közepén összeállított vértanújegyzék említi nevét.

Ünnepét kezdettől fogva január 21-én ülték, mert a Depositio Martyrum szerint ezen a napon temették el.

Remete Szent Pál

Remete Szent Pál

Remete Szent Pál (228? - 341) sivatagi remete volt, akit a Magyar Pálos Rend szellemi őseként, példaképeként tisztel.
Gazdag egyiptomi szülők gyermekeként született, de 16 évesen elvesztette szüleit. Húgát férjhez adták, ami után sógora a vagyonára és az életére tört. 249-ben kitört a Decius-féle keresztényüldözés, és sógora feljelentésétől félve Pál a pusztába menekült. Alsó-Théba pusztaságában egy rejtett bejáratú barlangra talált, és ott húzta meg magát. A barlang közelében datolyapálmák nőttek és egy tiszta vizű forrás fakadt. Ruhát a pálmafák leveleiből készített magának. Pál körül kialakult egy ókeresztény közösség. Jóval később hatalmas monostort építettek az egyiptomi pusztaságban ott, ahol a hagyomány szerint Remete Szent Pál élt.
A legenda szerint Remete Szent Antal egyszer meglátogatta, mert égi szózatot hallott, amely figyelmeztette: nem ő a legidősebb, legszentebb remete, hanem Pál. A 90 éves Antal több napos vándorlás után találta meg Pál barlangját. Közösen dicsőítették Istent, elmélkedtek, beszélgettek.
Az átimádkozott éjszaka után Pál kérte Antalt, hozza el Nagy Szent Atanáz püspök köpenyét. Antal sietve útra kelt, de amikor visszafelé tartott, érezte, hogy Pál meghalt. A legenda szerint látta Pál lelkét, amint angyalok, próféták és szentek kísérik a mennybe.

Sietve tette meg a hátralévő utat. Pált térdelve, ég felé emelt karokkal, holtan találta. Beburkolta testét a Szent Atanáztól kapott köpenybe, Pál pálmalevélből készített ruháját pedig megtartotta (ettől kezdve a legnagyobb ünnepeken mindig azt hordta), majd a szent testét eltemette abba a mélyedésbe, amit két, váratlanul megjelenő oroszlán kapart ki.

Szent Genovéva

Szent Genovéva

Szent Genovéva

Szent Genovéva

A francia föld első apácája Gallia és Európa legviharosabb századában, a népvándorlás, a Római Birodalom szétesése és a keresztény frank állam születésének korában élt.
Szegény földműves szülők gyermekeként született 422-ben a Párizs melletti apró falucskában, Nanterre-ben. Amikor a két vándorpüspök, Szent Germanus és Szent Lupus úton Anglia felé egy éjszakát Nanterreben töltöttek, Germanus a prédikációjukra összegyűlt nép körében felfigyelt a hétéves Genovévára, és megjósolta szüleinek, hogy gyermekük szentéletű lesz.
Tizenöt éves lehetett, amikor szülei meghaltak, és ő Párizs püspökének kezébe szüzességi fogadalmat téve felvette a fátylat. Amint az ókeresztény időktől kezdve szokásos volt, családjában élte tovább az Istennek szenteltek csendes életét. Szülei halála után Párizsban telepedett le, keresztanyja házában, ahol sok időt szentelt az elmélkedő imának, s hogy testén uralkodni tudjon, böjtölt és vezekelt. Szerény párizsi házából lassanként kis kolostorféle alakult ki. Fiatal lányok sereglettek köréje, hogy együtt imádkozzanak vele, és együtt szolgálják Krisztust testvéreikben. Gyakran előfordult, hogy Genovéva hetente csupán kétszer, csütörtökön és vasárnap evett kevés kenyeret és főtt zöldségfélét, a többi napokon semmit. Emiatt sokan bűbájosnak, képmutatónak nevezték, de ő alázatosságával, tisztaságával és jótékonyságával megnyerte az embereket.

A legenda szerint imádsággal és erős lélekkel kétszer megmentette Párizst a leselkedő veszélytől. 451 tavaszán Attila hun uralkodó seregeivel átkelt a Rajnán, elfoglalta Metzet és Párizs felé haladt tovább a Szajna völgyében. Párizsban pánik tört ki. Genovéva éjszakai imádságokra gyűjtötte össze a nőket, hogy lelket öntsön beléjük, de ezzel a nép gyűlöletét váltotta ki. A Szajna partjára vonszolták, hogy ott megkövezzék, de a haldokló Germanus fődiakónusa a segítségére sietett és megmentette. Attila Párizs helyett Orléans felé fordult.

Szent Szaniszló

Szent Szaniszló

A hagyomány szerint Szent Szaniszló püspök és vértanú a krakkói egyházmegye területén fekvő Szczepanowóban született. Családja a lovagok közé tartozott, de nem voltak gazdagok. Születésének pontos dátumát nem tudjuk. Feltételezések szerint 1030, vagy 1035 a születésének dátuma.
Gyermekkorát szülőföldjén töltötte, iskoláit valószínűleg a krakkói bencéseknél kezdte. Nevelői észrevették képességeit, ezért az akkori Európa egyik szellemi központjába, Ličge-be küldték. Itt végezte a teológiát.

Hazatérve rövidesen kitűnt szellemi és lelki kiválósága, ezért a krakkói püspök, Lamberto Zula székesegyházi kanonokká nevezte ki. 1070- ben, amikor a püspök meghalt, a klérus, a nép, sőt maga a fejedelem, II. Bátor Boleszláv (1058--1080) is őt kívánta utódnak. II. Sándor pápa ki is nevezte Krakkó püspökévé, és 1072-ben fölszentelték. Szaniszló volt a második olyan krakkói püspök, aki nem a bencés szerzetesek közül, hanem a világi klérusból került ki. Ez pedig annak a folyamatnak volt része, amellyel a bencés szerzeteseket lassan- lassan visszaszorították a lengyel egyház kormányzásából.
Püspöksége nagyon kedvező körülmények között indult. A király támogatta, s így Szaniszló az egyházmegye térítését véghez tudta vinni. A reformszellemet, amelyet Ličge-ből, azaz a nyugati egyházból hozott magával, a papság körében meg tudta szerettetni, és ennek megfelelően sikerült megújítania a klérust.

Az évek múlásával azonban a király és a püspök közötti barátság egyre inkább elhidegült, majd ellenségeskedéssé fajult, míg a király meggyűlölte a püspököt. Nemsokára nyílt összeütközésre került sor, és Szaniszló püspök kiközösítette Boleszlávot. A király válaszul 1079-ben megölette embereivel a Szent Mihály-templom oltáránál Szaniszlót. Sőt, nemcsak meggyilkolták, hanem meg is csonkították, miként a felségárulókat szokták, azaz levágták kezét, lábát.

Szent Ambrus

Szent Ambrus

Milánó eretnek püspöke 374-ben meghalt. Mikor halála bekövetkezett, féltek, hogy a város eretnek és katolikus lakossága egymásnak támad. Különösen nagy volt a feszültség a püspökválasztás napján. Ambrus a város kormányzója a legrosszabbtól tartott, ezért személyesen megjelent a templomban, bár a választáshoz semmi köze nem volt, hiszen csak katekizmus tanuló volt, (ő sem választhatott és őt sem választhatták) azonban a templomban egy gyerek felkiáltott:"Ambrus püspök!" és a választók azonnal Ambrus mellett döntöttek. Ambrus tiltakozott, azonban meghajolt a nép akarata előtt, ezért megkeresztelkedett és nyolc nap múlva 374. december 7-én püspökké szentelték.
Ambrus Trier-ben született, apja birodalmi tisztviselő volt Gallia preatori prefektúráján. Édesanyja, keresztény asszony, a három gyerekével Rómában telepedett le apjuk halála után, és Liberius pápa kezéből vette át a fátylat annak jeléül, hogy özvegyen Istennek szenteli életét.
Ambrus gyermekkora fegyelmezett környezetben zajlott le. Irodalmi és jogi tanulmányokat folytatott, előmenetele gyors és ragyogó volt, harminc évesen Milanó kormányzója lett.
Püspökké választásával és szentelésével új szakasz kezdődött életében. Komolyan és nagy lelkiismerettel tanulta a püspöki teendőket. Vagyonát szét osztotta, napjait imádsággal és tanulással töltötte.
Első sorban nem teológus akart lenni, hanem hívei atyja és pásztora. Nagy gondot fordított az Evangélium hirdetésére, különösen szerette Lukács evangéliumát. Prédikációiban gyakran magyarázta a Szentírást. Ambrus szerette a liturgiát és azon fáradozott, hogy a nép énekléssel vegyen részt benne. Ő maga is írt himnuszokat.

Alexandriai Szent Katalin

Alexandriai Szent Katalin

Katalin királylány Alexandriában élt, és nagyon művelt volt. Amikor Maxentius császár (305-312) Alexandriába látogatott, halállal fenyegette azokat, akik nem áldoznak a bálványnak. Katalin a császár elé lépett és keresztet vetve elmondta, hogy ő keresztény. Bátran vallotta, hogy csak Jézus Krisztust követi. A császárnak nagyon tetszett az őszinte beszéd, de ennek ellenére kényszeríteni akarta, hogy áldozzon a bálvány-isteneknek. Katalin ezt megtagadta, de kérte a császárt, hogy tudományos vitában megvédhesse hitét. Maxentius sürgősen Alexandriába hívatta ötven bölcselőjét.A bölcselők egymás után hajoltak meg Katalin érvelése előtt.Dühében a császár máglyahalálra ítélte valamennyit. Mikor a vesztőhelyre vitték a bölcselőket, Katalin azzal biztatta őket, ha hisznek, elnyerik az örök életet.
A császár felajánlotta Katalinnak a császárnői trónust, ezzel együtt a házasságot,azzal az ígérettel, hogy minden városban szobrot állíttat neki.Katalin félreérthetetlenül visszautasította ezt. Maxentius erőszakhoz folyamodott, letépte Katalin ruháját és megostoroztatta. Börtönbe vetették, de Katalin ezt a 12 napot, melyet ott töltött, térítésre használta föl.Mikor a császárné megnézte esetleges ellenfelét, a kíséretében lévő testőrtisztre olyan hatással volt, hogy az mind a kétszáz katonájával együtt keresztény lett.
Ekkor a császár halállal kezdte fenyegetni Katalint.Készíttetett egy késekkel felszerelt, kerekekből álló kínzószerkezetet, ami félelmetes zajt keltett. Katalin azonban nem ijedt meg, mikor megakarták ölni, angyalok mentették meg, és a széttört kerekek darabjai sok katona halálát okozták.A látványtól megrémült tömeg tiszteletet adott a "keresztények Istenének". A császárné kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, melyet Isten ellen folytat. Megvallotta, hogy ő maga is hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd kiadta a parancsot, és a testőrtiszttel, a kétszáz katonával együtt lefejezték. Kiadott egy újabb parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.

Szent Cecilia

Szent Cecilia

Cecília keresztényként nőtt fel a pogány Caecilius famíliában. Kora ifjúságában szüzességet fogadott. Szülei ennek ellenére egy Valerius nevű ifjúhoz kényszerítették. Cecília a nászéjszakán rábírta férjét, hogy ne érjen hozzá, mert :"énnekem angyal szeretőm vagyon, ki nagy szorgalmatossággal őrzi az én testemet,minden fertelmes bűntől, ki ha azt ismerendi, te engemet förtelmes szeretettel illetendesz, tudjad, ottan megöl tégödet..." Valerius hajlott a szóra, sőt megkereste a keresztényüldözés miatt rejtőzködő Orbán pápát,aki megkeresztelte. Hazatérve látta felesége őrangyalát, aki liliomból és vörös rózsából font koszorút helyezett mindkettőjük fejére.
A csoda hatására Valerius öccse, Tiburtius is megkeresztelkedett.A fivérek eltemették azokat a keresztényeket , akiket Turcius Amalchius prefektus idejében öltek meg. A történtekről értesülve Róma prefektusa elfogatta őket. A két fiatalember hite láttán azonban a tiszt Maximus magára vállalta a felelősséget,késleltette a kivégzést és a házába vitte őket. Megtért és családjával együtt megkeresztelkedett. Maximus, Valerius és Tiburtius együtt haltak vértanúhalált.Cecília a Praetextatus katakombában temette el őket. A prefektus Cecíliát is elfogatta.
Cecília, Valerius és Tiburtius elnyerte a vértanúság koronáját. Cecília a per folyamán olyan bátorságot tanúsított, és olyan meggyőződéssel védte hitét, hogy őt hallván, sokan megtértek. A sok csodát megelégelő prefektus Cecíliát ki akarta végeztetni. Sok gyötrelemnek vetették alá, de végül kard általi halálra ítélték, ám a hóhér három csapással sem tudta lefejezni. Cecília még három napig élt. I. Orbán pápa megerősítette a szentségekkel, halála előtt.
230. november 22-én halt meg.
A római zarándokok a középkortól kezdve találkozhattak a nagy tiszteletnek örvendő szent szobrával a trasteverei templomban.


Tartalom átvétel